Author Archives: Christine Autar

 • -

Het betonakkoord is op 10 juli 2018 ondertekend door verschillende organisaties uit de betonketen, waaronder ook de gemeente Den Haag.

De gemeente Den Haag wil invulling geven aan het Betonakkoord door eisen te stellen aan MKI en Circulariteit in iedere contractvorm. Met als doel circulair en duurzaam aanbesteden in de praktijk vorm te geven. En de doelen uit het betonakkoord te halen.

Om de doelen te bereiken is de gehele keten nodig. Er wordt daarom een regionale betonketen geïnitieerd met ondersteuning van Bouwcirculair.

Het doel van de betonketen is om opdrachtgevers en de markt met elkaar in contact te brengen. En zo gelegenheid te bieden informatie en instrumenten uit te wisselen om circulair en duurzaam aanbesteden in de praktijk vorm te geven en te verbeteren.

De regio die ons voor ogen staat omvat globaal Den Haag, Leiden, Rotterdam en Hoek van Holland. Zie onderstaande bijlage, openklikken met rechtmuisknop a.u.b.

20181220144213

     

 


 • -

Regiobijeenkomst / Kennisdeler Kabels en Leidingen in Spijkenisse

De ondergrondse infrastructuur zal in deze bijeenkomst, georganiseerd door het netwerk RegioIngenieur, centraal staan. Met collega overheden zal worden stilgestaan bij belangrijke onderwerpen op dit gebied.

Een van de voorbeelden die aan de orde wordt gesteld is de GR Kabels en Leidingen Nissewaard –Rotterdam. Samen met vertegenwoordigers van de gemeente Nissewaard zullen de belangrijkste aspecten uit de regeling worden toegelicht

 

Onderwerpen die aan de orde komen:

 1. Gemeenschappelijke Regeling kabels en leidingen Nissewaard- Rotterdam
 2. Graafschade reductie is dit geslaagd of niet? (onderzoek TU Twente) samen met agentschap Telecom
 3. Voorschrijven locatie van K&L
 4. Basis registratie ondergrond (BRO)

Datum: donderdag 29 november 2018 12:00 uur – 17:30 uur
Er wordt gestart met een lunch en afsluitend zal er een hapje en een drankje zijn.

Locatie: De Boekenberg, Markt 40, 3201 CZ Spijkenisse

Aanmelden: https://kennisdelerkenl.eventbrite.nl

 

 

 

 


 • -

Klimaatadaptatie in de bouw en openbare ruimte

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. In steden is er meer schade door wateroverlast, terwijl droogte leidt tot problemen met funderingen en stedelijk groen door lage grondwaterstanden. Hitte geeft tal van problemen: van gezondheidsproblemen tot problemen met infrastructuur.

Gemeenten hebben de opdracht om vanaf 2020 wijken/straten klimaatbestendig (her) in te richten.

De noodzaak van een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte is duidelijk. Nu nog in de praktijk brengen! Vanuit het programma ‘Klimaatwerk in uitvoering’ werken aannemers en gemeenten hier gezamenlijk aan.

Tijdens Infralokaal op 27 november georganiseerd i.s.m. Rondom GWW en RegioIngenieur presenteren wij de laatste inzichten en verkennen we graag met u de mogelijkheden tot verdere samenwerking en slimmere aanbestedingen voor een klimaatbestendige stad.

Locatie gemeentehuis Maassluis
Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis

AANMELDEN

Aanvang 14.00 uur

1             Welkom en opening
Geert-Jan Verkade Building Changes

2             Maassluis Rainproof
Marc van der Leeuw gemeente Maassluis

3             Introductie klimaatadaptatie in de praktijk
Tom Schoenmaker gemeente Huizen/Hogeschool van Amsterdam
Klimaatverandering, gemeentelijke Strestesten, kosten en baten van klimaatbestendige inrichting (Klimaat past ook in uw straatje)

4             Waterdoorlatende verhardingen
Andre Houtepen Rotterdam/ Floris van de Boogaard Hanze Hogeschool
Wat werkt wel wat werk niet, ervaringen in Rotterdam

5             Wijktypologie en leefstijlen
Karel Ossewaarde Gebiedsmanagers
Klimaat-adaptieve leefstijlen: elke leefstijl heeft een eigen voorkeur

6             Participatie van bewoners mbv Digitale enquête
Karel Ossewaarde Gebiedsmanagers

 

Afsluiting 16.30 uur

                            


 • -

INFRA INNOVATIE NETWERK

Het infra-innovatie netwerk verbindt mensen en initiatieven, zorgt voor een gezamenlijke innovatieagenda, brengt vraag en aanbod van innovaties bij elkaar en brengt innovaties in beeld. Het zorgt voor praktische handreikingen, succesvolle inrichting van proeftuinen, een systematiek voor de beoordeling van innovaties en de verspreiding van de resultaten van innovaties.

Het Infra-Innovatie Netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van decentrale overheden (provincies en gemeenten), aannemers, toeleveranciers en andere belanghebbenden. Initiatiefnemers zijn de provincies wordt onder Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland, en de gemeenten Enschede en Zoetermeer. Het initiatief meer (ook financieel) gedragen door alle provincies, de gemeenten Houten, Breda, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam en het Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek. CROW ondersteunt het netwerk.

Het netwerk wordt hét centrale gremium waar opdrachtgevers en opdrachtnemers, vragen en ideeën, obstakels en oplossingen, processen en technieken elkaar kunnen vinden. Het netwerk wil de krachten van alle decentrale overheden bundelen, maar ook aannemers en toeleveranciers betrekken. Zij hebben immers vaak ideeën, die ze nu onvoldoende kwijt kunnen.

 

AANSLUITEN BIJ HET NETWERK:

Er wordt gezocht naar meer sponsors om het werk van het netwerk te kunnen uitbreiden. Met name het uitrollen van innovaties naar de reguliere werkzaamheden vergt een behoorlijke inspanning en tijd!

Op de website meer informatie over het netwerk: https://www.crow.nl/infra-innovatienetwerk

 

 


 • -

UITNODIGING KENNISCAFÉ AFSTANDBEDIENBARE BRUGGEN EN SENSOREN

Wanneer:       Dinsdag 30 oktober 2018

Tijd:                   13:00 – 17:00

Waar:               Gouda, Burgemeester van Reenensingel 101 (Locatie van Provincie Zuid Holland)

 

Programma:

13:00 uur; opening / RegioIngenieur (Middagvoorzitter: Cees Rensen)

KLIMAATADAPTATIE / BEWEEGBARE BRUGGEN / SENSORTECHNIEKEN

13:10 uur Presentatie met daarin:

 • Context en kader van het probleem: cluster Stadsbeheer Rotterdam (SB – Infra CK)
 • Probleemstellig en hoe gaan wij om als het probleem zich voordoet: Ingenieursbureau gemeente Rotterdam (IBR)
 • Stand van zaken onderzoek (fase 1: op zoek naar oorzaken)
 • Plaatsen sensoren en de resultaten (MOCS BV.)
 • Geïdentificeerde oorzaken: IBR
 • Op zoek naar oplossingsrichtingen: IBR en Antea Groep (onder voorbehoud)
 • Vragen te verheldering

13:55 Interactieve werkgroep sessies: verdelen in 3 groepen:

 • Hoe gaan wij/jullie om als het probleem zicht voordoet
 • Oplossingen korte termijn: blijven wij ad hoc reageren totdat een duurzame oplossing is gevonden
 • Oplossingen lange termijn

14:20   Plenair bespreken werkgroep bevindingen

14:35   Conclusie, afspraken en afsluiting

14:50   KOFFIEBREAK

 

BEWEEGBARE BRUGGEN BIJ DE PROVINCIE ZUID HOLLAND

15:10 uur: Presentatie en bezoek Mock-Up afstandbedieningspaneel

15:55 uur: Systeem preventief storingsonderhoud 

16:30 uur: Afsluiting en drankje

 

Aanmelden: via deze LINK


 • -

BIM EN CIRCULARITEIT

De bijeenkomst is gecancelled.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe bijeenkomst begin 2019.

 

 


 • -

Vakbeurs Openbare Ruimte: zien we je daar?

Het is bijna zover: de Vakbeurs Openbare Ruimte 2018. Ook dit jaar is de gemeente Rotterdam aanwezig. Met diverse Rotterdamse lezingen én een beursstand waarin collega’s van Stadsbeheer en Stadsontwikkeling graag met je in gesprek gaan over het beheer van de toekomst en diverse innovaties in de buitenruimte. Zien we je daar?

Bekijk het programma met Rotterdamse lezingen en de projecten die in de stand vertegenwoordigd zijn online!

Vakbeurs Openbare Ruimte | Jaarbeurs Utrecht | 26/27 september 2018


 • -

Assetmanagement, hetzelfde als rationeel wegbeheer?

Assetmanagement, slim beheer, risicogestuurd onderhoud. Is dat niet hetzelfde als rationeel wegbeheer? Rotterdam denkt van niet. In deze winnende paper op de CROW Infradagen (zomer 2018) leggen Rotterdamse assetmanagers en wegbeheerders uit waarom.


In Rotterdam is het wegonderhoud voor de komende tien jaar voor het eerst geprogrammeerd via assetmanagement. Door middel van een risicomatrix, eerst vooral een speeltje van een paar assetmanagers, kunnen maatregelen en risico’s tegen elkaar worden afgewogen. De risicomatrix is inmiddels een belangrijk hulpmiddel voor steeds meer beheerders om objectief keuzes te kunnen maken en te onderbouwen, niet alleen naar bewoners maar ook naar het bestuur van de stad.

De paper beschrijft hoe Rotterdam het assetmanagement van wegen op dit moment heeft ingericht en de integrale aanpak van het onderhoud aan wegen, groen, speelplekken, riolen, openbare verlichting en kunstwerken. Tastbare resultaten zijn: de wegen-waterstrategie, het convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte’ met netwerkbeheerder Stedin en waterbedrijf Evides en een succesvol praktijkvoorbeeld van risicogestuurd beheer van voetpaden: de pilot met looproutes voor ouderen in Overschie.


Leonard van der Velde, assetmanager wegen gemeente Rotterdam:
‘Assetmanagement geeft toegevoegde waarde aan wegbeheer en maakt keuzes inzichtelijk, transparant en onderbouwd: van hap snap naar gestructureerd.’

Niña Visser, adviseur wegen: ‘Assetmanagement geeft handvatten om een goede afweging te maken tussen maatregelen in de buitenruimte en vooruit te kijken. Zo kunnen ook de belangen van externe partijen worden meegewogen.’

 

Meer weten?
Download de paper of neem contact op met Leonard van der Velde of Niña Visser.

link naar de paper: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/Assetmanagement-vs-rationeel-wegbeheer.pdf


 • -

UITNODIGING KENNISDELER CIRCULAIR ONTWERPEN INFRA

Wanneer:                  Donderdag 1 november 2018, 13:00 uur

Locatie:                      Gemeentehuis Maassluis

Aanmelden:             Via deze LINK

 

Aanleiding

Veel overheden hebben het grondstoffen akkoord ondertekend, wat inhoud dat we in 2030 voor 50% circulair zullen werken en in 2050 100%.

Om dit doel te bereiken moet er nu al worden nagedacht over circulariteit bij het ontwerpen. In de kennisdeler zal aandacht worden besteed aan de circulaire principes en er zijn voorbeeld projecten waar inspiratie kan worden opgedaan.

De middag zal worden begeleid door Frans Scheepens. Hij heeft als moderator veel ervaring met het thema.

Programma
12:30 inloop

13:00 Opening door Frans Scheepens

13:10 Netwerk Regioingenieur

13:15 Bewustzijn circulaire economie algemeen (Cor Luijten)

 1. Value Hill voor circulaire structuur en organisatie
 2. Begrippenkader voor eenduidige communicatie
 3. Voorbeelden ter inspiratie

14:00 korte pauze

14:15 Workshop deel 1 Aan de slag met een casus

15:00 Workshop deel 2 Aan de slag met een casus

15:45 korte pauze

16:00 Oogsten van de opbrengsten van de workshops

16:25 Afronding

16:30 Napraten met hapje/drankje

 

Netwerk RegioIngenieur

Internet : www.regioingenieur.nl Email: info@regioingenieur.nl

LinkedIn: groep Regioingenieur Twitter: @Regioingenieur

Aanmelden voor de nieuwsbrief: info@regioingenieur.nl

 


 • -

UITNODIGING PROJECTBEZOEK MAASTUNNEL

UITNODIGING PROJECTBEZOEK MAASTUNNEL

Wanneer:                    Donderdag 20 of 27 september 2018, 14:30 uur.

Verzamellocatie:     Bouwkeet Doklaan 22, Rotterdam Deze Locatie is per fiets, watertaxi of per auto bereikbaar.

De monumentale Maastunnel (1942) is de oudste tunnel van Nederland en toe aan groot onderhoud. Sinds de zomer van 2017 voert de gemeente Rotterdam daarom een grootscheepse renovatie en restauratie uit. In totaal duurt dit twee jaar.

Leden van het netwerk RegioIngenieur worden in de gelegenheid gesteld om een kijkje te nemen in de oostbuis van de tunnel, waar de renovatie net is gestart. Wie wil weten hoe de buis er uit ziet na renovatie, doet er goed aan om alvast een keer van zuid naar noord te rijden door de westbuis.

Informatie over de voorgang van de werkzaamheden: www.maastunnel.nl

Belangrijk: Veiligheidsmiddelen: eigen schoenen/laarzen meenemen!. Dames: lange broek verplicht.

 

Aanmelden voor één van beide data:

20 september 2018: via deze LINK

27 september 2018: via deze LINK

 

Netwerk RegioIngenieur

Internet : www.regioingenieur.nl Email: info@regioingenieur.nl

LinkedIn: groep Regioingenieur Twitter: @Regioingenieur

Aanmelden voor de nieuwsbrief: info@regioingenieur.nl

 


 • -

PROGRAMMA REGIOINGENIEUR 2018/2019

Programma 2018/2019: Voor het complete programma kunt u terecht op de navolgende locatie :  PROGRAMMA (eerst op “lees meer” klikken)


 • -

Enquête scriptieonderzoek interventiebeslissingen gemeentelijke infrastructuurassets

Sjoerd Klompmaker is, naast zijn baan als Coördinator/assetmanager constructies bij de gemeente Den Haag, bezig met zijn afstudeeronderzoek van de opleiding Master City Developer.

De opleiding Master City Developer (www.mastercitydeveloper.nl), is een gezamenlijke opleiding van de Erasmus Universiteit en TUDelft. Het (afstudeer)onderzoek van Sjoerd gaat over interventiebeslissingen bij het beheer/assetmanagement van gemeentelijke infrastructuur. Het richt zich op de vraag of en hoe deze beslissingen naast technische afwegingen ook worden beïnvloed door strategische beleidsagenda’s en andere ontwikkelingen die op gemeenten afkomen.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om klimaatadaptatie of verdichting en om de relatie met bijvoorbeeld mobiliteitsbeleid of (ruimtelijke) structuurvisies. Het onderzoek moet bouwstenen bieden voor een op (toekomstig) gebruik gebaseerd afwegingskader voor interventiebeslissingen bij gemeentelijke infrastructuur.

 

Enquête

Onderdeel van het onderzoek is een enquete naar de mate waarin en de wijze waarop het gemeentelijk assetmanagement is ingericht op afstemming met andere beleidsvelden.

Door het invullen van deze enquête helpt u mee om meer inzicht te geven in de actuele stand van zaken rondom assetmanagement van gemeentelijke infrastructuur.

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 10 minuten. De enquête is gericht op gemeentelijke medewerkers die betrokken zijn bij assetmanagement en beheer van de buitenruimte.

U kunt hier starten met de enquête.

Namens Sjoer Klompmaker alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Sjoerd-Klompenmaker-(1).jpg


 • -

‘Investeren in de groeiplaats van stadsbomen loont’

‘Investeren in de groeiplaats van stadsbomen loont’
#AssetAlert 26 juni 2018

Erwin Albeda en Sjoerd Wiltjer, beiden student aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, zochten de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s in het beheer van stadsbomen. De grote vraag: in welke maatregelen moet je investeren als je wil dat stadsbomen een maximaal effect hebben voor de stad?

De studenten maakten een ‘risicoregister’ voor stadsbomen. Hierin staan de belangrijkste risico’s die het positieve effect van bomen op de stad in de weg kunnen staan. Groeiplaatsuitputting bleek een van de grootste risico’s voor stadsbomen. Dit risico werd nader uiteen gerafeld in oorzaken en gevolgen voor de stad. Deze analyse helpt bij het kiezen van een effectieve beheeraanpak. De conclusie: investeren in de groeiplaats van stadsbomen loont. Daarnaast pleiten de studenten voor het nog beter toespitsen van de assetmanagementmethodiek op het beheer van groen.

Erwin Albeda, student Hogeschool Van Hall Larenstein:
‘Een risicoregister laat zien welke risico’s je eigenlijk moet zien te voorkomen. Je kijkt naar wat er mis kan gaan en hoe erg dat is voor de Rotterdammer, maar ook hoe groot de kans is dat het gebeurt.’

Lees het volledige artikel met contactinformatie op de website

 

 


 • -

UITNODIGING NETWERKBIJEENKOMST 4 JULI 2018

woensdag                     4 juli 2018

Inloop en ontvangst:     15:30 uur

Start bijeenkomst:        16:00 uur

Locatie:                         Science Centre, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft

Aanmelden:                  Via deze link

 

Extra mogelijkheid: voor aanvang van de bijeenkomst kan het Science Centre worden bezichtigd.

 

AGENDA

 1. 16:00 Opening (Ronald Zandbergen)

 

 1. 16:10 Duurzaamheid in de openbare ruimte (Leon van Dijk – Rotterdam)

Wat zijn de initiatieven binnen de gemeente Rotterdam en wat speelt er / welke voorbeelden zijn er bij de overige gemeentes?

 

 1. 16:30 Aardgasloos (Bert Vos – Schiedam)

Wat komt er allemaal kijken voor deze ontwikkeling? Waar zijn subsidie mogelijkheden? Welke uitdagingen liggen er?

 

           Korte koffie break

 

 1. 17:00 Project Reinier de Graafweg Delft (Olaf Hoogerdijk, gemeente Delft)

Toelichting plannen Reinier de Graafweg. Aandacht voor de risico aanpak en het 3D model van de weg.

 

 1. 5. 17:20 Netwerkzaken

Nieuws, plannen en ontwikkelingen voor het netwerk.

 

 1. Afsluiting (rond 17:30 uur) Ruimte om na te praten met hapje en drankje.

 


 • -

UITNODIGING KENNISCAFÉ IPM ROLLEN INVOEREN EN ERVARINGEN

UITNODIGING KENNISCAFÉ “IPM ROLLEN INVOEREN EN ERVARINGEN”

 

Doelgroep:       managers, opdrachtgevers, projectleiders, leden IPM teams

Wanneer:         Donderdag 5 juli 2018, 9:00-12:00, met lunch

Waar:               Gemeentehuis Den Haag

 

Om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen in projecten wordt er vaak gewerkt met Integraal Projectmanagement (IPM). De projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam. Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd. Bij de Dienst Stadbeheer van de gemeente Den Haag is deze methodiek ingevoerd. De wijze waarop dit is ingevoerd, de toelichting op de diverse rollen en de eerste ervaringen worden in dit kenniscafé toegelicht.

Dagvoorzitters van deze middag: Richard Moerenhout en Yvonne van Dongen

 

Programma:

 • 08:30 uur – inloop
 • 09:00 uur – welkom en opening door Harry Koese, directeur dienst Stadsbeheer
 • 09:10 uur – toelichting stand van zaken IPM bij Den Haag en filmpje IPM – Nico Rabbers
 • 09:30 uur – 1e sessie IPM-rollen
 • 10:15 uur – wisseling en korte pauze
 • 10:30 uur – 2e sessie IPM-rollen
 • 11:15 uur – wisseling en korte pauze
 • 11:30 uur – terug naar plenair
 • 11:35 uur – interviews accounthouders met terugkoppeling sessies
 • 12:00 uur – afsluiting en lunch

Aanmelden: via deze LINK  


 • -

Communicerende gemalen maken trends zichtbaar

De gemeente Rotterdam heeft zo’n slordige 1.100 gemalen in beheer die ervoor zorgen dat de stad droge voeten houdt. Vier collega’s ontwikkelden samen een betrouwbaar en uniek systeem waarbij microgemalen onderling kunnen communiceren, met grote voordelen voor de Rotterdammer. Het ‘real time’ systeem maakt storingen direct zichtbaar en bepaalt zelf wanneer gemalen in- en uitgeschakeld worden om zo slim om te gaan met energie. En trends kunnen automatisch worden uitgelezen en binnenkort gevolgd via een dashboard.

Anderhalf jaar onderzoek en een succesvolle pilot gingen vooraf aan dit resultaat: een innovatief nieuw besturingssysteem voor alle gemalen in Rotterdam. De Rotterdamse beheerders zijn er blij mee en vertellen op verzoek graag over de Rotterdamse oplossing.

Ronald van Kampen, beheerder gemalen gemeente Rotterdam:
“Met dit systeem hebben wij de storing al opgelost voordat bewoners er iets van hebben gemerkt. Ook krijgen we inzicht in trends en ‘kwetsbare’ gemalen. Daarmee kunnen we de juiste prioriteiten stellen in beheer. Er is op dit moment nog geen systeem op de markt met dezelfde mogelijkheden.”

Lees het hele artikel (met contactinformatie) op de website
De directe link: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/2018-05-14-Communicerende-gemalen-maken-trends-zichtbaar.pdf

 


 • -

Roadshow Smart cities: smart beheer en governance

Begin 06-06-2018 om 13:00

Einde

06-06-2018 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

 

Highlights
Rob Schmidt (Antea Group):

“Wat vraagt Smart Governance van mij en mijn organisatie in de toekomst en wat kan ik morgen doen om mijn organisatie daar op voor te bereiden?”
Marianne  Vogels (manager reiniging gemeente Rotterdam):
“Datagestuurd reinigen levert naar verwachting een schonere buitenruimte op door een effectievere inzet. Ik neem u mee in onze ervaringen en in hoe we mensen erin meenemen, want beheer blijft mensenwerk.”
Roland van der Heijden (productmanager digitale stad gemeente Rotterdam):
“Ons project De digitale stad creëert een gehele digitale print van de stad. Ik laat u de belangrijkste toepassingen zien en heb het met u over privacy, governance en eigenaarschap.”

