Missie

De missie (opdracht) van de Regioingenieurs

Publieke diensten helpen elkaar bij het verbeteren en in stand houden van de openbare ruimte.

 

VISIE (wat willen we bereiken)

  • Behoud en verbetering van kwaliteit
  • Vakmanschap
  • Geleverde producten en diensten
  • Delen van elkaars kennis en ervaring
  • Beter benutten van elkaars capaciteit (pieken en dalen opvangen)
  • Het aantrekkelijk blijven als werkgever voor (jong) talent.

Wat we doen

Er is binnen dit Netwerk een gemeenschappelijk programma uitgewerkt waarin, naast een visie en doelen, ook een aantal pilaren zijn benoemd waar langs de regionale samenwerking vorm gegeven wordt. Binnen dit samenwerkingsprogramma zijn deze pilaren leidraad voor het benoemen van speerpuntprogramma’s, projecten en activiteiten die deze regionale samenwerking ondersteunt en verder ontwikkelt.

Het huidige Netwerk vertegenwoordigt verschillende afdelingen van de lagere overheden binnen de regio: Advies, Beheer, Ingenieursbureau, Inkoop en Contractmanagement, Projecten en Programma’s.

Het proces

Dit Netwerk van Regionale Samenwerking komt niet vanzelf tot stand. Er moet worden geïnvesteerd in het proces dat leidt tot samenwerken. Elkaar leren kennen en begrijpen is de basis voor waardering en vertrouwen en dat leidt weer tot het elkaar iets gunnen in een samenwerking. Gekozen is voor een netwerkbenadering waarbij elke partner binnen het samenwerkingsverband vrijwillig meedoet met behoud van eigen verantwoordelijkheden. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Daarom is ingezet om te komen tot een intentieverklaring en een gezamenlijk programma.

Ladder van Samenwerken

Samenwerken is een proces dat niet vanzelf tot stand komt. Bij vele vormen van samenwerken binnen projecten en programma’s worden teams en groepen samengesteld die vanaf het allereerste begin gelijk beginnen aan de beoogde resultaten te werken. Soms wordt bij een PSU kennisgemaakt, maar veel tijd daarvoor is er niet. Binnen het Netwerk hebben we begin 2011 een proces beschreven ter ondersteuning van de ontwikkeling van dit programma.

Alle bijeenkomsten staan in het teken van ‘Kennis maken’ en ‘Begrijpen’. Wie zijn we en wat kan iedereen. Waar zijn we goed in en wat niet?. Bij het uitwisselen van deze informatie krijgen we inzicht in elkaars kennis en vaardigheden. Dat is de basis voor ‘Waarderen’. In de werkgroepen wordt daarnaast stilgestaan bij het benoemen en erkennen van elkaars kracht. En daar waar er successen behaald worden worden die ook gezamenlijk gevierd. Binnen de Bouwsector is deze stap niet vanzelfsprekend, vandaar dat we binnen dit Netwerk er veel tijd aan besteden. Langzamerhand ontstaat ‘Vertrouwen’ en voelen we dat we elkaar kunnen versterken. We gaan elkaar zien als ‘Trusted Partner’, een vertrouwde partner.