Achtergrond
In deze tijd van krimpende budgetten en nieuwe taken is het voor gemeenten dé uitdaging om de openbare ruimte leefbaar en veilig te houden. Een opgave die vraagt om een nieuwe kijk op beheer en hoe je je processen inricht: prestatiegericht, integraal, risicogestuurd en op basis van (realtime) data. We kijken naar slimme toepassingen en hoe je als gemeente hiermee omgaat.

Programma
13:00 uur Inloop
13:15 uur Marianne  Vogels – Manager reiniging gemeente Rotterdam  Rob Schmidt – Antea Group
De gemeente Rotterdam heeft onlangs als eerste gemeente van Nederland datagestuurd reinigen geïntroduceerd. Deze innovatieve manier van werken levert naar verwachting een schonere buitenruimte op door een effectievere inzet. Wat houdt het in en wat zijn de ervaringen? En met name: hoe neem je je mensen mee in deze omschakeling, want beheer blijft mensenwerk.
14:15 uur Rob Schmidt – Antea Group
De maatschappij verandert snel. Onder andere door de ontwikkeling van data & ICT technologie. Hierdoor moeten publieke organisaties zelf ook volop in verandering blijven. Smart Governance past nieuwe technologie slim toe op niveau van bestuur en organisatie en in relatie tot haar omgeving. Wat vraagt Smart Governance van mij en mijn organisatie in de toekomst en wat kan ik morgen doen om mijn organisatie daar op voor te bereiden?
15:00 uur pauze
15:15 uur Roland van der Heijden – productmanager digitale stad gemeente Rotterdam
De digitale stad is een project van de gemeente Rotterdam om een gehele digitale print van de stad te creëren. De toepassingen van dit project zijn gigantisch. Maar hoe ga je om met privacy, governance en eigenaarschap in een project van deze omvang?
16:00 uur discussie
16:15 uur borrel

Datum, locatie en kosten
Datum:
6 juni, 13:00-17:00 uur
Locatie: De Rotterdam, Wilhelminakade 177, 3072 AP Rotterdam
Kosten: gemeentelijke leden gratis, overige leden € 35,00, niet-leden € 225,00

Meer informatie?
Neemt u dan contact op met Louise Kok of 0318-692721.

Aanmelden klik hier

 

 


 • -

Uitnodiging InfraLokaal op dinsdagmiddag 26 juni 2018 in Rotterdam

Door Building Changes is samen met MKB Infra een bijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van Circulaire economie en duurzaamheid. De bijeenkomst is bij de Stadsbeheer gemeente Rotterdam, afdeling Uitvoering Werken, ir P Kosterlaan 20, 3062CD  Rotterdam en vindt plaats op dinsdagmiddag 26 juni 2018. Tobias Strating van Roelofs den Ham (ondertekenaar Green Deal 2.0 DuurzaamGWW en Sytze Fokkema van de Gemeente Alphen aan den Rijn zijn bereid gevonden een bijdrage te leveren aan het InfraLokaal.

 

Voor deze bijeenkomsten kunt u zich kosteloos aanmelden.

 

Voor meer informatie van de bijeenkomsten en aanmelden: Zie onderstaande link.

 

https://www.buildingchanges.nl/agenda/26-06-2018/infralokaal-circulair-in-de-gww/

 

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat uiteraard graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Robert-Jan van den Berg

Themamanager Circulaire Economie en Duurzaamheid

 

rjvdb@buildingchanges.nl

 

0031 6 54 24 42 28

 


 • -

Hedendaagse dilemma’s en grootmoeders wijsheid in beheer

Aan de slag met ‘assetmanagement’ of nog maar even niet? En, zo ja, gaan we dan ook voor certificering? Het zijn zo van die dilemma’s waar een beheerorganisatie anno 2018 vroeg of laat mee in aanraking komt. Ook het Platform Assetmanagement Metropoolregio boog zich erover, waarbij zelfs grootmoeders wijze woorden de revue passeerden.

Als we het hebben over certificering, dan hebben we het over de internationale norm ISO 55001, de ‘beheerbijbel’ voor structuur in het beheer van de openbare ruimte. In Nederland zijn momenteel 26 organisaties gecertificeerd: provincies, energienetwerken, drinkwaterbedrijven en -de laatste trend- aannemers (in de rol van managing agent). Een van de gelukkigen is de provincie Zuid-Holland. In gemeenteland heeft nog niemand de stap gezet.

Geruststelling
Ter geruststelling: “Je hoeft geen certificaat te hebben om goed assetmanagement te kunnen doen”, aldus ervaringsdeskundige Wil van Ophem, directeur DIfAM Certification, in het Platform Assetmanagement Metropoolregio. “Maar het helpt om processen in de organisatie te borgen.” Ook de ervaringen van Nico Meininger, seniorbeleidsmedewerker en risicoadviseur bij de provincie Zuid-Holland en Theo Santegoets, beleidsadviseur/adviseur assetmanagement gemeente Dordrecht werden gedeeld.

Lees het volledige artikel naar aanleiding van de bijeenkomst op 16 maart jl.


 • -

Terugblik netwerkbijeenkomst 14 maart 2018

In de mooie locatie van de Koninklijke roei- en zeilvereniging “De Maas” in Rotterdam is een interessante discussie geweest over de toekomst van het netwerk en de aanhaking van het netwerk bij de Bouwagenda.

 

Netwerk RegioIngenieur, op naar de toekomst!:

Arjan Bosker (Krimpen aan den IJssel) en Jan Freie (Maassluis) gaven inzicht in meerdere scenario’s. Conclusie was dat de samenwerking al enige vorm van gezamenlijke verantwoordelijkheid kent. Maar dat er nu geen behoefte is om deze samenwerking meer vorm te geven in de vorm van een rechtspersoonlijkheid. Wel zal er worden gezocht naar mogelijkheden om jongeren te interesseren voor de partners in het netwerk. Dit kan door het aanbieden van stageplaatsen en / of het starten van een traineeprogramma.

Op technisch gebied wordt met name samenwerking gezien op het gebied van reviews. Het gemis aan lokale specifieke technische kennis kan hierdoor goed worden gecompenseerd.

 

Bouwagenda – samenwerken loont

Waar kunnen we onze samenwerking versterken en samen verder komen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Albert Martinus, voorzitter van de Stichting Rondom GWW vertelde over de Bouwagenda en de inzet die hiervoor in de komende jaren nodig is. Duidelijk is dat we hier voor een grote uitdaging staan, die alleen samen met alle partners in de keten kunnen worden opgepakt.

 

De presentatie van Albert Martinus en nog enkele publicaties kunnen via de navolgende links worden bekeken en gedownload:

Presentatie bouwagenda

Update roadmaps en thema’s bouwagenda

Handreiking naar een Circulair Nederland

Onderzoeksrapport Klimaatbestendige wijk

Projectvoorstel Straadkrant 4.0

 


 • -

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN NETWERK ACTIVITEITEN?

Op LinkedIn is een bedrijvenpagina aangemaakt waar alle activiteiten van ons netwerk en

publicaties op de website direct op zichtbaar worden.

 Klik op de link:     en volg ons!

 Hier zullen met enige regelmaat aankondigingen staan, maar ook vacatures in het netwerk.

 


 • -

Projectbezoek Rotterdamse Baan

Op donderdag 19 april 2018 is met een groep van 30 collega’s een bezoek gebracht aan het project Boortunnel Rotterdamse Baan in Den Haag . Henk Hogenbirk en Tim Hagedoorn van de gemeente Den Haag hebben op een boeiende wijze ons meegenomen in de lange weg naar de realisatie en de uitdagingen die er nu nog zijn. De boor voor de eerste tunnelbuis is nu op de helft van het 1640 m lange tracé. Er wordt met 20m. per dag sneller geboord dan verwacht.

De opening van de tunnel is voorzien in 2020.

Meer informatie: Website Rotterdamse Baan

Omdat er nog meer belangstelling is voor dit projectbezoek is er bij de projectorganisatie een verzoek neergelegd voor een tweede keer.

Hou de aankondiging in de gaten!

 

 


 • -

PROJECTBEZOEK BOCHTAFSNIJDING DELFTSE SCHIE

Datum:     Dinsdag 29 mei 2018

Tijd:           13:30 – 15:30

Waar:        Overschie, verzamelen bij de keet

Bochtafsnijding, Schiekade 36,

3125KJ Schiedam. (locatielink)

Meenemen: PBM’s: schoenen/laarzen, hesje en helm

 

Aanmelden: via deze link

 

De bochtafsnijding Delftse Schie is een project van de provincie Zuid-Holland. Samen met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Hoogheemraadschap van Delfland legt de provincie een nieuwe vaarweg aan in de Delftse Schie bij Overschie.

 

Met deze aanpassing verdwijnen de 2 haakse bochten in de Delftse Schie. De nieuwe vaarweg loopt vanaf de Hoge Brug via de dijk langs het bedrijvenpark Rotterdam Noord-West naar de Doenbrug en biedt de scheepvaart een snellere en veiligere route door de regio.

 

Meer info: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/vaarwegen/bochtafsnijding/

 


 • -

Impressie van middag Netwerk RegioIngenieur en Stichting Rondom GWW

Hoe ga je om met eisen en contracten bij BIM projecten?

Donderdag 12 april kwamen circa veertig mensen bijeen in ‘Hal4’ in Rotterdam, om over dit onderwerp kennis uit te wisselen.

 

De presentaties

Een opdrachtgever, een bouwer en een ingenieursbureau hebben ieder op eigen wijze een toelichting op bovengenoemde vraag gegeven.

Systems engineering is volgens de opdrachtgever (gemeente Den Haag) een goede methode om eisen en de wensen van belanghebbenden gestructureerd in beeld te brengen en biedt een goede structuur om projecten in hun context voor te bereiden voor aanbesteding. De gekozen contractvorm (UAV-gc) zou men niet weer kiezen, omdat er weinig vrijheidsgraden zijn voor de aannemer, risico’s niet goed gezamenlijk opgepakt kunnen worden en zodoende innovatie niet bevorderd wordt.

De bouwer (Lindeloof in samenwerking met Gebiedsmanagers) heeft laten zien hoe je op een gestructureerde wijze kwaliteitsborging van het eindproduct en het werkproces aantoonbaar maakt en hoe je verificatie en validatie kan uitvoeren met digitale hulpmiddelen. Ook is een voorbeeld getoond van digitaal ondersteunde kwaliteitsborging bij het onderhoud van watergangen, met behulp van een BIM-applicatie en database.

Door de ingenieurs (Waterpas en Infranea) is het accent gelegd op een afwegingsmethodiek om de meest passende contractvorm te kiezen voor een project en hoe je digitale hulpmiddelen kan inzetten om het proces te ondersteunen.

 

Zelf aan de slag

In het tweede deel van de middag is er actief gewerkt in subgroepen aan een casus: fietsbrug tussen Schiedam en Rotterdam.

Bij dit project golden een aantal beperkende eisen, waarvan de belangrijkste waren: oplevering binnen zeven maanden en een innovatieve aanpak in verband met het verkrijgen van subsidie.

De belangrijkste vraag hierbij is hoe dit project aan te pakken om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen? Daarbij zijn diverse invalshoeken besproken, zoals Bouwteam, of Engineering & Construct als contractvorm, het parallel laten lopen van activiteiten, prefabriceren van brugdelen en dergelijke. Belangrijk element bij de gekozen aanpak is de nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die noodzakelijk was om aan de strikte termijn te kunnen voldoen.

 

Hoe verder?

Gezamenlijk is wederom de wens uitgesproken verder te gaan met het elkaar opzoeken bij BIM projecten. Ook het verder invullen van kennisdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (mede door dit soort bijeenkomsten) is wenselijk. Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen heeft. Samen komen we verder!

 

 

Colinda den Dijker (Lindeloof)

Jaap Kolk (Building Changes)

Cees Rensen (Netwerk RegioIngenieur)

Henny Stolwijk (gemeente Rotterdam)

 

 

Link naar de presentaties: Gemeente Den Haag Waterpas en Infranea  Lindeloof

 


 • -

UITNODIGING WORKSHOP BIM

 

Hierbij nodigen we je van harte uit voor de Workshop BIM namens het Netwerk RegioIngenieur en de Stichting Rondom GWW (MKB-bedrijven).

 

Op donderdag 12 april van 13.00 – 17.00 uur in Rotterdam bij:

Hal4 aan de Maas

Congres & Evenementenlocatie

Watertorenweg 200

3063 HA Rotterdam

(010) 21 21 719

 

Het thema zal zijn: “Eisen en contractvormen bij BIM-projecten”

 

Programma

13.00 uur          Inloop

13.30 uur          Welkom en introductie op het thema

13.50 uur          Formulering van eisen in een project door een opdrachtgever (gem Den Haag)

14.20 uur          Omgaan met bijzondere contractvormen door een bouwer (n.t.b.)

14.40 uur          Aanpak van een BIM-project door een ingenieursbureau (Waterpas/Infranea)

15.00 uur          Pauze

15.15 uur          Werken in subgroepen aan de hand van een concrete casus:

Hoe zou je dit project aanpakken en wat levert dat dan op?.

16.15 uur          Terugkoppeling uit de subgroepen

16.30 uur          Handreiking aan deelnemers en afronding.

 

Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via onderstaande link:

 

AANMELDING

 

We hopen je weer te zien op 12 april 2018!.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ronald Zandbergen, voorzitter Netwerk RegioIngenieur

Albert Martinus, voorzitter Stichting Rondom GWW

      

 

 

 


 • -

PROJECTBEZOEK BOORTUNNEL ROTTERDAMSE BAAN

Datum: donderdag 19 april 2018 om 14:00 uur

Verzamelen: Binckhorstlaan 174 in Den Haag (mogelijk is het Trefpunt verhuisd naar Binckhorstlaan 342)

Programma:

 • 14.00 – 14.15 uur: Algemene toelichting bij de maquette door Hans Volkers
 • 14.15 – 15.00 uur: Presentatie Henk Hogenbirk en Tim Hagedoorn.
 • 15.00 – 16.15 uur: Bezoek bouwplaats met Henk Hogenbirk, Tim Hagedoorn en Hans Volkers
 • 16.30 uur: Einde programma

 

BELANGRIJK: Eigen bouwlaarzen meenemen. De projectorganisatie zorgt voor hesjes en helmen.

 

AANMELDEN: Via deze link

 


 • -

ADVISEUR VERKEER

BIJ DE BAR ORGANISATIE (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)

De werkzaamheden kunnen ook op detacheringsbasis of tijdelijke inhuur worden uitgevoerd.

 

Voorbeelden van projecten waar mogelijk aan gewerkt gaat worden:

 

 • Opstellen van een strategisch/tactisch uitvoeringsprogramma verkeer;
 • Implementatie van de nieuwe mobiliteitsvisie Barendrecht;
 • Uitvoering geven aan de verkeersprojecten uit de omgevingsvisie Ridderkerk;
 • Opstellen van een BAR breed fiets(beleid)plan;
 • Samen met de MRDH en RET vormgeven aan de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Ridderkerk;
 • De BAR gemeenten vertegenwoordigen in regionale verkeers- en mobiliteitsprojecten.

 

Meer info:

 

http://www.werkenbijbarorganisatie.nl/vacatures/adviseur-verkeer/

 

 


 • -

Praktijkvoorbeeld: 3D-scan als back-up voor de toekomst

3D-scan van kunst als ‘back up’ voor de toekomst 

Een prettig leefbare stad met een sterke collectie beeldende kunst en monumenten voor iedereen. Dat is het ultieme doel van het (risicogestuurde) beheer van de kunstwerken in de openbare ruimte in Rotterdam. Een dynamisch onderhoudsprogramma zorgt ervoor dat met het beschikbare budget waardevolle kunst behouden blijft voor de stad.

Toepassing 3D-scan
Steeds vaker worden innovatieve technieken zoals de 3D-scan ingezet om het hoofd te bieden aan risico’s als diefstal of schade door vandalisme of weer en wind. Zo is er altijd een ‘back up’ beschikbaar. En blijft waardevolle kunst beschikbaar voor de stad, omdat de data die nodig zijn voor reparatie of reproductie altijd voorhanden zijn. Een mooi voorbeeld is de 3D-scan van het monument van Piet Hein.

Lees het volledige artikel


 • -

Uitnodiging bijeenkomst Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (voorheen EMVI) in de praktijk

 

Graag nodigen we je uit voor de bijeenkomst Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) die we op dinsdagmiddag 10 april 2018 samen met PIANOo en gemeente Rotterdam organiseren bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst worden ervaringen met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) in de praktijk gedeeld.

Gewijzigde Aanbestedingswet

Met de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 deed de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding haar intrede. Het is één van de drie gunningscriteria van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het toepassen van dit gunningscriterium geniet de voorkeur, omdat dit een middel kan zijn om een hogere kwaliteit in opdrachten te krijgen.

De praktijk

Dagvoorzitter Cor Luijten, lid vakgroep GWW en Bouw van PIANOo en adviseur bij Gemeente Rotterdam, leidt je door het wel en wee van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding. Naast praktijkvoorbeelden gaan we in op welk doel de BPKV dient. Talloze tips en tricks passeren de revue.

Je vertrekt dinsdagmiddag met een hoofd vol goede ideeën en energie om aan de slag te gaan met de BPKV!

Tip: kom goed beslagen ten ijs en bekijk als voorbereiding het webinar werken met BPKV (voorheen EMVI) van 27 maart 2017 en lees de handreiking Werken met EMVI.

Programma

12.00 uur Inloop met lunch
13.00 uur Opening door Jaap de Koning van Witteveen + Bos over de laatste stand van zaken en over BPKV in breder perspectief met o.a. ervaringen vanuit Oost-Europa
13.45 uur Ronde 1: De ROTONDE in groepen langs onderwerpen
1. EMVI light en BPKV bij infrawerken – subjectieve versus objectieve criteria in de praktijk. 2. Een AHP-tool voor gewichten bepalen, helpt de beste inschrijvingen binnen te halen. Door Bart de Haan van Significant. 3. BPKV-ervaringen bij de Rotterdamsebaan in Den Haag Door Cynthia Sewbalak van gemeente Den Haag.
14.30 uur Pauze
14.45 uur Ronde 2: De ROTONDE in groepen langs onderwerpen
15.30 uur Pauze
15.45 uur Ronde 3: De ROTONDE in groepen langs onderwerpen
16.30 uur Borrel

 

Als je collega’s kent voor wie deze bijeenkomst ook interessant is, stuur deze uitnodiging dan vooral door. Tot ziens op dinsdag 10 april! Het team van Platform WOW

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie www.platformwow.nl Vragen of ideeën? Mail naar info@platformwow.nl of bel met Ariea Vermeulen (06-52354181) of Kim Hofhuis (06-46382170)


 • -

Uitnodiging Kwartaalbijeenkomst Infra-Innovatie Netwerk

Donderdag 8 maart vanaf 12.00 uur Bouwcampus Delft

Graag maken we je attent op een interessante bijeenkomst van het Infra-Innovatie netwerk die op 8 maart samen met de Provincie Zuid-Holland, CROW en Bouwend Nederland wordt georganiseerd. Het Infra-Innovatie Netwerk wil belemmeringen wegnemen en het daadwerkelijk toepassen van technische innovaties in de grond-, weg-, watersector bevorderen, door vraag en aanbod van innovaties bij elkaar te brengen.

 • Datum:donderdag 8 maart, vanaf 12.00 inloop en lunch
 • Locatie: Bouwcampus, Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
 • Tijd: 12.00 – 17.15 uur
 • Doelgroep: alle geïnteresseerden
 • Kosten: geen

De bijeenkomst biedt kansen voor opdrachtgevers en marktpartijen. Opdrachtgevers kunnen oplossingen vinden voor hun innovatievragen en marktpartijen krijgen de kans hun producten direct aan de doelgroep aan te bieden.

Innovatiemarkt Op de innovatiemarkt staan diverse stands waar innovators innovaties presenteren.

Innovatiecafés De innovatiecafés zijn de plek om opdrachtgevers en opdrachtnemers, die een innovatie hebben, met elkaar te verbinden. Innovators geven korte pitches over hun innovaties, waarna discussie over de producten plaatsvindt. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wegen & fietspaden in relatie tot energietransitie (energieproducerende wegen en fietspaden)
 • Slimme beoordelingstechnieken (conditie van wegen en kunstwerken)

Themabijeenkomsten De themabijeenkomsten hebben als doel om belemmeringen voor toepassing van innovaties weg te nemen, bijvoorbeeld bij aanbesteden en contracteren. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Sensoring/data in relatie tot kunstwerken
 • Innovatiegericht aanbesteden en contracteren in provincie Zuid-Holland
 • Opschalen van innovaties (van pilot naar grootschalige toepassing)

Meer informatie en aanmelden op de website van CROW.


 • -

Jaarverslag 2017 RegioIngenieur

Jaarverslag 2017- versie 2

Benieuwd naar onze jaarverslag. Neem dan een kijkje wat ons bezig heeft gehouden vorig jaar 2017.

Ook dit jaar gaan wij weer aan de slag.


 • -

Roadshow Klimaatadaptatie: water in de stad

Begin

12-04-2018 om 13:00

Einde

12-04-2018 om 16:30

Locatie

 

Highlights
Harry van Luijtelaar (Rioned): “Steeds betere en snellere rekenmodellen maken het mogelijk de impact van extreme buien nauwkeuriger te voorspellen.”
Bert de Doelder (gemeente Rotterdam): “Rotterdam kiest voor slimme, technische oplossingen in het waterbeleid. Ik deel er deze middag graag één met u!”
Daniël Goedbloed (Rainproof): “Rainproof is erg succesvol in het actief betrekken van inwoners om de stad zijn sponsfunctie te laten vervullen. Ik laat u zien hoe we dat doen.”

Inleiding
Op 12 april organiseert Stadswerk de tweede van vier Roadshows over Klimaatadaptatie. Volgens onze leden hét thema van 2018. Dat bleek niet alleen in de ledenraadpleging, waaraan 300 leden meededen, maar ook in aanloop naar het uiteindelijke manifest “Onze fysieke leefomgeving verdient alle aandacht”. Daar eindigde het thema bovenaan de lijst met manifestpunten die gemeenten met de meeste urgentie zouden moeten adresseren.

Achtergrond
Aandacht voor klimaatadaptatie is hard nodig. Recent onderzoek van AT Osborne liet zien dat het onder bestuurders een hot item is, maar dat tussen ambities en realisatie nog een wereld te winnen is. Aan de slag dus, want het gaat steeds vaker harder regenen en de stad kan dit niet aan. Wat komt er precies onze kant op en wat kunnen we daar aan doen? Samen met professionals kijken we naar wat er moet gebeuren.

Programma
13:00 uur inloop
13:30 uur Harry van Luijtelaar – Rioned
Het rekenen aan de impact van extreme buien op het stedelijke gebied, gaat stappen verder dan het toetsen van het functioneren van het rioolstelsel met een standaardbui. Steeds betere en snellere rekenmodellen maken het mogelijk de impact van extreme buien nauwkeuriger te voorspellen.
14:15 uur Bert de Doelder – Gemeente Rotterdam
Rotterdam kiest voor technische oplossingen in hun waterbeleid. We nemen een kijkje bij de Urban Water Buffer: een project dat zowel retentie en infiltratie in de stad toepast om overschotten snel te kunnen opvangen, langere tijd vast te houden en te gebruiken.
15:00 uur pauze
15:15 uur Daniël Goedbloed – Rainproof
60% van de ruimte is in particulier en privaat bezit. Rainproof gaat voor een bottom-up approach en is erg succesvol in het actief betrekken van inwoners om de stad zijn sponsfunctie te laten vervullen. We lichten de succesformule  van Rainproo toef.
16:00 uur discussie
16:30 uur borrel

Datum, locatie, kosten
Datum en tijd: 12 april, 13:00-17:00 uur
Locatie: Randstad (nadere informatie volgt)
Kosten: gemeentelijke leden gratis, overige leden € 35,00, niet-leden € 225,00

Aanmelden klik hier

 


 • -

Maak een virtueel rondje over onze dijken

Laat u in deze unieke 360º virtual reality beleving meenemen langs een schat aan kennis en ervaring over de dijkversterking langs de Zuid-Hollandse eilanden.

In 2017 heeft waterschap Hollandse Delta de dijkversterkingswerkzaamheden afgerond. Ruim 12 jaar is gewerkt aan de veiligheid voor bewoners, gebruikers en bezoekers. Ruim 66 kilometer aan dijkversterking is in 13 projecten uitgevoerd met een begroting van bijna 300 miljoen euro. De projecten zijn op tijd en binnen het budget opgeleverd:
Onze kennis en ervaringen delen wij via virtual reality-techniek. Hiermee kunnen geïnteresseerden echt in onze projecten kijken en leren welke aanpakken wij gebruikt hebben,

“Nederland en specifiek de Hollandse Delta zal meer en meer met wateroverlast te maken krijgen,” zegt Leo van Gelder, heemraad waterkeringen. “Daarom is het belangrijk dat de overheid voortdurend in de gaten houdt waar en hoe aanpassingen aan dijken moeten gebeuren. Zo zorgen wij ervoor dat we nu en in de toekomst veilig zijn.”

Neem letterlijk zelf een kijkje en ervaar hoe dijkversterkingen zijn aangepakt Laat u in deze 360º virual reality beleving meenemen langs een schat aan kennis en ervaring over de dijkversterking langs de Zuid-Hollandse eilanden.

Damwanden inslaan voor dijkversterking nabij woning

 Dijkversterking

Recent ronde waterschap Hollandse Delta de dijkversterkingswerkzaamheden in haar gebied af.
Ruim 12 jaar is gewerkt aan de veiligheid voor bewoners, gebruikers en bezoekers.
De projecten zijn op tijd en binnen budget opgeleverd: ruim 66 kilometer dijkversterking in 13 projecten met een begroting van bijna 300 miljoen euro.

De werkzaamheden zijn via een projectmatige aanpak uitgevoerd.
Zo is gestuurd op kosten en resultaat.
Onze kennis en ervaringen delen wij hieronder via virtual reality-techniek.
U kunt letterlijk zelf een kijkje nemen en ervaren hoe dijkversterkingen zijn aangepakt.
Veel kijkplezier!

Laat je in deze unieke 360º VR beleving meenemen langs een schat aan kennis en ervaring over de dijkversterking langs de Zuid-Hollandse eilanden.

https://www.wshd.nl/nieuws/2018/02/maak-een-virtueel-rondje-over-onze-dijken.html (link is te openen door te kopiëren en te plakken in Google).


 • -

Gemeenten en waterschap samen aan de slag met klimaatadaptatie

24 januari 2018

De gemeentes in Zuid–Holland-Zuid en waterschap Hollandse Delta hebben vandaag een start gemaakt met een gezamenlijke aanpak met klimaatadaptatie. Cok Sas, heemraad van het waterschap en initiatiefnemer van de bijeenkomst over klimaatadaptatie waarin waterschap, gemeente en provincie met elkaar in overleg gingen: “De natuur kan onberekenbaar zijn, zeker door de huidige veranderingen in het klimaat. De uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen) verplichten overheden, bedrijven en burgers om hiermee op korte termijn aan de slag te gaan. Als overheden hebben we vandaag een start gemaakt in de Zuid-Hollandse Delta.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Klimaatverandering houdt zich niet aan gemeentegrenzen of regels”, legt Sas uit, “Iedereen krijgt ermee te maken. Klimaatadaptie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen in ons gebied. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak om de effecten van de klimaatverandering beheersbaar te houden. Vaak al vroeg in de planontwikkeling. Bij het waterschap zien wij elke dag kansen om gezamenlijk aan de slag te gaan, projecten en investeringen op elkaar af te stemmen, voor uitgebreide kennisdeling, innovatie en nieuwe samenwerkingen. Door samen te werken met andere overheden, burgers, bedrijfsleven, onderwijs en andere organisaties, creëren we met elkaar meerwaarde. Daardoor komt het proces in een stroomversnelling komt en vinden we betere oplossingen.”

Inspiratiegids

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan presenteert het waterschap de inspiratiegids ‘Aan de slag met klimaatadaptatie’. Hiermee wil het waterschap inspireren en voorbeelden aanreiken. Heemraad Cok Sas: “De gids is zeker niet uitputtend, klimaatadaptatie is vooral maatwerk. De inspiratiegids vormt een vertrekpunt om verder te praten, te denken en samen te werken met klimaatadaptatie.“

 

 

 

 

 

 


 • -

Verslag en presentaties BIM Bijeenkomst 4 december 2017

In december hebben we een geslaagde bijeenkomst gehad van het Netwerk RegioIngenieur en Stichting Rondom GWW (MKB-bedrijven).

Verslag en presentaties kan via een mail opgevraagd worden bij Christine Autar-Bhagal.

We hebben in december afgesproken dat we een nieuwe bijeenkomst gaan organiseren op een meer specifiek onderwerp dat leeft onder de betrokkenen met BIM te maken heeft.

De volgende bijeenkomst zal zijn op donderdag 22 maart 2018 in de middag, wil je deze tijd alvast reserveren in je agenda?. Het onderwerp zal zijn het opstellen van eisen en de contractvorm/aanbestedingswijze bij BIM.

We roepen je hierbij op om een project in te brengen op deze middag. We willen graag met projecten aan de slag van de deelnemers, zodat we van elkaar kunnen leren over de aanpak en de resultaten. Je kunt hiervoor contact opnemen met Henny Stolwijk.

mailadres: hf.stolwijk@rotterdam.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Christine Autar-Bhagal

Secretariaat RegioIngenieur

T 010 489 44 27 | M 06 30 31 28 49

c.autarbhagal@regioingenieur.nl

Netwerk Regionale Samenwerking Ingenieursdiensten  en Assetmanagement

Website: www.regioingenieur.nl

 


 • -

Stagiaires bouwen mee aan assetmanagement

Een analyse van de storingen in de Rotterdamse parkeervoorzieningen om ze daarmee uiteindelijk gericht te kunnen verminderen. Dat is in een notendop de opdracht van Zakaria Kadaoui en Chahid Ajarai, derdejaarsstudenten Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam. Met het in kaart brengen van de impact van een storing bouwen zij verder aan de basis van het risicogestuurd beheer van de parkeervoorzieningen. “Want de ene storing is de andere niet.” Sinds 2016 worden de Rotterdamse parkeervoorzieningen beheerd volgens assetmanagement. De strategie draagt bij aan het vinden van de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s. En de Rotterdammer kan rekenen op goed functionerende parkeervoorzieningen.

Lees meer over het onderzoek van Zakaria Kadaoui en Chahid Ajarai


 • -

Beschikbaar voor de liefhebber: het strategisch assetmanagementplan Rotterdam

Beschikbaar voor de liefhebber: het strategisch assetmanagementplan Rotterdam

Assetmanagement is de volgende stap in het professioneel beheer van de buitenruimte. De methode, in opmars in Nederland maar ook internationaal, helpt bij het kiezen van de juiste maatregelen en het helder kunnen uitleggen ervan. Assetmanagement zorgt ervoor dat budgetten worden ingezet waar dat het hardste nodig is. Het gaat om de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s. Daarbij wordt ook gekeken naar kansen voor de stad. De gemeente Rotterdam is in 2013 gestart met assetmanagement. Op dit moment werkt de sector Openbare Werken van Stadsbeheer voor een groot deel volgens de principes van deze methodiek. Het (ambtelijk vastgestelde) strategisch assetmanagementplan geeft voor de komende jaren de kaders aan voor het technisch beheer en onderhoud van de buitenruimte. Hierin wordt de strategie op een kwalitatieve wijze beschreven. De komende periode ligt de focus op het beter meetbaar maken van de strategie en de verbreding van assetmanagement naar het totale beheer van de buitenruimte.

Interesse? Wij delen het plan Slim beheer, strategisch assetmanagement in Rotterdam graag met geïnteresseerde vakgenoten.

Reacties zijn uiteraard welkom. Mail ze aan assetmanagement@rotterdam.nl

 

 

 

 


 • -

NEXT GENERATION PROJECTEN EN ASSETMANAGEMENT

Donderdag 22 februari 2018 vanaf 12:30 uur – ICDuBo RDM Heijplaat

 

Het werken aan infra projecten en assetmanagement is continu in ontwikkeling. Wat vandaag niet kon, is morgen achterhaald en wie weet wat overmorgen ons brengt? De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Een integrale benadering is gewenst, maar wat doe je hiermee in je eigen werk.

 

Dit kenniscafé geeft inzicht in de innovatieve mogelijkheden in de voorbereiding van projecten en assetmanagement die er nu al zijn en die in de komende jaren mogelijk gaan worden.

Dit biedt kansen die we moeten gaan benutten!

 

Game-changers volgende generatie (toekomst)

3D printing, drones en robotica – onze kinderen groeien daarmee op – net zoals wij zijn opgegroeid met PC’s en digitale diensten (foto’s/muziek/PDF’s).

 

Locatie:

Gebouw ICDuBo, Directiekade 2, 3089 JA Rotterdam – Heijplaat

 

Programma:

12:30 – 13:00     Inloop

13:00 – 13:10     Opening en welkom

13:10 – 13:30     Dr. Richard Ruitenburg, universiteit Twente, introductie op het onderwerp

13:30 – 14:30     Technische kansen en de toekomst van drones in projecten en assetmanagement

– presentatie door het bedrijf SkyVision – Ivanka Kösters

14:30 – 14:45     Pauze

14:45 – 15:15     Praktijkvoorbeeld: Inspectie tunneldak Maastunnel met drones, Florian Alfrink (Gemeente Rotterdam Rotterdam)

15:15 – 15:30     Verplaatsen naar de RDM hal

15:30 – 16:30     Demonstraties van innovatieve bedrijven

16:30                   Terug naar ICDuBo voor afsluiting met hapje/drankje

 

AANMELDEN: Via deze link


 • -

UITNODIGING KENNISCAFÉ SMART CITY

UITNODIGING KENNISCAFÉ SMART CITY

 

Datum: Donderdag, 1 februari 2018, 13:00 uur

Locatie: Dutch Innovation Factory, Bleiswijkseweg 37E, Zoetermeer

 

Aanmelden: Via deze link

 

Een slimme stad (smart city) is een stad waarbij informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen.

 

Voorbeelden:

 1. Beter benutten van data over de stad

Met name ‘real time information’ afkomstig van sensoren, smart phones, smart meters en GPS tracking. Vaak wordt dit ‘big data’ genoemd, maar het gaat ook om het combineren en verrijken van data die niet zo ‘big’ zijn. Het next level van de stad is de stad als datamachine.

2. Van Overheid naar bewoners

Mensen/burgers kunnen steeds meer onderling organiseren. Oude structuren gaan op de schop omdat alles connected is.

3. Mobiliteit als quick win

Er zijn momenteel veel projecten en pilots waar verkeersdeelnemers en infrastructuur slim worden gemaakt. Bekijk hieronder een video van een slimme mobiliteits-oplossing.

http://www.verkeersnet.nl/15014/tno-demonstreert-kruispunt-van-de-toekomst/

http://www.verkeersnet.nl/15644/vrachtwagens-zetten-licht-op-groen/

 

Via het netwerk RegioIngenieur willen we het volgende met elkaar delen:

 • Behoefte aan slimme techniek signaleren
 • Slimme techniek met deelnemers (door)ontwikkelen
 • Kennisdeling over slimme techniek
 • Het bieden van een proeftuin voor slimme techniek
 • Het stroomlijnen van meerdere ontwikkelvragen

 

PROGRAMMA

13:00 opening / welkom

13:10 – 13:45 Smart City/Mobility (Hans Jeekel, RWS)

13:45 – 14:15 Smart City (Wilbert Hoondert, Gemeente Delft)

14:15 – 14:45 Smart City en sensoren (Willem van Bommel, Gemeente Rotterdam)

Pauze

15:00 – 16:30 5 tafels met 3 rondes van 30 minuten

Hierbij worden de volgende 5 thema’s behandeld:

 • 1) Toegankelijkheid                                                    Zoetermeer
 • 2) Duurzaamheid/energietransitie
 • 3) Mobiliteit oa Parkeren; auto delen                     Hans Jeekel
 • 4) Data
 • 5) Sensoren –wateroverlast                                      Willem van Bommel – Gemeente Rotterdam

16:30 – 16:45 Wrap up en instellen platform Smart City (Arthur Verhaar)

17:00 Borrel


 • -

Betrouwbare bruggen houden de stad bereikbaar

Alle objecten in de buitenruimte dragen bij aan de doelstellingen van de stad. Zo ook de Rotterdamse bruggen. Ongeplande stremming van weg-en scheepvaartverkeer moet zoveel mogelijk worden voorkomen, zodat de stad bereikbaar blijft. Kortom: de bruggen moeten ‘betrouwbaar’ en ‘beschikbaar’ zijn.

 

Hoe betrouwbaarder een brug, hoe kleiner de kans op ongeplande stremmingen en hoe hoger de beschikbaarheid. Concreet betekent deze ambitie dat hoofd-en verzamelwegen én vaarwegen voor meer dan 95% beschikbaar moeten zijn voor het wegverkeer of de beroepsvaart.

 

Maar hoe kunnen we dat op een eenduidige en transparante manier meten? En welke keuzes maken we in het verder verbeteren van die betrouwbaarheid en beschikbaarheid? Het antwoord op deze vragen begint met een slimme analyse van data.

 

Lees het artikel op de website

[link naar https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/2017-12-04-Betrouwbare-bruggen-houden-de-stad-bereikbaar.pdf]

 


 • -

Een toegankelijke stad voor iedereen

Een toegankelijke openbare ruimte voor iedereen en investeren waar dat het meeste nodig is. Dat zijn de uitgangspunten in het risicogestuurd beheer van voetpaden.

Samen met collega’s uit de gebieden en andere gemeentelijke afdelingen brachten beheerders de verblijfsplekken en belangrijke looproutes van ouderen in de wijk Overschie in kaart. Het resultaat is een overzicht van ‘plusroutes’ dat helpt om prioriteiten te stellen in beheer en onderhoud. Want zeker ook de oudere generatie moet zich veilig en gemakkelijk door de stad kunnen bewegen.

 

Lees het volledige artikel: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/2017-12-04-Een-toegankelijke-stad-voor-iedereen.pdf

 

Op de hoogte blijven?

Met de #AssetAlert blijf je automatisch op de hoogte van nieuws over Assetmanagement Rotterdam.

Aanmelden kan via http://eepurl.com/c7-6KH

Foto’s: Beeldbank gemeente Rotterdam

 


 • -

Marktdag Infra Regio Randstad Zuid

Bijeenkomst : Marktdag Infra Regio Randstad Zuid
Datum : 20-02-2018
Tijd : 12:30-16:30
Locatie : Bouwend Nederland Zilverstraat 69 2718 RP ZOETERMEER 079 – 325 22 52
Aanmelden : U kunt zich aanmelden via evenementen@bouwendnederland.nl

Graag bij uw aanmelding aangeven of u deelneemt aan de borrel.

Save the Date: Marktdag Infra 20 februari 2018 ‘Duurzaam GWW’

Het begint een traditie te worden, de jaarlijkse Marktdag Infra van Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid in februari. Ook in 2018 organiseert Bouwend Nederland weer voor opdrachtgevers en opdrachtnemers een Marktdag Infra. De Marktdag Infra kent ieder jaar een thema. Dit jaar is dat ‘Duurzaam GWW’. Een actueel thema dat volop speelt, dus noteer 20 februari 2018 alvast in uw agenda. De Marktdag Infra 2018 organiseert Bouwend Nederland in samenwerking met het Netwerk RegioIngenieur.

 

Doelgroepen: managers, projectleiders, beheerders, medewerkers betrokken bij het in de markt zetten van opdrachten, inkoopadviseurs, contractmanagers, projectleiders, afdelingshoofden en medewerkers van ingenieurs- en projectmanagementdiensten (gemeentes, waterschappen, provincie, havenbedrijf en opdrachtnemers).

Doelen Marktdag 2018

1)    Samenwerking tussen opdrachtnemer en -gever in de Regio Randstad Zuid verbeteren door de Inframarkt dichter bij de regionale en lokale overheid te brengen (samenwerking)

2)    Provincie, waterschappen en gemeenten binnen de Regio Randstad Zuid laten zien wat de Infraleden van Bouwend Nederland, in de breedste zin van het woord, te bieden hebben (innovatie)

3)    Rondom een thema inhoudelijk met elkaar kennis en ervaring uitwisselen (kennisdelen)

Opzet Marktdag

Achtergrond: Dinsdag 17 januari 2017 is de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector. De Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013. Doel van de Green Deal is dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud. In de praktijk blijkt het voor opdrachtgevers en opdrachtnemers vaak lastig om dit concreet invulling te geven. Iedereen wil wel, maar hoe zorgen we dat we de juiste dingen vragen en ook krijgen? Daar gaan we op deelonderwerpen in workshops mee aan de slag.

 

Vragen die daarbij een rol kunnen spelen zijn: Hoe kunnen we meer gebruik maken van de kracht van de markt? Bijvoorbeeld voor slimmere en duurzamere oplossingen. Hoe trek je beter samen op in het realiseren van de Green Deal Duurzaam GWW? Wat voor uitvraag moet er gemaakt worden om duurzaamheid echt in de opdracht te laten landen en wat kan de markt dan aan?

 

Onderdelen & aspecten

–         Klimaatadaptatie; hoe vraag je niet-traditionele oplossingen?

–         TCO & Duurzaam materiaalgebruik

–         Duurzaam materiaalgebruik als service

–         Innovatie & duurzaamheid

–         Zin en onzin van CO2 Prestatieladder, ISO14001, MVI/MVO en andere ladders en certificering

Vanuit praktische voorbeelden en praktijksituaties voeren we het gesprek met elkaar.

 

Voorlopig Programma*:

12.30 uur                                Inloop met lunch

13.00 uur                                Welkom door Dennis van der Werff, voorzitter Regio Randstad Zuid & Ronald Zandbergen, voorzitter Netwerk RegioIngenieur

13.15 uur                                Toelichting op het thema en de workshops

13.30 – 14.30 uur                    Workshopronde 1

14.30 uur                                Pauze

15.00 – 16.00 uur                    Workshopronde 2 (zelfde workshops als in ronde 1)

16.00 uur                                Conclusies en Waar ga je morgen mee aan de slag?

16.30 uur                                Afsluiting met aansluitend borrel

 

Locatie: Bouwend Nederland, Zilverstraat 69 te Zoetermeer

 

*Het definitieve programma volgt in de uitnodiging die in januari 2018 aan u verzonden wordt.

 

      


 • -

Vacature directeur Ingenieursbureau Krimpenerwaard

De functie

In deze rol geef je direct leiding aan de Adviseurs, Projectleiders en Civieltechnisch Specialisten van het bureau (totaal 18 FTE) en begeleidt de doorontwikkeling van de organisatie. Je ontwikkelt een strategisch plan wat je ter bespreking en vaststelling voorlegt aan het bestuur en stemt de bedrijfsvoering van het bureau hier vervolgens op af. Centrale thema’s zijn het optimaliseren van de opdrachtnemersrol naar beide gemeenten en van de processen, procedures en systemen. Je geeft uitvoering aan de HR-rol binnen de organisatie, waarbij je persoonlijke en professionele ontwikkeling nadrukkelijk stimuleert. Extern vertegenwoordig je het bureau op strategisch en tactisch niveau. Je rapporteert aan het bestuur, bestaande uit wethouders van de deelnemende gemeenten.

Gevraagd wordt een ondernemende, authentieke leider, die een duidelijke visie heeft op technische dienstverlening en dit kan vertalen naar plannen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Je weet anderen, zowel intern als extern, op verschillende niveaus te boeien en te binden en draagvlak te creëren. Je delegeert makkelijk, behoudt het overzicht en hebt geen moeite om scherp en kritisch te zijn waar nodig. Zo weet je het bureau verder door te ontwikkelen en te professionaliseren. Jouw profiel:

 • Minimaal een afgeronde hbo opleiding op bedrijfskundig gebied.
 • 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Coachende stijl van leidinggeven en het vermogen om te verbinden.
 • Aantoonbare ervaring met het aansturen van (civiel)technisch specialisten.
 • Ervaring met stakeholdermanagement.

IBKW biedt een veelzijdige, eindverantwoordelijke functie in een veranderende omgeving die jou uitdaagt het beste uit jezelf en het ingenieursbureau te halen. Er is sprake van bedrijfscultuur die openstaat voor innovatie en vernieuwing. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO).

Interesse? Solliciteer via de button of neem contact op met Shirley Peperkamp, sourcing consultant van Mercuri Urval, via tel.nr. 010 – 282 86 00. Zie ook www.tbk.nl.

Over de organisatie

Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW), uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard, heeft als kerntaak de voorbereiding en uitvoering van weg- en waterbouwprojecten. IBKW was de civieltechnische afdeling van het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, waarvan de taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht per 1 januari 2018 worden afgestoten. Het verzorgingsgebied heeft een oppervlakte van ca. 160 km² met ca. 83.000 inwoners. Het bureau is ván en vóór de gemeenten. Voor het doorontwikkelen van een deels uitgewerkte organisatiestrategie, het vertalen hiervan naar concrete bedrijfsdoelstellingen en de effectuering hiervan zijn wij op zoek naar een Directeur.

 

https://www.mercuriurval.com/nl-nl/opportunity/?jobadid=50805&refno=4311 (knippen en kopiëren a.u.b.)

 

 


 • -

Wat is het netwerk RegioIngenieur?

Om dit in kaart te brengen is er een flyer gemaakt.

Mocht u aan de hand van de flyer nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar het emailadres genoemd in de flyer.

Flyer_regioingenieur_vs3


 • -

LinkedIn, Twitter, Nieuwsbrief en Site

Ook Regioingenieur is actief bezig op LinkedIn en Twitter.

Maak een connectie met ons door op de onderstaande namen te klikken:

LinkedIn

Twitter

Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar: c.autarbhagal@Rotterdam.nl

Neem een kijkje op onze site: www.regioingenieur.nl

 


 • -

Platform Assetmanagement Metropoolregio: ‘Smart City’ Rotterdam haalt het afval voortaan slimmer op

De wereld om ons heen staat niet stil. Ook in Rotterdam schieten de smart city toepassingen als paddenstoelen uit de grond. Binnenkort geven de afvalcontainers hier dankzij sensoren zelf aan wanneer ze bijna vol zijn. Deze informatie komt vervolgens automatisch terecht in de routeplanning van de chauffeurs. De ‘automatische vulgraadmeting’ in combinatie met dynamische routeplanning’ is slim, efficiënt en een mooi voorbeeld van risicogestuurd beheer. Bob Brussen, manager Inzameling van de gemeente Rotterdam, vertelt erover in het Platform Assetmanagement Metropoolregio. Dit is een van de platforms in het netwerk van de regioingenieurs.

 

Linkje naar het volledige artikel: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/2017-11-20-Smart-City-Rotterdam-haalt-het-afval-voortaan-slimmer-op.pdf

Foto: Arnoud Verheij


 • -

Junior Projectmanager Den Haag

Ben jij die gedreven en inspirerende projectmanager die ervaring heeft met projecten in ‘de grote stad’?

WO, HBO   |   Maximaal €4787   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur

Sollicteren kan tot 4 december 2017

Deze vacature maakt deel uit van de procedure anoniem solliciteren. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, doe je mee aan de procedure anoniem solliciteren.

De gemeente Den Haag doet aan anoniem solliciteren bij functies in de schalen 10 t/m 14. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk een afspiegeling te zijn van de veelzijdige Haagse samenleving en dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in de kansen om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Als je solliciteert voor een functie in de schalen 10 t/m 14, dan volg je de procedure van anoniem solliciteren. Je vult je motivatie en relevante werkervaring voor de desbetreffende functie in. Elementen in de sollicitatie die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) worden geanonimiseerd. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je sollicitatie op basis van je motivatie en relevante werkervaring wordt geselecteerd voor een gesprek, wordt je CV vrijgegeven aan de selectiecommissie.

De effecten van het anoniem solliciteren worden gemonitord, dit gebeurt door een externe onderzoeksinstelling zonder commerciële doeleinden. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens wordt gekeken hoe anoniem solliciteren leidt tot gelijkere kansen. De gegevens worden verder niet gedeeld.

Ben jij die gedreven en inspirerende projectmanager die ervaring heeft met projecten in ‘de grote stad’? Heb jij een hart voor het samen organiseren en realiseren van projecten in de Haagse openbare ruimte? Dan zien wij in jou een nieuwe collega!

Wat ga je doen?
In de functie van projectmanager werk je in projecten met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte. Je bent hierin verantwoordelijk voor zowel het organiseren en het leiden van het (technische) projectteam als voor het beheersen en realiseren van het project. Je zorgt voor de bewaking van de scope en maakt raakvlakken inzichtelijk.

De projecten zijn vaak complex vanwege de stedelijke omgeving, de veelheid aan partijen en belangen, de regelgeving en procedures. Als projectmanager ben je in staat om meerdere rollen te vervullen in het proces. In de initiatieffase opereer je als adviseur van de opdrachtgever, om vervolgens in de voorbereidings- en uitvoeringsfase de projectkaders te definiëren en te beheersen (geld, risico, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit). Je bent in staat om samen met de opdrachtgever de vraag concreet te vertalen.

Projecten voeren we uit in integrale projectteams (IPM-teams), waarin de verschillende werkvelden en disciplines zijn vertegenwoordigd. We gaan dit steeds vaker doen in zogenaamde IPM-teams. Als je in een IPM-team voor een groot project of programma werkt dan vervul jij de rol van technisch manager. Je bent dan verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke inbreng in projecten. Je beschikt dus over vakinhoudelijke proces kennis en je kunt de vertaalslag maken van de techniek naar het proces en andersom. Je bent het technisch geweten in het (IPM) team. Bij kleinere projectteams vervul je de rol van (algemeen) projectmanager.

Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van de vraag van de opdrachtgever naar uiteindelijk een contract. Je voert de regie over het ontwerpproces van SO tot en met het bestek dan wel de vraagspecificatie. Jij maakt daarbij gebruik van de methodieken van projectmatig werken, zoals System Engineering. Je stuurt alle technische disciplines binnen jouw werkterrein aan en onderhoudt nauw contact met de contract- en omgevingsmanager. Je zorgt voor de bewaking van de scope en maakt raakvlakken inzichtelijk. Binnen jouw werkgebied heb je een actieve bijdrage aan het project brede risicomanagementproces. Voorstellen voor wijzigingen bespreek je met het IPM-team voor besluitvorming.

De afdeling Ingenieursbureau Den Haag / Projectmanagement
Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) speelt een belangrijke rol bij het werk aan de openbare ruimte en de infrastructuur van de gemeente. De ruim 220 medewerkers van IbDH staan voor de kennis en ervaring die een grote gemeente nodig heeft als het gaat om ontwerp, aanleg en onderhoud van straten, wegen, pleinen, parken, bruggen, tunnels, riolering en om milieu, bouwkunde en architectuur.

Als IbDH’er sta je midden in de praktijk. Je bent rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van openbare werken. En dat is meer dan techniek alleen. Direct en indirect heb je te maken met politiek en bestuur, bewoners en ondernemers. Dat maakt het werk bij IbDH concreet, veelzijdig, leuk en gevarieerd.

Het IbDH is in beweging. De afgelopen periode hebben we samen met onze opdrachtgevers nagedacht over onze strategisch positie binnen de gemeentelijke organisatie. De wereld om ons verandert en wij veranderen daar in mee. Dit betekent dat we iets extra’s vragen van onze huidige en onze nieuwe medewerkers.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie in een snel veranderende omgeving
 • Salarisschaal 11 (maximaal €4.787,- bruto per maand op basis van 36 uur per week)
 • Een werkweek van 36 uur
 • Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling op proef van 12 maanden aangeboden (tenzij je bij de gemeente Den Haag in vaste dienst bent aangesteld). Bij goed functioneren word dit gemiddeld na een jaar omgezet in een vaste aanstelling

Wat vragen wij?

 • Je hebt een relevante technische opleiding op minimaal HBO niveau op het vlak van de openbare ruimte.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het managen van technische projecten in een stedelijke omgeving, waarbij je leiding hebt gegeven aan technische teams. Je denkt in oplossingen en legt verbanden en verbindingen.
 • Je kent het proces: van het formuleren van de vraagstelling in de offertefase, het ontwerp, de engineering tot en met de uitvoering van projecten.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met Systems Engineering en diverse contractvormen zoals UAV-GC in infrastructuurprojecten.
 • Je bent een uitstekende teamspeler en weet wat het is om in een projectteam samen te werken of aan te sturen. Daarbij ben je hard op de inhoud en zacht op de relatie.
 • Je hebt gevoel voor maatschappelijke en politieke omgeving en belangen van de verschillende partijen. Je redeneert van buiten naar binnen en speelt flexibel in op de Haagse omgeving.
 • Je denkt in oplossingen en legt verbanden en verbindingen.
 • Tot slot ben je een organisator en met jouw omgevingssensitiviteit vorm je een netwerk en contacten om je heen om de projecten te realiseren.

Competenties
Plannen en organiseren
Samenbindend leiderschap
Samenwerken
Omgevingsbewust
Netwerkvaardigheid
Resultaatgericht
Adviesvaardigheden

Meer weten?
Contactpersoon m.b.t. sollicitatieprocedure en inhoudelijke informatie: Richard Moerenhout, 06 15 83 24 74.

 

Meer informatie: www.werkenvoordenhaag.nl/vacature/2358/junior-projectmanager/

 


 • -

INTERESSANTE EN PRODUCTIEVE NETWERKBIJEENKOMST OP 13 NOVEMBER 2017

In het Dutch Innovation Centre in Zoetermeer is op maandag een interessante bijeenkomst gehouden. Er waren 4 sprekers, die een inleiding hielden over de onderwerpen Innovatie (Ton Jonker PZH), Energietransitie (Annelies van Ewijk, PZH ) Klimaatadaptatie (Johan Verlinde, Rotterdam) en Digitale Stad – RNE (Roland van der Heijden, Rotterdam). In kleine groepjes is uitgebreid van gedachte gewisseld over deze onderwerpen.

 

Uiteindelijk leverden de bijeenkomsten de navolgende resultaten op:

Digitale stad:

-Nieuwe werkelijkheid: 3D DIGITAAL

-Wat betekent het voor de fysieke werkelijkheid?

-Hoe maken we als organisatie de transitie?

-Hoe nemen we zoveel mogelijk mensen mee?

-Rol voor co-creatie? Welke dan?

-Hoe regelen we eigendom en Governance?

 

Energietransitie

-Hoe zet je aanbesteding en inkoopkracht in voor de CO2 reductie bij:

-Aanleg en beheer van wegen en vaarwegen?

-Gebouw beheer?

-Geef als launching customer innovators en start ups een kans/opdracht

 

Klimaatadaptatie uitdagingen:

-Besef van urgentie, zelfs zonder dat de “Kopenhagen” bui is gevallen.

-Verleiden van alle spelers in de stad – Hoe doe je dat

-Hoe combineer je slim, beschikbare budgetten om maatregelen mogelijk te maken

Innovatie

Link naar de “Placemat”

Innovatie_Placemat PZH

 

De behandelde onderwerpen zullen in 2018 een plekje krijgen in de programmering van de activiteiten van het netwerk RegioIngenieur. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.


 • -

iBook over de ondergrond van Rotterdam: Ontdek de wereld onder je voeten nu op je iPad

Bij de aftrap van de Maand van de Onderwereld 2017 presenteerde de gemeente Rotterdam het eerste hoofdstuk van het iBook ‘De ondergrond van Rotterdam’. In het iBook maak je interactief kennis met de onderwereld van Rotterdam. Het eerste hoofdstuk gaat over ‘vuil water’.

Wat is er nodig om afvalwater van bedrijven en huishoudens te verzamelen, te vervoeren en te zuiveren? In Rotterdam gebeurt dat allemaal onder de grond. In het iBook valt veel te beleven. Maak kennis met de bewoners van het riool, bekijk een 3D-model van een hoofdgemaal van alle kanten of kom te weten wat er onder de Museumparkgarage te zien is. Het iBook is samen met een tentoonstelling de hele maand november te bekijken in de Centrale Bibliotheek. Het iBook is ook te downloaden op een iPad via https://www.rotterdam.nl/nieuws/ibook-ondergrond/

Meer hoofdstukken volgen
In de ondergrond is het een drukte van belang, daarom is het iBook met het hoofdstuk over ‘vuil water’ niet af. Op den duur wordt het iBook uitgebreid met hoofdstukken over bodemopbouw en geologie, archeologie, niet geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, energietransitie, klimaatadaptatie, vergroening, kabels en leidingen, ondergronds transport en mobiliteit en draagkracht en fundering.

Maand van de Onderwereld
Vrijdag 3 november ging de vierde Maand van de Onderwereld van start. Deskundigen vertellen deze maand tijdens 16 unieke activiteiten over de ondergrond en de ondergrondse uitdagingen waarvoor een stad als Rotterdam staat. De ondergrond bewaart een schat aan informatie over de ontstaansgeschiedenis van onze stad. Maar er bevinden zich ook kilometers riolering, (metro)buizen, kabels en leidingen. Met het steeds intensievere gebruik van de bovengrondse ruimte, wordt de ondergrondse ruimte steeds meer benut. Denk aan glasvezel voor de groeiende behoefte aan meer en sneller internet, leidingen voor stadsverwarming en warmte-koudeopslag en waterbergingen voor de opvang van regenwater. De ondergrond biedt kansen bij de realisering van de ambities op het gebied van stedelijke vernieuwing, groen, water, energie, klimaatbestendigheid en citymarketing. De ondergrond draagt de toekomst.

 

 


 • -

UITNODIGING KENNISCAFÉ: RISICOMANAGEMENT

Doelgroep: managers, projectleiders en beheerders (gemeentes, waterschappen en opdrachtnemers)

Wanneer: Dinsdag 28 november, 14:30-17:00 inclusief borrel

Waar: Den Haag

 

De meeste projectleiders weten heel goed waar de risico’s van hun project zitten. Maar gestructureerd risico’s in kaart te brengen is vaak nog niet voldoende aan de orde. Deze interactieve workshop zal je inspireren en input geven om van onbewust naar bewust risicomanagement te groeien.

 

Wat kan bewust omgaan met risicomanagement voor jou betekenen? Risicomanagement:

 • zorgt voor de beheersing van risico’s en daardoor een betere beheersing van je project. Minder ‘waan van de dag’;
 • is beslissingsondersteunend. Risicomanagement helpt je om strategisch naar je project te kijken en makkelijker prioriteiten te stellen binnen je project. Het helpt je bij keuzes tussen alternatieven, verschillende contractvormen en bij het maken van go/no-go beslissingen;
 • werkt onderbouwend bij scopewijzingen doordat het zicht geeft op de impact op je planning en raming en op eventueel meerwerk.
 • zorgt voor draagvlak bij projectteamleden en stakeholders doordat alle projectinformatie zorgvuldig en effectief geïnventariseerd en gedeeld wordt.

 

In deze interactieve bijeenkomst zullen Kirstin Lentz (risicocoach PZH) en Isabelle van Steveninck (risicoadviseur gemeente Rotterdam) je meenemen op welke wijze je risicomanagement kan toepassen in je eigen dagelijkse werk.

 

Wat komt er aan de orde:

Kennismaken met basisbegrippen uit risicomanagement;

Het Spel Risicoroulette;

Risicomanagement in de eigen praktijk.

 

Resultaten

 • Inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en –management
 • In een spelsituatie geoefend met een case
 • De beschikbare methoden en technieken toe kunnen (laten) passen in de eigen organisatieAanmelden
 • Meld je aan via het volgende mailadres: c.autarbhagal@rotterdam.nl
 •  

 • -

Beleef de Maand van de Rotterdamse Onderwereld

 

 

In november vertellen kenners u alles over de ondergrond in Rotterdam tijdens de Maand van de Onderwereld. Deuren gaan open, die normaal gesloten zijn.

Maak een stadswandeling door het Rotterdam van de Middeleeuwen. Bezoek de grootste basculekelder van Europa. Zie met eigen ogen wat er met het afvalwater van een half miljoen Rotterdammers en bedrijven onder de grond gebeurt. Of daal af naar het diepste punt van het ventilatiegebouw en luister naar de verhalen over de 75 jaar oude Maastunnel.

 

Voor de deelnemers aan het netwerk Regioingenieur willen we vooral wijzen op de films op 6 en 7 november ’s avonds.

De films hebben als titel: Verhalen uit eigen bodem en Erfenis uit het verleden.

 

Congres

Het congres op dinsdag 21 november, met Andre Kuipers is een interessant onderdeel van het programma. Het thema is:

Werken aan een duurzame stad; energietransitie en de Rotterdamse ondergrond

 

Programma

Nieuwsgierig naar de verschillende programmaonderdelen? Bekijk dan het programmaboekje (let op: de meest actuele en beschikbare data en tijden zijn te vinden in het online aanmeldsysteem):

Meer informatie op de site: https://www.rotterdam.nl/evenementen/maand-van-de-onderwereld/

 


 • -

Wat brengt BIM voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW?

Het is u wellicht ook opgevallen dat het in de Nederlandse bouwsector gonst van de activiteiten rond BIM (Bouwwerk Informatie Model/Modellering/Management)? De ontwikkelingen rond BIM nemen een grote vlucht, maar betreffen in de GWW-sector veelal grote projecten van RWS of de provincie, waar de grote(re) bouwbedrijven bij betrokken zijn.

In de kleinere lokale projecten, zoals rioolvervanging en herinrichting van gebieden en straten, zijn de BIM-projecten beperkt tot enkele proefprojecten in grote steden. Daar kunt u als opdrachtnemer of opdrachtgever veel van leren. Want: hoe verandert de samenwerking? Heeft het invloed op de wijze van aanbesteden? Wat betekent het voor de werkprocessen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers? Wellicht heeft u zichzelf deze vragen ook wel eens gesteld als opdrachtgever of opdrachtnemer?

Om hierin meer duidelijkheid te geven, organiseert het Netwerk RegioIngenieur in samenwerking met de partners van het MKB-convenant Rijnmond, vertegenwoordigd in de stichting Rondom GWW) een bijeenkomst over BIM. Dit is een vervolg op de toezegging tijdens de marktdag van Rondom GWW in april van dit jaar.

Datum: maandag 4 december 2017, op de BouwCampus, Van der Burghweg 1, Delft

Tijd: 13:00 – 17:00, met aansluitend een borrel

Elementen uit het programma:

 • Wat is BIM? Jaap Kolk (Building Changes)
 • BIM bij opdrachtgevers, Joris Goos (Gemeente Rotterdam)
 • BIM bij opdrachtnemers, Sietse Hogenes (Van Dijk Maasland B.V.)
 • Ronde tafel gesprekken

 

Wij hopen dat u ook komt! Wilt u zich aanmelden? Laat het ons weten via c.autarbhagal@rotterdam.nl. Als u meer informatie wilt, bel Henny Stolwijk tel. 06-53784147.

Er zijn slechts 60 plaatsen beschikbaar, daarom zullen we streven naar een evenwichtige verdeling van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en het complete programma.

Niets voor u? Dan graag dat u dit bericht doorsturen aan andere geïnteresseerden.

 


 • -

Slim beheer met het overstortmonitoringsysteem

Fikse buien met in korte tijd veel regen komen steeds vaker voor. Als het riolerings-systeem het water niet snel genoeg kwijt kan, wordt er overgestort op de singels. Een onwenselijke situatie door de effecten voor het milieu, de kwaliteit van de leefomgeving en het imago van de stad. Rotterdam maakt daarom gebruik van een overstortmonitoringsysteem. Dit maakt het mogelijk om na een overstort in samenwerking met de waterschappen snel in actie te komen. En de analyse van data maakt het beheer van de stad slimmer.

 

Het Rotterdamse rioolsysteem kan buien tot 10 millimeter per uur kwijt. Valt er meer neerslag, dan gaan de gemalen op volle kracht aan en wordt water opgevangen in de riolering, de waterpleinen en de ondergrondse waterberging. Als dat niet genoeg is, wordt water afgevoerd naar de Maas. Pas daarna volgt overstort op de singels om ergere overlast (water op straat of in woningen, gezondheidsrisico’s) te voorkomen. Voorheen moesten beheerders op basis van het waterniveau in de bassins van de rioolgemalen inschatten of er was overgestort en waar precies in het singelsysteem. Door de monitoring weten beheerders 100% zeker dát er overgestort wordt en op welke locatie. Het snel treffen van de juiste maatregelen in samenspraak met de waterschappen (verantwoordelijk voor het singelniveau) wordt dan een stuk efficiënter. Zo kan overlast voor de stad (stank, vissterfte, te veel baggerslib op de bodem van de singel) worden beperkt of voorkomen. Omdat het overstortmonitoringsprogramma het rioolniveau én het singelniveau meet, wordt ook duidelijk via welke overstort het water uit de singel instroomt op het riool (‘vreemd water’).

 

Lees het volledige artikel: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/2017-10-03-Slim-beheer-met-het-overstortmonitoringsysteem.pdf

 


 • -

BIM voor MKB-bedrijven en lokale opdrachtgevers

Op dinsdag 10 oktober 2017 in de middag

 Reserveer deze datum!

 Het gonst in Nederland van activiteiten rond BIM, Bouwwerk Informatie Modellering of Management. Daarover bestaan verschillende beelden.

Om hierin duidelijkheid te geven, organiseert het Netwerk RegioIngenieurs in samenwerking met de brancheorganisatie MKB-Infra een workshop over dit onderwerp. MKB-infra vertegenwoordigt de partners van het MKB-convenant Rijnmond. Deze samenwerking in het convenant is gericht op het verbeteren van de bouw en het beheer van de (openbare) gebouwde omgeving.

Ontwikkelingen rond BIM hebben een grote vlucht gekregen. Het betreft in de GWW-sector in veel gevallen grote projecten van RWS of provincies, waar de grote bouwbedrijven bij zijn betrokken.

In de kleinere lokale projecten, zoals rioolvervanging en herinrichting van gebieden en straten, zijn de BIM-projecten beperkt tot enkele proefprojecten in grote steden. Daarvan kunnen opdrachtnemers en opdrachtgevers veel leren. Hoe verandert de samenwerking? Heeft het invloed op de wijze van aanbesteden? Wat betekent het voor de werkprocessen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers? Zo zijn er nog meer vragen te stellen.

 

De workshop zal plaatsvinden op de BouwCampus in Delft.

Nadere informatie over het programma en de inschrijving volgt begin september 2017.

 


 • -

Projectbezoek Integrale wijkophoging met Schuimglas in Hazerswoude Dorp

De ophoging vindt plaats in de Ds. Van de Boschstraat, de Lindelaan, de Ridder van Montfoortlaan en de Rechthuisstraat Hazerswoude-Dorp. De totale verhardingsoppervlakte van dit gebied bedraagt ca. 9715 m2.

 

Kenmerken van het project:

 • Ophoging vindt plaats met een innovatief materiaal: Schuimglas
 • Het maaiveld en de riolering zijn 10-80 cm gezakt
 • Het rioolsysteem wordt omgebouwd van gemengd naar gescheiden
 • Er heeft sloop en nieuwbouw in het gebied plaatsgevonden
 • De aannemer heeft de opdracht om het gebied voor 30 jaar onderhoudsvrij te maken
 • Maximale restzetting 1cm/jaar
 • Beschermwaardige bomen moeten worden behouden

 

Met name de toepassing van Schuimglas als innovatief materiaal is een interessant gegeven.

 

Op donderdag 2 november 2017 om 13.00 uur bent u in Hazerswoude-dorp. Het projectbezoek duurt ca. 2 uur tot uiterlijk 15.00 uur. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging een de ontvangstlocatie.

Meld je aan via het volgende mailadres: c.autarbhagal@rotterdam.nl

Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

 


 • -

Op zoek naar de klant van de toekomst

In Rotterdam blijft assetmanagement niet beperkt tot het beheer van infra. De methode moet gaan gelden voor het totale beheer van de openbare ruimte. Ook voor de parkeervoorzieningen is een assetmanagementstrategie opgesteld. Een onmisbare stap in de zoektocht naar de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s. De Rotterdammer moet immers kunnen blijven rekenen op goed functionerende parkeervoorzieningen in een gastvrije en bereikbare stad.

Zie voor het volledige artikel: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/2017-09-07-Op-zoek-naar-de-klant-van-de-toekomst.pdf


 • -

Bijeenkomst “Gladheidsbestrijding”

Om goed voorbereid de winter in te gaan, wordt op donderdag 14 september een kenniscafé georganiseerd over dit onderwerp. Er is veel kennis hierover in ons netwerk, dus we hebben enkele collega’s gevraagd om te vertellen over de wijze waarop zij omgaan met de gladheidsbestrijding.

Sander Kruithof van de gemeente Hellevoetsluis zal vertellen over zijn streven om de weg zo lang mogelijk stroef te houden met zo min mogelijk inzet van strooiers met als onderwerp: “Is 7 gram strooien wel zo voordelig”.

Daarnaast zullen nog enkele collega’s uit het netwerk worden gevraagd om hun visie op gladheidsbestrijding te vertellen.

Een definitief programma volgt.

Meld je aan via het volgende mailadres: c.autarbhagal@rotterdam.nl

Stuur de uitnodiging door aan collega’s die interesse hebben in dit onderwerp!

Zie deze link voor meer info: Kennisdeler Gladheidsbestrijding

 


 • -

Levensduur van bestaande bruggen optimaal benutten

INTERESSANTE BIJEENKOMST:

Levensduur van bestaande bruggen optimaal benutten

Workshop 5 oktober 2017

Gratis toegankelijk (WOW-dag)

Interessant voor iedereen die zich met het beheer van bruggen bezighoudt!

Onder leiding van SBRCURnet is een CUR-Aanbeveling in de maak over het optimaal benutten van de levensduur van bestaande bruggen en viaducten in het lokale wegennet.

De aanbeveling helpt gemeenten en provincies om bestaande bruggen en viaducten aantoonbaar aan de vigerende normen en regelgeving voor constructieve veiligheid te laten voldoen.

De aanbeveling, die wordt opgesteld door de SBRCURnet-commissie 2261, gaat in op de minimaal benodigde veiligheid, de verkeersbelasting en het effect daarvan op de constructie, maar ook op de mogelijkheden om de sterkte van bruggen maximaal te benutten. Daarnaast helpt de aanbeveling gemeenten en provincies bij het beoordelen van hun bruggen en het prioriteren van beheermaatregelen.

Zie voor meer info en doorlink: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/#comp:0000599271c9:0000000406:1ef5

 


 • -

Interessante vacatures bij de Gemeente Nissewaard

Interessante vacatures:

 Coördinator Kabels en Leidingen

Taken

Als coördinator kabels en leidingen ben je verantwoordelijk voor het op een verantwoorde en duurzame manier toewijzen van ondergrondse ruimte aan zowel interne als externe gebruikers. Er dient rekening te worden gehouden met zowel gemeentelijke als particuliere belangen en toekomstige ontwikkelingen. Eén van de voornaamste doelen van de functie is het beheren van de ondergrond van de gemeente Nissewaard, waarbij de vigerende regelgeving in acht wordt genomen. Je verzorgt de beleidsadvisering vanuit het vakgebied, geeft (gevraagd en ongevraagd) advies aan zowel collega’s als aan het management/bestuur en houdt regie op de processen.

Schaal: 9

 

Beleidsmedewerker Water

Taken

Als beleidsmedewerker Water ben je eindverantwoordelijk voor het beleid en de kwaliteit ten aanzien de gemeentelijke waterlichamen en het hemel-, grond- en oppervlaktewater. Daarnaast wordt een actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van het rioleringsbeleid verwacht. Je verzorgt de beleidsadvisering vanuit het vakgebied, geeft (gevraagd en ongevraagd) advies

richting het management/bestuur en houdt regie op de processen. Je stemt met de beleidsmedewerker Riolering keuzes af draagt bij aan het integraal programmeren van werken binnen het team Regie & Beheer en externe civieltechnische projecten. Je initieert (meet) onderzoeksprogramma’s, projectvoorstellen, beleid- en uitwerkingsplannen en draagt zorg voor de organisatie, begeleiding, aanbesteding en/of vaststelling daarvan. Je adviseert collega’s binnen Nissewaard over de inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem en werkt nauw samen met de objectbeheerders riolering en water om opgestelde (meerjaren) uitvoeringsplannen te volbrengen. Je houdt binnen het brede terrein van waterhuishouding overzicht, neemt positie in en levert door gemeente gedragen inhoudelijke bijdrage aan de regionale samenwerking Voorne Putten

en de externe netwerken. Je neemt deel aan het ontwikkelen van beleidsinstrumenten t.b.v. Omgevingswet binnen Regie & Beheer en je draagt bij aan de verspreiding van kennis over duurzame milieubewuste waterwetgeving en waterhuishouding, zowel in- als extern.

Schaal: 10

 

Voor nadere informatie over de functies kun je contact opnemen met Marrigje Gerits – de Vos, teamcoördinator Regie en Beheer, telefoon (0181) 69 65 24.

 

Solliciteren via: PSA@nissewaard.nl

 


 • -

Uitnodiging projectbezoek renovatie “Gemaal Verdoold Gouderak”

UITNODIGING PROJECTBEZOEK RENOVATIE GEMAAL VERDOOLD GOUDERAK

Op donderdagmiddag 28 september 2017 vanaf 13 uur is er de gelegenheid om de renovatie van het gemaal Verdoold uit 1880 en alle uitdagingen die hierbij zijn komen kijken te horen en te zien.

Projectleider Paul Polak zal, met zijn collega’s Arno Mosterd en Jan Spek, uit de doeken doen hoe de uitdagingen zijn opgepakt.

Kenmerken van de Renovatie:

 • Aanbestedingsvorm / vormen (gebouw en techniek)
 • Knelpunten met de aannemer(s)
 • Hoe komt je tot de voorkeursvariant
 • Invulling van duurzaamheid (warm bouwen)
 • Hoe realiseer je visvriendelijkheid / hoe ziet het er uit
 • Subsidiemogelijkheden, hoe kom je daar achter?
 • Aandachtspunten rondom Oplevering van aannemer en Overdracht aan beheerder

 

Meer informatie: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/over-ons/waterpeil/gemalen/gemaal-verdoold

of deze link: uitnodiging_projectbezoek_gemaal_Verdoold

 

Meld je aan via het volgende mailadres: c.autarbhagal@rotterdam.nl

Is dit een onderwerp dat niet past bij je werkzaamheden? Stuur deze uitnodiging dan door naar collega’s die hier interesse in zullen hebben.

 

Ontvangstslocatie

Na aanmelding krijg je een bevestiging met het definitieve programma en de ontvangstlocatie.

 

 

 

 

 

 


 • -

Uitnodiging Themabijeenkomst: water en groeiplaatsen voor bomen

Ingenieursbureau Drechtsteden organiseert in 2017 thema- bijeenkomsten voor medewerkers en relaties in de Drechtsteden. Onze eerste bijeenkomst ‘Water en Klimaatadaptatie’ vond plaats in Rotterdam.

In samenwerking met Tree Ground Solutions (TGS) organiseert Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) op 19 september 2017 een volgende bijeenkomst: ‘Water en groeiplaatsen voor bomen’.

Het klimaat verandert. Waterproblematiek, verdroging en hittestress in de steden neemt toe. De klimaatverandering krijgt steeds meer impact op onze samenleving. Bomen kunnen ons helpen om de leefbaarheid in steden in de hand te houden.

Het IBD voelt zich betrokken bij de duurzame inrichting van de openbare ruimte in de Drechtsteden. Samen met TGS heeft het

IBD deze themabijeenkomst ontwikkeld.

Wij willen jullie meenemen in de mogelijkheden die bomen te bieden hebben binnen de stedelijke omgeving. En ter inspiratie zullen wij een aantal referentieprojecten bezoeken in Amsterdam. In de onderstaande blauwe link meer info.

Datum: 19 september 2017

Tijd: 09.00 uur

Locatie: Amsterdam Centraal

Interesse?

U kunt zich vóór 1 augustus aanmelden bij mevrouw A. van Maurik op emailadres: a.van.maurik@drechtsteden.nl

Graag tijdig aanmelden in verband met het gemaximaliseerd aantal plaatsen. Deelname is gratis.

Uitnodiging Themabijeenkomst 2


 • -

Geslaagd projectbezoek Bomenwijk De lier – ophogen met lichte ophoogmaterialen

Op donderdag 15 juni is een delegatie van het netwerk op bezoek geweest bij de gemeente Westland. De bomenwijk in De Lier wordt van gevel tot gevel opgehoogd met lichte ophoogmateralen. De uitdagingen die hier bij komen kijken zijn door Kees Nagelkerke en Frits Schol uit de doeken gedaan. Aannemer Van Dijk uit Maasland heeft het werk aangenomen en heeft zijn kant van de uitvoering toegelicht. Met name de wijze waarop het contract is ingestoken en het omgevingsmanagement is georganiseerd waren een mooi voorbeeld voor de collega’s. Ook de wijze waarop de keuzes zijn gemaakt voor het type ophoogmateriaal. Uit de opmerkingen van de collega’s bleek dat het een interessant onderwerp was.

Op de volgende link zijn wat beelden te zien: https://goo.gl/photos/WDbNEupzXbPJj5eUA


 • -

Netwerk kennis cafés

Na de zomer zullen er met enige regelmaat netwerk kennis cafés worden georganiseerd. De cafés zullen op wisselende locaties zijn en beginnen om 15 uur ’s middags. De afsluiting is om 17 uur met een hapje en een drankje. Het doel is om de kennis die in het netwerk is op een laagdrempelige manier met elkaar te delen. De doelgroep is in eerste instantie de projectleiders en beheerders in het netwerk. De onderwerpen waar nu aan wordt gedacht zijn:

 • Risicomanagement
 • Moderne besteksvormen
 • Duurzaamheid in projecten (diverse onderwerpen)
 • Hijswerkzaamheden en risico’s (Alphen aan den Rijn)
 • System engineering (SCB) (Den Haag)
 • Gladheidsbestrijding
 • Assetmanagement (diverse onderwerpen)

De inleidingen zullen allemaal worden gehouden door collega’s uit het netwerk. Als je een onderwerp hebt waar je wat over kunt vertellen, dan horen wij het graag! Bij de onderwerpen die zich daar voor lenen zal ook van de zijde van de opdrachtnemers een bijdrage worden gevraagd.


 • -

Nieuwe leden Alphen aan den Rijn en Drechtsteden

Het netwerk is uitgebreid met Alphen aan den Rijn en Drechtsteden. Beide nieuwe partners zijn gevraagd naar onderwerpen die ze kunnen inbrengen in het netwerk. De nieuwe partners zijn enthousiast en zien veel meerwaarde in de kennis die er te halen valt in het netwerk. Ook zijn er meerdere onderwerpen waar zij voor het netwerk van meerwaarde kunnen zijn. We verwachten een goede samenwerking.

 


 • -

Projectbezoek Spoorzone Delft

Op donderdagmiddag 7 september 2017 om 13:00 uur is een projectbezoek gepland aan de Spoorzone te Delft. Met name zal aandacht worden geschonken aan de inrichting van de openbare ruimte en de parkeergarage. Op deze link is alvast een impressie te zien.

Globaal programma:

–       Ontvangst met koffie/thee in het informatiecentrum, Crommelinplein 1 (5 minuten)

–       Uitleg van het hele project bij de maquette  (15-30 minuten)

–       Rondleiding om het bouwproject  (60-75 minuten)

 Het bezoek zal ca 2 uur in beslag nemen. Er komt nog een aparte uitnodiging.

Reserveer alvast deze middag!

 

 


 • -

Terugblik netwerkbijeenkomst Voorburg-Leidschendam 26 juni 2017

Op de fiets! Dat was het motto van deze middag. In 2 groepen van ca 15 collega’s is met Rob Gussekloo. een rondje gemaakt langs 4 projecten in Leidschendam-Voorburg. Het bleken serieuze projecten te zijn, waar menig collega uit een grotere organisatie wat van kon leren. We kregen uitleg over het boren van een vrij verval riool met een diameter van 1,20m over een lengte van 1400 m op 6 m diepte. Met dit riool wordt het rioolsysteem van Leidschendam doorgetrokken naar het gemaal van Delfland. Het volgende project was een wijk die opgehoogd werd met lichte ophoogmaterialen en de problematiek die dit met zich meebracht. Bijzonder is dat er in Leidschendam-Voorburg maar 1 wijk is met een dergelijk slechte ondergrond. In een andere wijk wierpen we een blik op de duurzaamste straat van Leidschendam-Voorburg. Hier was het innovatieve wegdek van betonstraatstenen opvallend. De stenen zorgen voor luchtzuivering en lichtreflectie. Ook de sprekende afvalbakken, een idee van de leerlingen van de naastliggende school was leuk. Bike alert was een opvallend detail dat ook snelfietsenden fietsers signaleert en met knipperlichten in de weg de automobilisten waarschuwt. Als laatste een blik op het indrukwekkende Mall of the Netherlands. Op de plek van het huidige Leidschenhage verrijst rond 2020 een zeer moderne winkelbeleving die uniek is in Nederland.

De collega’s waren onder de indruk van de ontwikkelingen in Leidschendam-Voorburg!


 • -

Op zoek naar de X-factor in Lansingerland

De relatie tussen overheid en bewoners is veranderd. Van ‘de gemeente maakt plannen en voert ze uit’ gaan we steeds meer naar ‘we doen het samen’. Aandacht voor de behoefte en beleving van bewoners is daarbij onmisbaar. Vanuit die gedachte ging de gemeente Lansingerland aan de slag met belevingswaardeonderzoek en stuitte daarbij al gauw op de positieve invloed van het ‘wow-effect’.

Olaf Stillebroer, gemeente Lansingerland en projectbureau PPB Nootdorp: “Wij zochten als gemeente naar een manier om de beleving van onze inwoners te meten en een plek te geven in beheer en onderhoud. We willen meer dan in het verleden vanuit vraag en behoefte opereren.” Samen met LiSadvies kwam de gemeente tot een belevingswaardemodel, gekoppeld aan de kernwaarden van assetmanagement.

Prioriteiten Annet Muller, LiSadvies: “In het model staan verwachtingen van bewoners over de buitenruimte centraal. Daarnaast geeft het model richting aan de prioritering van maatregelen. Aan welke knoppen moet je draaien om de beleving te verbeteren? Ligt de sleutel bij beheer, moet er wat veranderen aan de inrichting of kunnen we beter inzetten op gedragsverandering?” Randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak zijn (naast verwachtingsmanagement): communicatie, monitoring en maatwerk.

Belevingswereld Waar worden mensen blij en minder blij van? Oftewel: wat zijn de belangrijke ‘satisfiers’ en ‘dissatisfiers’? Beleving is voor een deel subjectief en afhankelijk van leefstijl of type mens (gebaseerd op de indeling volgens Jung). Zo willen ‘gele’ mensen bijvoorbeeld graag alles samendoen, terwijl ‘rode’ mensen vooral warm lopen voor actie en afwisseling. Daarnaast wordt de belevingswaarde bepaald door de omgeving, die volgens een bepaalde logica is gerangschikt. Zodra die logica wordt doorbroken, levert dat irritatie op. Een voorbeeld: als een fietspad ineens links in plaats van rechts ligt, dan voelt dat onprettig.

Wow-effect Uit onderzoek blijkt dat de basis op orde moet zijn om ergernis te voorkomen. Overlast, criminaliteit en een buitenruimte die niet schoon, heel en veilig is, zorgen voor ergernis. Daarentegen staan een mooie architectuur en uitzicht op groen en water garant voor het zogenaamde ‘wow-effect’. Veel maatregelen verminderen weliswaar de irritatie, maar leiden niet direct tot een grotere burgertevredenheid. Dat is wel het geval als de gemeente erin slaagt een wow-effect te creëren.

Versterken eigenaarschap Olaf Stillebroer: “Met de nieuwe aanpak hoopt Lansingerland ook het eigenaarschap van bewoners te versterken. De belevingswaarde wordt periodiek gemonitord. Dan polsen we ook meteen de bereidheid van bewoners om met ons mee te werken. Het uiteindelijk doel: een buitenruimte die optimaal aansluit op gebruik en behoefte in Lansingerland. Positieve beleving begint waar ergernissen eindigen!”

Platform Assetmanagement Metropoolregio De aanpak van Lansingerland werd gepresenteerd in het Platform Assetmanagement Metropoolregio, onder voorzitterschap van de gemeente Rotterdam. Deelnemers (provincie, gemeenten en waterschappen) komen vier keer per jaar samen om kennis te delen over assetmanagement.


 • -

Een betere aanpak en meer samenwerking door app meldingenregistratie

Rotterdam ontwikkelde een app voor een betere registratie en analyse van meldingen in de buitenruimte. De achterliggende gedachte: een preciezere registratie maakt onderliggende oorzaken zichtbaar. Een proef toont aan: de app draagt bij aan een effectievere aanpak van problemen en een betere samenwerking. Dit jaar volgt de uitrol in de hele stad.

Foto: chalk drawn David Zinn.

De app, een initiatief van Rotterdamse riool- en wegbeheerders, draagt ook bij aan het ontwikkelen van een ‘gemeenschappelijke taal’, wel zo handig bij de implementatie van assetmanagement. De proef richtte zich op meldingen over voetpaden en wateroverlast.

Verzakt voetpad Een verzakt voetpad kan komen door bijvoorbeeld boomwortels, poreuze rioolbuizen, onderspoeling (zand onder het voetpad ‘lekt weg’ in kelders of kruipruimtes onder woningen) of een door ratten gegraven gangenstelsel. De oorzaak bepaalt welke maatregel het meest effectief is en ook welke partij nodig is om het probleem te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. Dankzij de informatie uit de app krijgen beheerders inzicht in de grootste risico’s voor de kwaliteit van voetpaden in de stad.

Afstemming maatregelen Met de objectieve informatie uit de app kunnen zij de maatregelen in hun beheerplan onderbouwen en het gesprek aangaan met bijvoorbeeld pandeigenaren (in geval van onderspoeling) of de collega’s van Schone Stad (verantwoordelijk voor maatregelen tegen rattenoverlast). Zo draagt de app bij aan een betere afstemming van maatregelen en samenwerking met interne en externe partners.

Wateroverlast Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 42% van de meldingen over wateroverlast gaat over wateroverlast binnenshuis. Die kan echter meerdere oorzaken hebben, denk aan het gebouw zelf, de huisaansluiting of het hoofdriool. Als het probleem te maken heeft met het hoofdriool, dan zijn hier vaak ook weer meerdere mogelijke oorzaken aan te wijzen: een gescheurde leiding, wortelingroei of een verstopping door zand of vet. Dankzij de app wordt informatie over oorzaak, asset, faalmode en gevolg gestructureerd opgeslagen; belangrijk voor een goede analyse en een effectief beheer van de stad.

Landelijke uitrol De meldingenregistratie voorziet in een behoefte die ook bij andere gemeenten speelt. Daarom pakt Stichting Rioned samen met gemeenten en adviseurs van Partners4UrbanWater de landelijke uitrol op als onderdeel van een nieuw kwaliteitssysteem om uniform data en informatie te kunnen uitwisselen binnen de rioleringssector. De landelijke uitrol maakt het ook mogelijk te gaan benchmarken.

Bekijk de animatie van Rioned waarin het idee van de meldingenregistratie wordt toegelicht. Link naar https://www.youtube.com/watch?v=em7MVJ7ezXs

 


 • -

Projectbezoek Eikenhof De Lier; integrale wijkophoging met licht ophoogmateriaal

In de Bomenwijk in De Lier is gestart met het ophogen van de Eikenhof met licht ophoogmateriaal (EPS). De werkzaamheden zijn complex door de samenloop van vele factoren:

 

 

Allemaal zaken die de projectleider van de Gemeente Westland, Kees Nagelkerke, kan toelichten.

 

Op donderdag 15 juni 2017 om 13.00 uur bent u welkom in de bouwkeet aan de Chrysant (gelegen naast het werkgebied). Het projectbezoek duurt 2 uur tot uiterlijk 15.00 uur. Maximaal aantal deelnemers: 20

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: c.autarbhagal@Rotterdam.nl.

 

Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

 

 


 • -

Projectbezoeken

Bij de partners in het netwerk zijn meerdere bijzondere projecten in voorbereiding / uitvoering. Voor de komende maanden staan er de volgende projectbezoeken op het programma:

 

Integrale ophoging woonwijk in De Lier met lichte ophoogmaterialen (15 juni om 13 uur)

In De Lier wordt een wijk integraal aangepakt (van riolering tot herinrichting openbaar gebied) en opgehoogd met lichte ophoogmaterialen. De werkzaamheden worden uitgevoerd met EPS blokken. De projectleider kan alles vertellen over de uitdagingen die dat met zich mee brengt. (zie ook de uitnodiging in de nieuwsbrief)

 

Spoorzone Delft (juli)

De spoortunnel is in gebruik en er wordt hard gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte die vrij is gekomen nadat het spoor onder de grond is verdwenen. Ook wordt de laatste hand gelegd aan een parkeergarage. Aan de hand van een maquette worden de plannen toegelicht en er kan een kijkje in de nieuwe parkeergarage worden genomen.

 

Groot onderhoud Maastunnel (juli)

Aan de Maastunnel wordt groot onderhoud verricht. Met een bezoek aan de zuidelijke ventilatiegebouw wordt er uit de doeken gedaan welke maatregelen zijn genomen om te kunnen werken zonder een verkeersinfarct. Ook zal de historie van de Maastunnel worden toegelicht. Het ventilatiegebouw is in ieder geval de moeite waard!

 

Ophoging woongebied Zoeterwoude (gemeente Alphen aan de Rijn) met innovatieve materialen. (NNB)

Bij het ophogen van een woongebied wordt schuimglas toegepast. Hier zal bij het projectbezoek nader op in worden gegaan.

 

Rotterdamse Baan (september / oktober)

Het project tunnel Rotterdamse Baan in Den Haag komt in het najaar op het diepste punt. De tunnelboormachine kan daarna aan het werk. Je wordt bijgepraat over de stand van zaken van het project en de wijze waarop de uitdagingen beheersbaar blijven.

 

RDM werf (oktober/november)

Op de RDM werf bevindt zich het innovatiecentrum van jonge start ups. Hier is te zien welke ontwikkelingen er te verwachten zijn in de komende jaren voor Infra en Beheer!

 

Alle projectbezoeken zullen via een aparte uitnodiging worden verstuurd. Let op je mailbox!.


 • -

Interessante bijdragen gevraagd!

Bij alle partners in het netwerk worden mooie dingen gerealiseerd. Dit delen met collega’s in het netwerk is niet vanzelfsprekend. Als je een mooi project hebt opgeleverd, of een interessant artikel hebt gepubliceerd, deel dat dan met ons. De nieuwsbrief heeft een bereik van 1000 geadresseerden.

Denk ook aan vacatures of een project waar een projectleider voor wordt gezocht.

Bijdrages indienen bij info@regioingenieur.nl

 

 


 • -

EMVI

EMVI is een gunningscriterium en sinds 2012 wordt dit veelvuldig toegepast. Na een paar jaar van ervaring opgedaan te hebben met EMVI is het hoogtijd om het e.e.a. nader met elkaar te evalueren. Door de regio is in november 2016 op de bouwcampus in Delft een EMVI-dag georganiseerd. Aan de hand van een zestal EMVI-stappen is het gehele proces van EMVI onder de loep genomen. Een zeer levendige dag, waarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers actief hebben bijgedragen aan het succes van deze dag. In januari 2017 heeft de regio wederom een EMVI-middag georganiseerd in Hoofddorp. Hier werd gediscussieerd over de emvi-criteria. Van beide bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Mocht je dit gemist hebben of wil je nog eens terugkijken dan willen we jullie wijzen op een Webinar over EMVI. Dit EMVI-webinar is gehouden in maart 2017 en terug te zien via:

https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-werken-met-bpkv

 

Tevens willen we jullie meegeven op welke wijze de gemeente Gouda dit webinar heeft gevolgd.

https://weg.platformwow.nl/nieuws/2017/04/tip-webinar-kijken-met-je-afdeling.

 

Met vriendelijke groet,

Cor Luijten Adviseur Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Telefoon 010 – 4897695 Mobiel 06 – 20 13 97 31 Website www.rotterdam.nl

 • -

Projectleider gebiedsontwikkeling

36 uur

Functie

Als projectleider in het team Gebiedsontwikkeling ben je integraal verantwoordelijk voor de realisering van (complexe) projecten op het gebied van woningbouw, groen en recreatie en infrastructuur (onderdeel van de Structuurvisie Westland 2025).

Je onderhandelt met marktpartijen, overlegt met inwoners en stakeholders in je project en je zorgt ervoor dat overeenkomsten met marktpartijen gesloten worden. Verder stuur je en draag je zorg voor de voortgang, het resultaat, het budget, de kwaliteit, omgevingsmanagement en de informatievoorziening van je project. je geeft leiding aan projectmedewerkers.

Het zorgen voor planningen, begrotingen en diverse rapportages en het opstellen van nota’s voor B&W en de gemeenteraad horen ook tot je werkzaamheden. Hierin initieer, communiceer, coördineer en evalueer je alle werkzaamheden die nodig zijn om een project te laten slagen.

Dit alles doe je door het toepassen van projectmatig werken: dit draag je uit naar je collega’s zowel binnen het team als daarbuiten.

Wij vragen

Je hebt WO werk- en denkniveau bij voorkeur op het gebeid van Planologie/project/locatieontwikkeling in combinatie met projectmanagement. Daarnaast heb je opleidingen gevolgd op het gebied van locatie- of gebiedsontwikkeling en heb je minimaal 4 tot 7 jaar aantoonbare ervaring met het leiding geven aan ontwikkeling van locaties door middel van projectmatig werken. Je bent doel- en resultaatgericht, zelfsturend, oplossingsgericht, betrokken en een energieke persoonlijkheid. Daarnaast ben je omgevingsbewust en toon je tactisch en strategisch, sterk communicatief en politiek sensitief gedrag. Je bent gewend in een complex bestuurlijke omgeving te werken. In je werk sta je voor je projecten, organisatiebreed zoek je de samenwerking op.

Wij bieden

Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 5.384,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Een interne kandidaat van de gemeente Westland met een aanstelling voor onbepaalde tijd behoudt deze aanstelling. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Organisatie

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Medio 2017 verhuizen we naar twee nieuwbouwlocaties in Naaldwijk. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Team
In het team Gebiedsontwikkeling werken projectleiders, projectondersteuners, planeconomen en aan- en verkopers. Het team initieert projecten die een concrete invulling geven aan de structuurvisie Westland 2025. Het gaat hierbij om o.a. woningbouwprojecten; projecten om bedrijven te realiseren; om projecten met een gemeentelijke grondexploitatie, om grotere projecten van marktpartijen waarbij de gemeente faciliteert en projecten die met gemeentelijke middelen worden gefinancierd. Dit zijn onder andere projecten op infrastructureel gebied. Het team stuurt deze projecten aan en draagt actief bij aan de verbetering van de interne en externe samenwerking in gebiedsontwikkeling en projectmanagement.

Contact en procedure

Wil je meer informatie, neem dan contact op met mevrouw C.A.J.A. Scheers-van Deursen, teammanager Ruimte via telefoonnummer (0174) 672 511. De eerste gesprekken zijn gepland op 7 juni 2017.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 26 mei 2017.

Acquisitie naar aanleiding van deze aanstelling wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren


 • -

Vacature Adviseur verkeersregeltechniek en DVM

Bij de Provincie Zuid Holland is een interessante vacature ontstaan voor een gedreven adviseur verkeersregeltechniek.

De functie behelst het adviseren op strategisch en tactisch niveau over dynamisch verkeersmanagement en verkeersregeltechniek op wegen binnen de eigen dienst, maar ook projecten binnen en buiten de provincie;

Met de volgende link kun je meer informatie vinden over de vacature.

https://www.linkedin.com/jobs/view/270907560/


 • -

Vruchtbare bijeenkomst Gemeenten en BIM

Input voor pilotstarter Digitale Agenda 2020?

 

Het was volle bak bij de workshop Gemeenten en BIM op 23 maart bij het BIM Loket. Ruim 50 deelnemers vanuit gemeenten, omgevingsdiensten en een select groepje adviseurs gingen met elkaar het gesprek aan over het hoe en waarom van BIM bij gemeenten. Dat werd ook wel tijd, want gemeenten ontbreken op dit moment nog grotendeels in de BIM-wereld. Terwijl zij als beheerder van grote hoeveelheden relevante data bij uitstek van de partij zouden moeten zijn.

Jacqueline Meerkerk, directeur van het BIM Loket sprak vorig jaar Pieter van Teeffelen van Dataland over de samenwerking met gemeente Rotterdam om een activiteit te organiseren voor gemeenten. Daaruit is deze workshop, als project onder het BIM Loket, voortgekomen.

Na de opening door Johan Vermeer directeur bij gemeente Rotterdam en een algemene inleiding over BIM door Hein Corstens volgden presentaties van twee gemeenten die al langer met BIM aan de weg timmeren: Rotterdam (Joris Goos) en Den Haag (Edward de Wit), en gaf Esther van Kooten Niekerk van het Kadaster een inleiding over het Informatiehuis Bouw dat in ontwikkeling is. Erik Dolle van de VNG gaf een korte presentatie over de Digitale Agenda 2020, die gericht is op het versterken van de samenwerking tussen gemeenten. Via de zogenoemde Pilotstarter kunnen gemeenten innovaties delen met anderen, en deze opschalen. Het thema BIM en gemeenten zou een interessante case hiervoor kunnen zijn.

Uit de plenaire terugkoppeling van de workshop kwamen enkele hoofdlijnen naar voren:

1. Kennis is cruciaal om BIM bij gemeenten te stimuleren. Er is behoefte aan een kennisprogramma dat gericht is op uitwisseling van voorbeelden en bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Zien is geloven. Te denken valt aan een roadshow of aan een experimenteerruimte. Ook de inzet van kenniscoaches is genoemd. Belangrijk is dat het echte verhaal wordt verteld, niet alleen de verkooppraatjes waarin alles goed gaat. De concrete suggestie werd gedaan om een gemeentekaart te maken, waarop te zien is wie (contactpersonen) er met wat (thema’s) bezig is.

2. Gemeenten hebben behoefte aan een duidelijk groeipad/roadmap: Waar gaat het eigenlijk om (doel), en welke stappen kan ik zetten als gemeente om aan te haken op de ontwikkeling? Wat maakt het aantrekkelijk om hier in te stappen (wortel)? Wat is de visie op het gebruik van informatie in gemeentelijke processen? Hoe krijg je mensen mee? Wat is de meerwaarde? Hoe kunnen onderdelen van BIM als middel worden ingezet. Daarbij moet er aandacht zijn voor schaalverschillen tussen gemeenten. Digitale vaardigheden zijn van groot 2 belang. Kennisopbouw via leren van pilots (ook met aannemers). Is er een volgorde aan te geven? Wat kan de gemeente nu al doen? Eerste stappen: data op orde, hergebruik informatie, slimmer gebruik informatie. De ervaring leert dat de benadering zowel top down (beleid, opleggen, wetgeving) als bottom up (gewoon doén, voorbeelden oppakken) moet zijn.

3. Koppeling van de toetsing van initiatieven/vergunningaanvragen voor bouwwerken met behulp van een 3D stadsmodel (milieuzones, bezonning, e.d.). Ook inzetbaar voor communicatie met burgers. Dit is een lopend initiatief van o.a. Den Haag en Rotterdam. De toepassingsrichtlijn BIM Basis ILS is een bruikbaar instrument hierbij.

4. Er liggen kansen voor BIM in de openbare ruimte. Denk aan het beheer van kabels en leidingen. Hebben we het over dezelfde dingen? Uitwisselbaarheid. De basis: Objectgericht, Vastleggen van eisen in een vraagspecificatie, Welke informatie wil ik digitaal teruggeleverd krijgen van de bouwer?, etcetera. Hierbij kan BIM een schakelfunctie vervullen. Het gaat dan om het aanbieden van diensten voor gemeenten op het gebied van de informatiehuishouding rond openbare ruimte en vastgoed, gebruik makend van landelijke standaarden voor (gemeentelijke) objecten (IMGeo/BGT, IMBOR, NEN, CB-NL e.d.). Organisatie van de informatie-uitwisseling binnen een gemeente en gemeenschappelijk gebruik van informatie over openbare ruimte en bouwwerken. Soms zal deze informatie ook gedeeld worden met externe partijen.

Er zat veel energie op deze bijeenkomst, mede dankzij dagvoorzitter Pieter van Teeffelen. De conclusie is dat er meer dan voldoende aanknopingspunten zijn voor verdere activiteiten. Op de vraag wie er concreet mee wilden werken aan een case voor de Pilotstarter, meldden zich de gemeenten Amsterdam, Harderwijk, Rotterdam en Wijchen. Wie wil kan zich hierbij nog aansluiten. Stuur een e-mail naar info@bimloket.nl, en vermeld uw gemeente, naam, mailadres en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met u op. De eerste twee voorstellen zijn het meest basaal voor gemeenten en worden nu verder uitgewerkt voor indiening bij de pilotstarter van de Digitale Agenda 2020 van de VNG.

 


 • -

Nieuwe maatregelen ondergrond vergroten ruimte realisatie ambities stad

Nieuwe visie ondergrond zorgt voor toekomstbestendige fysieke basis voor een resilient Rotterdam
De Rotterdamse buitenruimte is volop in ontwikkeling. De inrichting van boven- en ondergrond is cruciaal voor het functioneren van de stad en om de kwaliteit van de leefomgeving op niveau te houden. Om de buitenruimte aantrekkelijk en leefbaar te houden, verdwijnen steeds meer traditioneel bovengrondse objecten zoals vuilcontainers, parkeergarages en openbaar vervoer naar de ondergrond. Waardoor op bepaalde plekken in de stad grote druk op de ondergrond ontstaat, die een meer duurzame en toekomstbestendige aanpak vraagt.
Met de nieuwe visie ondergrond is het mogelijk maatregelen te nemen om intensiever en flexibeler om te gaan met de ondergrondse ruimte. Het slimmer inrichten van de ondergrond en het toepassen van (nieuwe) technieken maakt de ondergrond veerkrachtig. Ook zorgt het voor minder hinder door werkzaamheden aan ondergrondse objecten.
Ondergrond onder druk
De ondergrond is in gebruik voor zo’n dertig verschillende voorzieningen, zoals gas-, water- en elektriciteitsleidingen, maar ook boomwortels, ondergrondse vuilcontainers, parkeergarages en openbaar vervoer bevinden zich onder de grond. Verschillende ontwikkelingen en daarbij horende werkzaamheden maken het noodzakelijk anders om te gaan met de ruimte onder de grond. Zo zorgt het steeds intensievere gebruik van de ondiepe ondergrond ervoor dat de ruimte onder onze voeten steeds schaarser wordt. Gasleidingen worden de komende decennia verwijderd en het elektriciteitsnet verandert door steeds meer lokaal produceren van energie. Stadsverwarming en koude transport zal onder de straat meer ruimte vragen en ook nieuwe energieleidingen voor warmte-koudeopslag (WKO) wordt vaker toegepast. Door klimaatverandering gaat het meer en intensiever regenen waardoor aanpassing van riolering, vergroening van de stad en gebruik van waterbergingen nodig zijn. Ook het gebruik van telecomkabels neemt toe door het groeiende gebruik van digitale middelen.
Technologische ontwikkelingen
Of een meer duurzame inrichting van de ondergrond wenselijk of noodzakelijk is, wordt bij elke nieuwe renovatie of herinrichting van de buitenruimte aan de hand van een nieuwe afwegingssystematiek overwogen. Afwegingen worden genomen aan de hand van het ambitieniveau van de straat, de mate van verminderde bereikbaarheid, het aantal functies die samenkomen, de kosten-batenanalyse en de planning. Zo wordt voorkomen dat na vernieuwing van de bovengrond korte tijd later de straat weer open moet voor werkzaamheden aan ondergrondse objecten. Daarnaast beschrijft de nieuwe beleidsvisie ondergrond hoe te komen tot een duurzame indeling van de ondergrond, zoals het bundelen, in meerdere lagen leggen en zonder graven (sleufloos) aanleggen van kabels en leidingen. Geen nieuwe technieken, maar technieken die in ontwikkeling zijn en voor kabels en leidingen nog niet vaak gebruikt worden.

Robert Fruinstraat
Voorbeeld van een duurzame en toekomstbestendige aanpak van de ondergrond is te vinden in de ‘Straat van de Toekomst’ in Delfshaven; de Robert Fruinstraat. De Robert Fruinstraat heeft een rioleringsopgave en vervanging van grote bundels hoogspanningsleidingen door Stedin is nodig. De nodige werkzaamheden worden gebruikt om een participatief project op te starten met als doel de straat te verduurzamen (vergroening, schone energie en wateropvang) en sociale cohesie te versterken. In de Robert Fruinstraat is het slimmer indelen van de ondergrond één van de activiteiten om na herinrichting ervoor te zorgen dat in de straat voor langere tijd geen werkzaamheden meer nodig zijn. Door het intensieve gebruik van de ondergrond en ruimtegebrek wordt gekeken naar een oplossing in het meerlaags leggen van kabels en leidingen door bijvoorbeeld Utility Ducts of een leidingentunnel.


 • -

Wat is een boom waard?

Groen en bomen zijn van grote waarde voor de stad. Ze verminderen in hete zomers de hittestress, vangen fijnstof af en verminderen CO2. Maar zou het niet handig zijn om voor Rotterdamse bomen te kunnen berekenen wat ze waard zijn? Dat is nu net het doel van de uit de VS overgewaaide methode iTree. Rotterdam onderzoekt samen met andere gemeenten en kennisinstellingen de bruikbaarheid ervan voor het Nederlandse boombeheer.

De methode iTree is ontwikkeld in de VS. Het is een innovatieve manier van rekenen waarmee de bijdrage van bomen aan CO2-reductie, fijnstofafvang, hittestress en wateropvang wordt bepaald; belangrijke informatie die kan helpen bij het maken van de juiste keuzes in het boombeheer van de stad. Rotterdam doet mee aan een landelijke proef om te kijken of de methode ook geschikt is voor toepassing in Nederland.

Rotterdamse pilot 1.000 Rotterdamse bomen doen mee in de pilot: 500 in de wijk Groenenhagen (IJsselmonde) en 500 in Vreewijk (Feijenoord). Binnenkort start het veldwerk om alle nodige informatie over deze bomen te verzamelen. Tony Pipping, assetmanager groen van de gemeente Rotterdam, is enthousiast: “Wij zien veel kansen in het toepassen van i-Tree. Straks hopen we voor Nederlandse bomen de bijdrage aan CO2-reductie, fijnstofafvang, hittestress en wateropvang te kunnen vertalen in euro’s. Dit is voor ons belangrijke informatie bij het opstellen van een strategische boomvervangingsstrategie en het tegen elkaar afwegen van maatregelen in het boombeheer.”

Meeste rendement En het onderling afwegen van maatregelen -ook tussen assets (groen, wegen, bruggen) onderling- is precies de kern van het risicogestuurd beheer in Rotterdam, ook wel assetmanagement genoemd. Er wordt altijd gezocht naar de juiste balans tussen kosten, prestaties (opbrengsten) en risico’s. Tony Pipping: “Wij gaan voor de maatregelen met het meeste rendement voor onze stad en de Rotterdammer. Bomen met veel waarde voor de stad wil je graag behouden.” Platform iTree Bedrijfsleven, overheden en partners uit onderwijs en wetenschap slaan de handen ineen om alle beschikbare kennis in het vakgebied te bundelen. Het Platform wil i-Tree ECO toepasbaar maken voor alle Nederlandse organisaties in het boombeheer. Stadswerk en brancheorganisatie VHG zijn initiatiefnemer en opdrachtgever. Verder doen (behalve Rotterdam) mee: de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Dordrecht en Heerhugowaard, Wageningen Universiteit, Hogeschool van Hall Larenstein en vijf boomadviesbureaus.

De resultaten van het onderzoek worden in 2018 verwacht.


 • -

HALFTIME

Wij vestigen uw aandacht op de Halfime Tribune op donderdag 11 mei van 9.30 – 12.00 uur in de Bouwcampus te Delft.

De Halftime methodiek richt zich met name op het versnellen van complexe infraprojecten.

Onderstaand vind je meer info.

 

UITNODIGING Halftime Tribune

GWW-projecten efficiënter aanleggen Een slimme planning, goede samenwerking en de juiste contractvorm maken het mogelijk GWW-projecten efficiënter uit te voeren.  Ofwel: een goede voorbereiding is het halve werk: Halftime. Wij nodigen u als ervaringsdeskundige uit voor een Halftime Tribunebijeenkomst rond twee recente projecten die volgens dit principe zijn uitgevoerd. De herinrichting van het Beursgebied in Amsterdam en de aanleg van de fietsbrug Sydneystraat op de grens van Schiedam en Rotterdam. Doel van de bijeenkomst: leren van de praktijk.

 

Datum: 11 mei, 9.30 – 12.00 uur. Locatie: Van der Burghweg 1, De Bouwcampus in Delft

 

GWW-projecten  worden volgens het principe van Halftime, gestuurd op tijd. Wat meer efficiëntie betekent. Het stimuleert de bouwpartners om onderling beter samen te werken en vooruit te denken. De logistiek in een project verbetert, de uitvoeringstijd loopt terug en de faalkosten gaan omlaag. Zeker in combinatie met een passende aanbestedingsvorm. Een kortere uitvoeringstijd reduceert bovendien de hinder voor de omgeving en het verkeer. De rol van de omgeving verandert in 2019 bovendien door de invoering van de Omgevingswet. Dat vraagt meer van de uitvoering. Halftime loopt hierop vooruit. Hoe dat er in de praktijk uitziet kunt u zelf ervaren tijdens de volgende Tribune bijeenkomst.  Ervaringsdeskundigen wisselen daar ervaringen uit rond concrete projecten. Het programma ziet er als volgt uit:

9.30      Welkom en introductie op het programma door Geert-Jan Verkade van SBRCURnet

9.40      Herinrichting Beurgebied Amsterdam  Ton de Rijcke, gemeente Amsterdam en Paul Beljaars, van Hattum Blankevoort

10.30    Schiedam fietsbrug Sydneystraat Mozafar Said, gemeente Rotterdam

11.20     Reflectie door Marcel Hertogh, hoogleraar Integraal ontwerp en beheer TU Delft

11.30     Vragen en discussie

12.00     Afsluiting
Herinrichting Beursgebied en aanleg ondergrondse fietsenstalling Beursplein Het Beursplein, de Beursstraat en de Oudebrugsteeg in het centrum van Amsterdam worden opnieuw ingericht. Onder het Beursplein komt een fietsenstalling voor 1.700 fietsen. De aannemer wordt door de gemeente uitgedaagd overlast voor de omgeving tijdens de aanleg tot een minimum te beperken. Meer info

Schiedam fietsbrug Sydneystraat De aanleg van de fietsverbinding tussen Schiedam en Rotterdam kende een zeer krappe planning, ook was beperking van hinder, bereikbaarheid en omgevingsbewust werken belangrijk. Daarom is het project aanbesteed op basis van design & construct. Meer info

 

Aanmelden U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor deze bijeenkomst en bijdragen aan de discussie.

 

Geert-Jan Verkade

Programmamanager Deltattechnologie


 • -

Bijeenkomst met de markt “Durven Doen” op 6 april 2017

De bijeenkomst had een dynamisch en interactief karakter. De onderwerpen gingen over samenwerking tussen opdrachtgever en opdracht nemer. De thema’s waren: “Contact in plaats van contract” “Leading princeples” “SE en BIM” “Innovatie”. Na vier pitches, waarbij steeds een opdrachtnemer en een opdrachtgever aan het woord waren, liet Rick Lagerweij van Baanbreker is de Bouw ons zien hoe de samenwerking in de praktijk loopt en hoe moeilijk dit vaak is! Na deze inspirerende woorden gingen we aan de slag. We gingen met elkaar in gesprek over één van de thema’s. Daarna werden er koppels opdrachtgever / opdrachtnemer gevormd die samen afspraken hebben gemaakt en deze hebben vastgelegd op een polaroid. Via deze link zijn de foto’s te vinden van de bijeenkomst: https://goo.gl/photos/tbwF44MHh1px4wUK7 .

Polaroidsfoto’s: https://goo.gl/photos/FcBUzthSgwEdruyD7.

 Dit filmpje geeft een leuke impressie van de middag: Durven,doen 6april.

De intentie is om over 3 maanden een review te doen naar de resultaten van de afspraak en hiervan melding te maken op de site.

 


 • -

Deskundigheid gezocht!

De gemeentes Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel organiseren voor de zomer een interne ‘conferentie’ over de vraag hoe het gezamenlijke ingenieursbureau (vanaf 10-1-2018) het beste kan worden ingericht.

Wij zoeken een collega die als ‘externe deskundige’ wil aanschuiven.

Informatie bij Arjan Bosker (06-52071023).

 

 


 • -

Aan de slag met ruimtelijke adaptie

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten we onze steden en dorpen (her)inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken, kunnen we ons voorbereiden op klimaatverandering, waarbij we rekening moeten houden met hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming.

Op de website https://ruimtelijkeadaptatie.nl/ vindt u meer informatie.

We zijn benieuwd in hoeverre er interesse is om over dit onderwerp een kennisdeler te organiseren. Als je bent geïnteresseerd laat dit dan weten bij Cees Rensen (c.rensen@pzh.nl).


 • -

Netwerkbijeenkomst op maandag 26 juni 2017

De volgende netwerkbijeenkomst is bij de gemeente Voorburg – Leidschendam. De locatie is het monumentale gemeentehuis. De inloop is vanaf 15.30 uur. De aanvang is om 16.00 uur.

De navolgende projecten zullen we deze middag bezoeken en informatie over krijgen:

 

Rioolgemaal van Ruysdaellaan

Vervanging en verplaatsing van het gemeentelijk rioolgemaal aan de Van Ruysdaellaan en aanleg van een rioolleiding tussen de huidige en nieuwe locatie door middel van een ondergrondse boring langs de Noordsingel.

Het project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de partners binnen de afvalwaterketen.

 

Revitalisering De Rietvink

Integrale ophoging en herinrichting van de wijk De Rietvink waarbij van gevel tot gevel de openbare ruimte en de voortuinen van de woningen wordt gerevitaliseerd. In nauwe samenwerking met de bewoners en nutsbedrijven is de problematiek rondom de verzakkingen aangepakt.

 

Kolfschotenlaan

De gemeente voert groot onderhoud uit aan de Burgemeester Kolfschotenlaan en moet de duurzaamste straat van de gemeente worden. Door de toepassing van o.a. LED-verlichting, Cradle to Cradle producten, bestrating die CO2-uitstoot vermindert, natuurvriendelijke oevers proberen we dit doel te bereiken. Uiteindelijk is deze straat het voorbeeld voor toekomstige projecten.

 

Mall of the Netherlands

Nieuwbouw, renovatie en herinrichting van het verouderde winkelcentrum Leidsenhage tot een volledig overdekt, uniek winkelcentrum Mall of the Netherlands. Door het toevoegen van vernieuwende winkelconcepten, internationale retailers, een bioscoop, een ondergrondse parkeergarage van 1300 plaatsen en extra horecaprogramma, speelt eigenaar Unibail-Rodamco in op de trends en ontwikkelingen in de Retail.

 


 • -

Uitnodiging Symposium Anders Verlegd

Is het ook uw ervaring dat de verlegging van kabels en leidingen bij projecten een lastig onderwerp is dat risico’s kan veroorzaken? En heeft u wel eens gedacht: ‘Dat kan anders’. Dan nodigen wij u van harte uit bij ons symposium ANDERS VERLEGD waarin de Leidse aanpak bij de verleggingen van kabels en leidingen in het project Ontsluiting Bio Science Park centraal staat.

Vernieuwende aanpak  In de Leidse aanpak hebben we gekozen voor een samenwerking waarin we de verleggingsopgave hebben geïntegreerd in het D&C contract. De gemeente Leiden heeft hierin namens netbeheerders Dunea, Liander, Liandon en Nuon Warmte als opdrachtgever opgetreden voor het verleggen van de kabels en leidingen. Heijmans was als opdrachtnemer van het project Ontsluiting Bio Science Park integraal verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van alle verleggingen.

Meerwaarde Door af te wijken van de gebruikelijke paden, waarbij kabels en leidingen vooraf buiten het werk om worden verlegd, hebben we een aantal voordelen weten te bereiken. Zo is de doorlooptijd van het hele project aanzienlijk korter geworden, zijn coördinatierisico’s beperkt gebleven, is er minder overlast voor de omgeving geweest en heeft het werk minder gekost. Zonder dat het ten koste is gegaan van de kwaliteit van de verleggingen. De Leidse aanpak heeft dan ook substantiële meerwaarde voor alle betrokken partijen opgeleverd.

Gezamenlijk  Op donderdag 20 april delen wij, samen met de netbeheerders en opdrachtnemer, graag onze ervaringen over deze aanpak en de samenwerking met andere opdrachtgevers, netbeheerders, bouwondernemingen, vakspecialisten en andere geïnteresseerden. Dit doen we op het symposium ANDERS VERLEGD.  Betrokkenen vertellen hoe ze in eerste instantie tegen het initiatief aankeken, maar bovenal wat het hen heeft opgeleverd. Daarna willen we graag met u in gesprek om zo kennis, kunde en energie te bundelen en nog meer kansen te verzilveren. Na afloop ontvangt u als deelnemer de publicatie ANDERS VERLEGD.

 

Programma

13.00 uur   Inloop

13.30 uur   Welkom door Chris de Vor, programmanager Bereikbaarheid en ambtelijk opdrachtgever project Ontsluiting Bio Science    Park, gemeente Leiden

13.35 uur  ‘Anders door visie’, aanpak samenwerking door Fred Gonlag, gemeente Leiden

13.45 uur  ‘Voorkom een bloedbad’ door Pieter van Leeuwen, gemeente Leiden

14.00 uur  ‘Angst vooraf’ door Bart Noordhoek van Alliander

14.10 uur  ‘Vinger aan de pols’ door Eric van Can van Dunea

14.20 uur  ‘Uit handen geven’ door Matthijs de Graaf van Nuon

14.30 uur  ‘Grip op het project’, Guido Bosman van opdrachtnemer Heijmans over de voordelen van deze werkwijze

14.45 uur  ‘Onderzoek Kabels & Leidingen grote projecten’ door Pedro Kooistra Centrum Ondergronds Bouwen

14.50 uur  Pauze

15.15 uur   Paneldiscussie met deelnemers

16.30 uur  Borrel   Locatie Holiday Inn Leiden Haagse Schouwweg 10 2332KG Leiden

 

Meld u aan!

Zin in een inspirerende middag? Luisteren naar en in gesprek met vakgenoten? Meepraten over een nieuwe manier van werken? Meld u dan onder vermelding van uw naam, organisatie en functie aan voor ANDERS VERLEGD bij Anneke Fokkema via a.fokkema@leiden.nl  Deelname aan het symposium is gratis. We hebben een beperkt aantal plekken, dus reageer snel. Vol = vol. U kunt u aanmelden tot 14 april.

Graag tot 20 april!

 

Met vriendelijke groet,

Fred Gonlag en Pieter van Leeuwen

Projectteam Ontsluiting Bio Science Park

Gemeente Leiden


 • -

IMPRESSIES NETWERKBIJEENKOMST ZOETERMEER op 13 maart 2017

In de gezelliger foyer van het stadstheater van Zoetermeer werden we bijgepraat over de plannen die Zoetermeer heeft met het outlet center (http://www.hollandoutletmall.nl/) en de renovatie van het winkelgebied. Met name het ruimte geven aan initiatieven van ondernemers en het invullen op thema van de openbare ruimte in de winkelgebieden levert veel levendigheid op.

Daarna is er een inleiding gegeven over de nieuwe omgevingswet. Met name de kansen die dit geeft op het beheer van de buitenruimte kwam aan de orde. Theus van den Broek van Antea en Frans Gerssen van Innofra gaven een toelichting op hun adviezen voor Zoetermeer. In de presentatie vindt u meer informatie. (link??)

Door Ronald Zandbergen zijn wat laatste nieuwtjes uit het netwerk gedeeld. Met name de toetreding van Drechtsteden en Alphen tot het netwerk is mooi nieuws.

De bijeenkomst eindigde geanimeerd met een hapje en een drankje.


 • -

Jaarverslag 2016 Regioingenieur

Ontwikkeling Regioingenieur 2016

November 2016

Leden

Per 1-1-2016 waren er 23 gemeenten, 4 waterschappen de provincie Zuid Holland en 2 regionale vervoersbedrijven HTM en RET aangesloten bij het netwerk.

Onlangs hebben Pijnacker/Noordorp en Nissewaard te kennen gegeven te overwegen om het netwerk per 1.1.2017 te verlaten. Met de gemeentes zal een gesprek worden aangegaan om duidelijk te krijgen waarop deze afweging is gebaseerd.

Organisatie

Naar aanleiding van de rapportage ”Koersdocument 2016 een verder” van Arjan Bosker en Cees Rensen is er begin dit jaar besloten om een nieuwe strategie te volgen. In de praktijk houdt dit in dat dankzij de programmamanager, Jaap Kooman, het fundament is gelegd maar dat er nu een transitie zal komen die het netwerk meer zal activeren. Om het netwerk te activeren en signalen op te vangen is Cees Rensen als netwerkmanager gestart. De netwerkmanager is verantwoordelijk het signaleren van vragen en actuele onderwerpen uit het netwerk. Bezoeken worden afgelegd met een goede regelmaat teneinde te verbinden en te faciliteren. Per 1 juli 2016 is de volgende stap gemaakt en is Jaap Kooman als programmamanager gestopt zijn de de taken herverdeelt.

De stuurgroepleden zijn verantwoordelijk voor de programmaonderdelen. Inmiddels is een half jaar op de nieuwe wijze gewerkt en de uitdaging ligt met name bij de communicatie naar de deelnemers.

Communicatie

De website die begin 2016 in de lucht ging had niet de functionaliteit die er van werd verwacht. In november 2016 is een nieuwe versie van de website gereed gekomen die een betere functionaliteit heeft. Verwacht wordt dat met deze basis er verder gebouwd kan worden aan het verbeteren van de comummunicatie met het netwerk. Ook zullen er nieuwsbrieven worden opgesteld die verwijzen naar de website.

Vooral een locatie waar bestanden te vinden zijn die relevant zijn voor de leden van het netwerk is een belangrijke aanvulling.

Sponsorbijdrage

Door het vertrek van de programmamanager kwamen de uitgaven op een lager niveau te liggen en worden de spronsorbijdragen voor 2017 verlaagd. Er komt meer budget voor de ondersteuning van de activiteiten. Ook in 2016 is budgetruimte over om te besteden aan netwerkactiviteiten.

 

Activiteiten

Op 27 oktober 2016 is er een werkbezoek geweest aan de A12 parallelstructuur van de Provincie Zuid Holland. Er waren 20 deelnemers.

Eind september 2016 is door Peter de Block van de gemeente Vlaardingen een expertise bijeenkomst massastabilisatie georganiseerd.

De leidinggevende bijeenkomsten zijn omgedoopt in netwerkbijeenkomsten. Het doel is om een breder publiek te trekken dan alleen managers. Er zijn 3 netwerkbijeenkomsten geweest: in Maassluis, Midden Delfland en Krimpen aan den IJssel. De inhoudelijke onderdelen blijken belangrijk voor de deelnemers aan het netwerk. Hiermee wordt afgewogen of met al dan niet naar het overleg komt. De bijeenkomsten zullen worden geëvalueerd en voor 2017 zal met de uitkomst hiervan de programmering van de netwerkbijeenkomsten worden vastgesteld.

De stuurgroep is 5 maal bijeen geweest.

Organisatie / MRDH

Samenwerkingsovereenkomst

De Samenwerkingsovereenkomst Collegiale Bijstand is nu 1,5 jaar operationeel. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam zijn op het gebied van ingenieurs-, regie- en adviesdiensten een convenant aangegaan om een bijdrage te leveren aan het efficient inrichten en beheren van de openbare ruimte.

Deze pilot zal nog worden geevalueerd en mogelijk verder worden opengesteld voor meer deelnemers binnen de regio.

MRDH / RNE – Rifkin

Met het opstellen van een projectbeschrijving voor Rifkin heeft het netwerk een gezamenlijk geluid laten horen naar de MRDH.

 

Samenwerken

Het Netwerk kent 8 speerpuntprogramma’s met werkgroepen van medewerkers, allen aangestuurd door een stuurgroep lid. Deze verschillende speerpuntprogramma’s hebben allen een programma waarbinnen verschillende activiteiten worden georganiseerd.

Duurzaamheid

In het kader van het speerpunt duurzaamheid is er op 13 oktober 2016 een bijeenkomst Logistiek in de bouw geweest. Daarnaast is er op 23 november 2016 een bijeenkomst over EMVI geweest. Voor het onderwerp Duurzaamheid is een rapport Duurzaamheid in Moederbestekken beschikbaar. Dit zal weer via de website en bezoeken onder de aandacht worden gebracht.

Halftime

Voor Halftime zijn verder geen activiteiten geweest in 2016. De methodiek van Half Time is te vinden op de website www.halftime.nl.

Contractmanagement

Op 3 december 2015 is er een prima bezochte bijeenkomst geweest over professioneel opdrachtgeversschap. Hier was prof Marleen Hermans aanwezig die een inleiding hield. Voor dit speerpunt zijn voorbereidingen gestart om medio2017 een activiteit in het kader van professioneel opdrachtgeversschap te organiseren.

Past Performance

De groep die dit onderwerp onder zijn hoede heeft is dit jaar meerdere malen bijeengekomen. Inmiddels is duidelijk dat de afspraken hierover voldoende geborgd zijn en wordt er bezien of er een ander onderwerp kan worden opgepakt met de groep.

Kabels en Leidingen

Op de bijeenkomst in december 2015 is een lijst met onderwerpen samengesteld die in 2017 een vervolg gaat krijgen.

Asset management

Het onderwerp leeft onder de deelnemers aan het netwerk. Krijgt in 2017 zeker een vervolg.

Projectmanagement

Op 16 maart 2016 is er een goed bezochte bijeenkomst geweest in de RET remise in Ridderkerk over het onderwerp projectmatig werken. Inmiddels is er een voorbereidingsgroep uit het netwerk aan de slag met het voorbereiden van de vervolgbijeenkomst op 12 januari 2017 in Maassluis.


 • -

Marktdag “Durven-doen!”

Op donderdagmiddag 6 april 2017 is er een bijzondere bijeenkomst waarbij de relatie Opdrachtnemer – Opdrachtgever centraal staat. Het netwerk Regioingenieurs organiseert samen met de Stichting Rondom GWW (MKB) en Bouwend Nederland een middag waarin partijen elkaar beter kunnen leren kennen, maar vooral ook concreet met elkaar aan de slag kunnen gaan.

De middag wordt georganiseerd rondom vier centrale thema’s vanuit de Marktvisie (RWS) en actuele inhoud:

 • Contact in plaats van contract: hoe blijft de relatie goed tijdens de bouw?
 • Leading principles (houding en gedrag): helpt dat in de samenwerking Opdrachtnemer – Opdrachtgever?
 • SE (System engineering) en BIM (Building Information Modelling): wat heeft dat nou met samenwerken te maken?
 • Innovatie: wat verwachten Opdrachtnemer – Opdrachtgever van elkaar?

Vanuit deze thema’s willen we samen resultaat boeken. Na pitches over de onderwerpen ter inspiratie gaan we onze intenties omzetten in concrete afspraken: van wie wil je iets leren of wat kun jij de ander brengen? Hierover maken we één op één afspraken waarmee we aan de slag kunnen en die we nog diezelfde dag presenteren aan onze leidinggevenden.

De bijeenkomst begint om 13.00 uur op de RDM Campus in het ICDuBo gebouw.

De uitnodigingen voor de bijeenkomst zijn ondertussen verzonden. Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel graag de bijeenkomst willen bijwonen: neem dan contact op met DurvenDoen@wshd.nl

 


 • -

Netwerkbijeenkomst 13 maart 2017

Op maandag 13 maart 2017 is er een netwerkbijeenkomst voor de sponsors van het netwerk. Deze bijeenkomsten worden steeds bij andere sponsors van het netwerk georganiseerd. Het is de kans om wat te horen van actuele ontwikkelingen en elkaar op een informele wijze te ontmoeten.

 

Gastheer is deze keer Peter de Visser, hoofd Stadsbeheer, Zoetermeer

Locatie: Foyer Stadstheater Zoetermeer, Theaterplein 10 2711 EK Zoetermeer

 • 15:30 inloop en ontvangst
 • 16:00 Uitleg over de upgrade Stadshart/stadhuisplein en ontwikkelingen Outletcentre incl. een korte excursie.
 • 17:00 Omgevingswet en stadsbeheer – presentatie en discussie
 • 17:40 Uit het netwerk (Ronald Zandbergen)
 • 18:00 Buffet en netwerken

 

Deze keer verhindert? De netwerkbijeenkomst hierna is op 26 juni 2017 vanaf 15.30 uur. Gastheer is Rob Gussekloo van de gemeente Voorburg – Leidschendam.


 • -

Verslag EMVI-BPKV workshop: Thema’s

Dinsdagmiddag 24 januari 2017 van 14.00 – 17.00 uur

Locatie Gemeentehuis Haarlemmermeer in Hoofddorp

Op 24 januari 2017 was in Hoofddorp de vervolgsessie op de succesvolle EMVI-BPKV-dag van 23 november 2016 in Delft. De Gastheer van de BPKV –middag was de gemeente Haarlemmermeer. Samen met de gemeente Gouda (Arie Boekee), Bouwend Nederland (Hessel Heins-Wunderle) en de regionale samenwerking Rotterdam-Den Haag (Cor Luijten) werd deze middag georganiseerd. Totaal waren 35 emvi-toepassers vanuit publieke opdrachtgevers en opdrachtnemers afkomstig uit de GWW-sector aanwezig. BPKV (Beste Prijs Kwaliteits Verhouding) is 1 van de 3 gunningscriteria.

Opvallend op de EMVI-BPKV-dag van 23 november 2016 was dat nadrukkelijk benoemd werd dat de dialoog tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever meer aandacht zou moet krijgen. Dit was dan ook de basis van de opzet van deze middag. In twee workshopsrondes werd een verdiepingsslag gemaakt, waarbij opdrachtgevers aangaven wat zij belangrijk vinden en de opdrachtnemers hoe zij dit ervaren c.q. oppakken. Een boeiende middag als resultaat.

Programma:

 

WELKOM door Ad Staal:

De heer Ad Staal van de gemeente Haarlemmermeer opende de middag en verwelkomde iedereen. Deze bijeenkomst was de derde in rij over het thema EMVI-BPKV. In mei 2016 was in Gouda de eerste sessie waarbij is ingegaan op de transactiekosten die bij EMVI horen en de discussie EMVI versus EMVI-light. In november 2016 was de EMVI-BPKV-dag waarbij het gehele traject in 6 stappen is doorlopen. Nu gaan we verdiepen richten welke thema’s vinden we handig en waarom.

 

Terugblik resultaten EMVI-BPKV-dag en toelichting BPKV door Cor Luijten:

De heer Cor Luijten van de gemeente Rotterdam gaf een toelichting over BPKV en het programma van de middag.

In de aanbestedingswet 2012 was een onderverdeling gemaakt tussen Gunnen op laagste prijs en Gunnen op EMVI. Hierbij werd ook gehanteerd EMVI, tenzij ….. Sinds 2016 is er een aanpassing in de aanbestedingswet gekomen waardoor er drie gunningscriteria onder de term EMVI vallen.

EMVI (sinds 2016):

 1. Laagste Prijs
 2. Laagste kosten
 3. Beste Prijs Kwaliteits Verhouding (BPKV); “de oude emvi”Enkele toegelichte opmerkingen:
 • In het contract staan de eisen en hou deze apart van de BPKV
 • BPKV: dit betreft de wens (extra kwaliteit) die het doel en haar doelmatigheid dient
 • Thema’s waar het verschil gemaakt kan worden (onderscheidend)
 • Tip: pas op teveel (sub)criteria
 • Tip: pas op te lange toelichtingen/plannen van aanpak
 • Tip: Licht toe wat je wilt
 • Er zijn: Kwaliteitscriteria (geobjectiveerd) en Prestatiecriteria (extra prestaties)
 • Er zijn: Meetlatten en Plan van Aanpak; hoe beoordeel je en hoe kun je controleren?
 • Doe alleen een BPKV wanneer je het ook daadwerkelijk snapt.
 • BPKV-THEMA: Wat, Waarom en Hoe
 • Voorbeeld: Maak je van Bouwveiligheid (V&G) een BPKV-gunningscriterium? Dit in de licht gezien dat V&G strak in de wet is vastgelegd.

 

Workshopronde 1: welke thema’s wel en niet

In workshopronde 1 werd in 3 verschillende groepen ingegaan op de vraag: Welke thema’s willen Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben? En waarom? Welke thema’s hebben we en wat wil je daarmee bereiken? Thema’s zoals planning, risico’s, omgevingsonderwerpen worden veel toegepast en werden als zinvol ervaren, terwijl er ook wel discussie was of ze nog wel onderscheidend zijn. Thema’s zoals Social Return, Veiligheid, duurzaamheid algemeen, CO2-prestatieladder daar waren de meningen sterk over verdeeld in termen van onzin tot zinvol. Dus dit vraagt om nadere overdenking vanuit opdrachtgeverskant.

 

Thema’s: diverse omgevingsthema’s:

 • Wat: omgevingsmanagment, Omgeving, Communicatie, Omgevingshinder, fasering, bereikbaarheid, verkeershinder, beperken overlast, uitvoeringswijze, uitvoering planning
 • Waarom: draagvlak bewoner, imago ON/OG, voor de klant, begrip, verwachtingen naar stakeholders, beïnvloedbaar afbreukrisico
 • Hoe: alles benoemd in Plan van Aanpak met de volgende opmerkingen; 1) Alleen de onderwerpen, 2) Differentiatie niet beoordelen, 3) Input; hoe doe je het, 4) Presentatie toelichtend, 5) Opdrachtgever: transparant voorwerk meegeven (via blvc-structuur) en 6) Kansen smart

 

Thema’s: risico’s

 • Wat: risicobeheersing (& eventueel kansen)
 • Waarom: beperken risico’s (kans is DE WENS)
 • Hoe: Als OG 3 risico’s benoemen en 2 door ON; beheersmaatregelen beschrijven via Risman-methodiek

 

Thema: duurzaamheid

 • Wat: duurzaamheidsimago (bijv: inzet machines, vervoer, lcc-product/materiaal)
 • Waarom: toekomst bestendig/lager onderhoud, beperking CO2-uitstoot
 • Hoe: Pro-actieve houding, Certificatie, Co2 uitstootgegevens (LCC)

 

Benoemde Themas WEL:

 • Omgaan met vrijkomende materialen
 • Materiaalkeuze (alternatief is functioneel specificeren)
 • Kansen in relatie met projectdoelstellingen (functioneel)
 • Risicobeheersing
 • Werkwijze, uitvoeringswijze gelinkt aan planning
 • Maatschappelijke Winst

 

Thema’s ter discussie:

 • SROI, social return
 • Ontzorgen
 • Duurzaamheid, circulaire economie gebruikt in algemene termen
 • Veiligheid (pro-actieve houding, arbo en omgevingsveiligheid)
 • Bouwveiligheid (V&G)
 • Zaken die jezelf niet bedenkt
 • Snellere bouwtijd, uitvoeringsduur, bouwtijd, oplevertijd, planning
 • Meekoppelkansen
 • Omgevingsmanagement, omgevingshinder
 • Algemeen: Ruimtelijke kwaliteit, extra kwaliteit
 • Intern proces
 • CO2-prestatieladder
 • Organisatie/projectteam/procesbewaking

 

Workshopronde 2: Aan de slag met het schrijven van BPKV

In workshopronde 2 zijn we aan de slag gegaan met concrete voorbeelden van waarom BPKV en het wat. Hierbij werden enkele BPKV-voorbeelden gebruikt om te verbeteren. Vanuit opdrachtnemerskant kwamen diverse kritische opmerkingen. Opmerkingen, zoals : het is niet smart genoeg, ga het anders met elkaar organiseren tot daar wil ik graag op inschrijven en voor deze BPKV gaan. Er waren ook opmerkingen over de hoogte van de fictieve korting en de daaraan gekoppelde boetes. Realiteit en kosten dienen in balans te zijn.

 

Informatie over EMVI-BPKV en de gewijzigde aanbestedingswet:

Meer info over BPKV zie:

https://www.pianoo.nl/themas/beste-prijs-kwaliteitverhouding-beste-pkv/handreikingen-beste-pkv

Meer info over de aanbestedingswet:

https://www.pianoo.nl/search/site/aanbestedingswet

Webinars:

EMVI basis Fredo Schotanus – https://www.youtube.com/watch?v=y_71AiogzIc

EMVI gevorderd Fredo Schotanus – https://www.youtube.com/watch?v=a59Q7shfeoI

EMVI gewichten en scoren Jan Telgen – https://www.youtube.com/watch?v=l2ynTnkPdwA

Gewijzigde aanbestedingswet, Henk Wijnen en Floris de Boer – https://www.youtube.com/watch?v=td9kqF7k1rg&index=6&list=PLDECj5rpezsFw59xbm2tEiBiz32FkRvGT

 

Gemeente Gouda; Arie Boekee

Gemeente Haarlemmermeer; Ad Staal

Bouwend Nederland: Hessel Heins Wunderle

Regionale Samenwerking Rotterdam – Den Haag: Cor Luijten.

 


 • -

Afdeling Projecten & Uitvoering van Waterschap Hollandse Delta @Innovatiekas

Inspiratie en innovatie als motivatie voor 2017

Een nieuw jaar. 365 lege bladzijden om te vullen. Natuurlijk met ‘business as usual’, alleen beter. Maar ze bieden ook kansen voor nieuwe, bijzondere en innovatieve dingen. Dat klinkt heel eng en spannend. Maar is het ook eng en spannend? Om hier meer bij stil te staan hebben we het afdelingsoverleg dit jaar gekoppeld aan een mooie locatie: RDM Rotterdam. Hier hebben we een rondleiding in het Innovation Dock gehad van een paar medewerkers van de Gemeente Rotterdam. De ruimte ruikt naar ontwikkeling en ademt inspiratie.

Vooraf is een selectie gemaakt om van 4 bedrijfjes een korte toelichting te krijgen. Hierin is gekeken naar de raakvlakken van WSHD. We hebben korte presentaties gehad van:

 • Het Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam – @ innovatiekas. Toelichting op de ontwikkeling van een drijvende waterzuivering;
 • Dutch Drone Company. Mogelijkheden voor het inzetten van drones voor bijvoorbeeld inspecties van allerlei objecten (tunnels, bruggen, windmolens etc.);
 • HR-Marine, over de inzet van onbemande bootjes voor inspecties en metingen. Duidelijk was hierbij de samenwerking met de studenten van Hogeschool van Rotterdam die deze toepasbaarheid aan het (door)ontwikkelen zijn;
 • Jules Dock over het toepassen van composiet in plaats van hout, staal of beton. (voor bijvoorbeeld brugleuningen , boten, helmen etc.).

Rondlopend was duidelijk merkbaar dat overal wel iets van verteld had mogen worden. Deze ruimte inspireert! Diverse visitekaartjes en gegevens zijn uitgewisseld. Misschien het begin van een nieuwe samenwerking? Misschien is het allemaal niet spannend en eng. Soms moet je het gewoon doen, net zoals de bedrijven en Gemeente Rotterdam in het Innovation Dock.

Helaas was de tijd te kort of de inspiratie teveel…

Meer info: Waterschap Hollandse Delta is net als de Gemeente Rotterdam deelnemer van Het netwerk voor regionale samenwerking voor Ingenieursdiensten, www.regioingenieurs.nl


 • -

Werkgroep Assetmanagement Metropoolregio

Binnen het netwerk Regioingenieur is de werkgroep Assetmanagement metropoolregio actief.  In de afgelopen vergadering is  de aanpak van de gemeenten Zoetermeer en Rotterdam gedeeld over bewonersparticipatie.

De leden ontmoeten elkaar zo’n vier keer per jaar om ervaringen en kennis over assetmanagement met elkaar te delen.

 Onderstaand de link naar het verslag met als titel: Maatwerk (wat wil de burger?) en samenwerking tussen disciplines belangrijk bij assetmanagement.

http://www.rotterdam.nl/enwatwildeburger

 

 

 


 • -

Ontwerp Sebastiaansbrug klaar

15 februari 2017 - Het voorontwerp van de nieuwe St. Sebastiaansbrug is klaar. Naar verwachting wordt in 2018 begonnen met de werkzaamheden en rijdt tram 19 eind 2019 of begin 2020 over de brug richting TU-wijk en Technopolis.

Ontwerp Sint Sebastiaansbrug

 

De nieuwe Sebastiaansbrug wordt een basculebrug, net als de huidige brug uit 1963. Dat betekent dat het brugdek open en dicht gaat met behulp van een contragewicht. Het nieuwe ontwerp voorziet, net als de huidige brug, in een doorvaarthoogte van 4,5 meter. Voor bus en tram zijn twee rijstroken beschikbaar aan de oostzijde van de brug, gemotoriseerd verkeer rijdt over twee keer één rijstrook. Aan weerszijden van de brug komen vrijliggende voet- en fietspaden.

Beperking geluidoverlast

Eerder haalde de rechter een streep door een omgevingsvergunning voor een ander brugontwerp uit 2014, na bezwaren van omwonenden en belangengroepen over het geluidsrapport. In het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met het geluid. Zo zal geluidsoverlast worden beperkt door toepassing van geluidarm asfalt en een ingegoten spoorstaaf voor de tram. Ook wordt rubber toegepast tussen metalen platen, zodat trillingen zoveel mogelijk worden voorkomen. En als de tram in de bocht zal piepen, dan komt er een smeerinstallatie.

Ontwerp

De vier zijkanten van de brug krijgen groenblijvende beplanting, terwijl de onderdoorgangen voor voetgangers en fietsers van metselwerk worden voorzien. Het beton aan de onderzijde van de brug wordt geschilderd. Het ontwerp maakt gebruik van bestaande elementen, zoals de middenpijler, kolommen en basculekelder. De vierkante kolommen worden omgevormd naar ronde kolommen. Het voorlopig ontwerp is voorgelegd aan de stadsbouwmeester. Gemeente Rotterdam is gevraagd om het project te begeleiden.

Samenwerking

Gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de uitgangspunten voor ontwerp en kosten zijn opgenomen. De drie partijen hebben gezamenlijk belang bij de brug, die aan vervanging toe is, omdat de huidige aanbruggen in slechte staat zijn en scheuren vertonen. Daardoor kan zwaar verkeer niet over de brug. Dat geldt ook voor tramlijn 19 richting TU-campus en Technopolis.

Stedelijke uitstraling

Het is een sober ontwerp geworden, met een stedelijke uitstraling, zegt wethouder Lennart Harpe: “Ik ben zeer tevreden met het feit dat we in goed overleg met provincie en MRDH tot overeenstemming zijn gekomen over het ontwerp. Kijkend naar de strenge kaders van budget en planning constateer ik dat we erin zijn geslaagd belangrijke stappen te zetten in geluid beperkende maatregelen en uitstraling van de brug.”

Planning

Binnenkort wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De werkzaamheden zullen naar verwachting in het tweede kwartaal 2018 beginnen. Afhankelijk van de uitvoeringsmethode rijdt de tram eind 2019 of begin 2020. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

http://www.omroepwest.nl/nieuws/3352148/Delft-presenteert-na-eerdere-mislukkingen-nieuw-plan-voor-Sebastiaansbrug

 


 • -

Waterschap Hollandse Delta, afdeling Projecten & Uitvoering, afdelingsoverleg en rondleiding RDM op 20 december 2016

Inspiratie en innovatie in 2016 als motivatie voor 2017

Het laatste afdelingsoverleg van het jaar moet bijzonder zijn. Een kritieke terugblik, met daaruit de successen vieren. Het jaar goed en positief afsluiten als start voor het nieuwe jaar.

Een nieuw jaar.

365 lege bladzijden om te vullen. Natuurlijk met ‘business as usual’, alleen beter. Maar ze bieden ook kansen voor nieuwe, bijzondere en innovatieve dingen. Dat klinkt heel eng en spannend. Maar is het ook eng en spannend? Om hier meer bij stil te staan hebben we het afdelingsoverleg dit jaar gekoppeld aan een mooie locatie.

De Rotterdamse Droogdok Maatschappij, afgekort RDM. RDM Rotterdam is dé plek voor innovatie in de haven. Hier werken bedrijven, studenten en onderzoekers samen aan technische projecten die bijdragen aan de slimste haven. Een inspirerende plek.

Hier hebben we een rondleiding in het Innovation Dock gehad van een paar medewerkers van de Gemeente Rotterdam. Het Innovation Dock is een onderdeel van het RDM. Eigenlijk een hele grote ‘loods’ (of loodsen) welke op zichzelf al een rondleiding waard is. Diverse vakwerken houden vloer en dak gescheiden. Echt vakmanschap. Echter tussen deze vloer en dak is een bijzondere invulling gegeven aan de ruimte. Diverse innovatieve bedrijven ‘huren’ hier een grondoppervlak. Door de open opzet ontstaat hier een soort van enorm uitvinderslaboratorium waarin van allerlei disciplines bezig zijn om slimme, snelle, eenvoudige en hee-waarom-heb-ik-daar-niet-aan-gedacht-oplossingen uit te werken. Dit leidt soms tot spontane samenwerkingen en nieuwe ontwikkelingen. De ruimte ruikt naar ontwikkeling en ademt inspiratie.

Vooraf is een selectie gemaakt om van 4 bedrijfjes een korte toelichting te krijgen. Hierin is gekeken naar de raakvlakken van WSHD. We hebben korte presentaties gehad van:

 • Het Ingenieursbureau – innovatiekas RDM Rotterdam. Toelichting op de ontwikkeling van een drijvende waterzuivering;
 • Dutch Drone Company. Mogelijkheden voor het inzetten van drones voor bijvoorbeeld inspecties van allerlei objecten (tunnels, bruggen, windmolens etc.);
 • HR-Marine, over de inzet van onbemande bootjes voor inspecties en metingen. Duidelijk was hierbij de samenwerking met de studenten van Hogeschool van Rotterdam die deze toepasbaarheid aan het (door)ontwikkelen zijn;
 • Jules Dock over het toepassen van composiet in plaats van hout, staal of beton. (voor bijvoorbeeld brugleuningen , boten, helmen etc.).

Rondlopend was duidelijk merkbaar dat overal wel iets van verteld had mogen worden. Deze ruimte inspireert! Diverse visitekaartjes en gegevens zijn uitgewisseld. Misschien het begin van een nieuwe samenwerking? Misschien is het allemaal niet spannend en eng. Soms moet je het gewoon doen, net zoals de ondernemingen in het Innovation Dock.

Helaas was de tijd te kort of de inspiratie teveel, het was echter tijd voor de afsluitende borrel. Hier werd In het IcDuBo nog even gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Bedankt namens de afdeling Projecten & Uitvoering van waterschap Hollandse Delta!


 • -

Nieuwsbriefverslag EMVI-sessie 24 januari 2017

Op 24 januari 2017 was in Hoofddorp de vervolgsessie op de succesvolle EMVI-dag van 23 november 2016 in Delft. De Gastheer van de EMVI –middag was de gemeente Haarlemmermeer. Samen met de gemeente Gouda, Bouwend Nederland en de regionale samenwerking Rotterdam-Den Haag werd deze middag georganiseerd. Totaal waren 35 emvi-toepassers vanuit publieke opdrachtgevers en opdrachtnemers afkomstig uit de GWW-sector aanwezig. EMVI in dit verslag moet vertaald worden in het gunningscriterium: Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV).

Opvallend op de EMVI-dag van 23 november 2016 was dat nadrukkelijk benoemd werd dat de dialoog tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever meer aandacht zou moet krijgen. Dit was dan ook de basis van de opzet van deze EMVI-middag. In twee workshopsrondes werd een verdiepingsslag gemaakt, waarbij opdrachtgevers aangaven wat zij belangrijk vinden en de opdrachtnemers hoe zij dit ervaren c.q. oppakken. Een boeiende middag als resultaat.

In workshopronde 1 werd ingegaan op de vraag: Welke EMVI-thema’s willen Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben? En waarom? Welke thema’s hebben we en wat wil je daarmee bereiken? EMVI-thema’s zoals planning, risico’s, omgevingsonderwerpen worden veel toegepast en werden als zinvol ervaren. Thema’s zoals Social Return, Veiligheid, duurzaamheid algemeen, CO2-prestatieladder daar waren de meningen sterk over verdeeld in termen van onzin tot zinvol. Dus dit vraagt om nadere overdenking vanuit opdrachtgeverskant.

In workshopronde 2 zijn we aan de slag gegaan met concrete voorbeelden van waarom EMVI en het wat. Hierbij werden enkele EMVI-voorbeelden gebruikt om te verbeteren. Vanuit opdrachtnemerskant kwamen diverse kritische opmerkingen. Opmerkingen, zoals : het is niet smart genoeg, ga het anders met elkaar organiseren tot daar wil ik graag op inschrijven en voor deze EMVI wil ik gaan.

 


 • -

Op 21 maart 2017 organiseert NLingenieurs het congres ‘De vitale stad’

Op 21 maart 2017 organiseert NLingenieurs het congres ‘De vitale stad’. NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. Wij, de gemeente Rotterdam, zijn gastheer van dit evenement. Emile verzorgt het welkomstwoord en sluit de dag af. Johan is dagvoorzitter en zal deze dag aan elkaar praten. Het congres vindt plaats in Lantaren Venster. Om het congres bekendheid te geven onder vakgenoten, wil ik vragen of jullie het op LinkedIn willen delen. Hieronder vind je een link wat je daarvoor kunt gebruiken. Na het openen van deze pagina, scroll je naar beneden en daar zie je een bericht over het congres om te liken en te delen.

Op een rijtje:

Wat:                 Congres ‘de vitale stad’

Wanneer:          Dinsdag 21 maart 2017

Locatie:            Lantaren Venster, Rotterdam

Onderwerp:       Hoe creëer je een vitale stedelijke leefomgeving?

Met topingenieurs en experts uit de branche tonen we de transformatie en de mogelijkheden van de stad, die zich aanpast aan nieuwe situaties, maar die tegelijkertijd belast is met haar culturele erfgoed.

Meer weten? Bekijk de website NLingenieurs, Op die pagina kun je je ook aanmelden voor het congres. Sprekers hoeven dat uiteraard niet.

 

 


 • -

Een keer een overstapje?

Meld dit bij je leidinggevende!. In het netwerk zijn vele mogelijkheden om gedetacheerd te worden naar een collega gemeente, soms voor enkele dagen per week. We gaan actief aan de slag met zoekopdrachten en aanbod uit het netwerk!.


 • -

Plannen voor 2017

Voor 2017 wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van bijeenkomsten voor de speerpunten. Deze speerpunten zijn: Duurzaamheid, Projectmatig werken, Contractmanagement, Kabels en Leidingen en Assetmanagement. Daarnaast zijn er in ons netwerk meerdere mooie projecten in uitvoering. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor een mooi projectbezoek. Als je de collega’s uit het netwerk wil uitnodigen voor een projectbezoek, meld dit via de website: www.regioingenieur.nl.


 • -

Bijeenkomst projectmanagement Maassluis

Op donderdag 12 januari 2017 is samen met 35 collega’s er een leerzame dag geweest over Projectbeheersing in een veranderende omgeving. De casus Hoekse lijn is toegelicht door de projectleider, Peer Cox (gemeente Rotterdam). Daarna was het de beurt aan Onno van der Eijk (PZH) hij lichtte de MGA methode toe, een onderhandelingsmethode die ons leert te zoeken naar de belangen achter de standpunten. Zie ook www.mga-netwerk.nl. In de middag is aan de slag gegaan met de methodiek en de casus door het indelen in verschillende rollen. De discussie verliep stevig en de rolvastheid van de diverse deelnemers was verrassend! Uiteindelijk leverde de discussie wel nieuwe inzichten op voor de deelnemers, maar niet voor het project. In september staat een vervolg op het programma van het onderwerp projectmanagement. Als je onderwerpen weet voor september, dan houden wij ons aanbevolen!.

 


 • -

Nieuwjaarsbijeenkomst Infratech 2017

Op het gemeenteplein op de Infratech mochten wij op woensdag 18 januari meerdere collega’s ontvangen. Met een drankje en een hapje hebben we het nieuwe jaar ingeluid. We hopen dit jaar weer te kunnen werken aan kennisdeling en interessante bijeenkomsten en werkbezoeken.


 • -

De Snelbinder als tweede geëindigd voor de innovatieprijs

Op de Infratech is de Snelbinder als tweede geëindigd bij de innovatieprijs.

De fietsbrug over het Vlietpolderplein in Naaldwijk heeft voor het eerst toegepast in Nederland, antivries-asfalt. Hierdoor bevriest het wegdek in de winter tot minimaal -5°C niet, waardoor geen ijsvorming ontstaat.

Dit asfalt is in vergelijking met traditioneel asfalt duurzamer, veiliger voor de fietser en goedkoper in realisatie en onderhoud. De provincie vermindert met het nieuwe asfalt de CO2-uitstoot met 18%.


 • -

Kennistafel Verhardingen

Wij zijn op zoek naar collega’s die willen deelnemen aan de oprichting van een kennistafel verhardingen. Deze kennistafel zal halfjaarlijkse bijeenkomsten organiseren waarin verhardingenexperts ervaringen, kennis, problemen en oplossingen met elkaar kunnen delen. Zowel aan de adviseurskant (innovaties) als aan de beheerderskant (assetmanagement) bestaan er genoeg onderwerpen te bestaan  voor interessante gesprekken tussen gemeenten, waterschappen en provincie. Aanmelden bij Andre Houtepen (asm.houtepen@Rotterdam.nl).


 • -

Input gevraagd voor de nieuwe standaard 2020

André Houtepen (Rotterdam) is voorzitter van de werkgroep Proeven van het CROW. Wij zoeken collega’s die hun kennis en expertise willen aanwenden om André te voorzien van concrete problemen/suggesties/ aanvullingen op de proefuitvoeringen van bijlage 1 van de Standaard 2015. De opmerkingen/suggesties/aanvullingen worden verzameld en vervolgens ingebracht in de werkgroep. De eerstvolgende vergadering van de werkgroep is medio maart. Graag voor die tijd aanleveren bij André Houtepen asm.houtepen@Rotterdam.nl .


 • -

Workshop Gemeenten en BIM: Heeft uw gemeente de voordelen van BIM al ontdekt?

Het BIM Loket organiseert op 23 maart een workshop “Gemeenten en BIM”, gericht op management, projectleiders en inhoudelijk medewerkers van gemeenten. BIM draait om integrale samenwerking in de bouw, waarbij het delen van informatie centraal staat.

De ontwikkelingen rond digitalisering van informatiestromen in de bouw gaan snel. Vroeg of laat krijgt elke gemeente ermee te maken.

 • Heeft u in uw gemeente al te maken met BIM?
 • Bent u al eens benaderd met een vergunningaanvraag waarvoor het ontwerp in 3D was gemaakt?
 • Heeft u een goed overzicht van de staat van onderhoud van gebouwen en infrastructuur in eigendom bij de gemeente?

De workshop Gemeenten en BIM gaat in op het belang van BIM en het gebruik van digitale standaarden voor de gebouwde omgeving in gemeenten. De verschillende rollen die een gemeente in dit verband kan hebben (bijvoorbeeld vergunningverlener, opdrachtgever, bronhouder, etc.) worden belicht. Een belangrijk kader voor de workshop is de Digitale Agenda 2020 van de VNG. De workshop is er mede op gericht input te verzamelen voor een mogelijke projectaanvraag.

De workshop Gemeenten en BIM vindt plaats op donderdag 23 maart 2017, van 13.00-17.00 uur bij BIM Loket in Delft.

Meer informatie en aanmelding www.bimloket.nl/gemeenten-BIM, Flyer gemeenten en BIM

Voorlopig programma Ontvangst vanaf 13.00 uur, start programma 13.30 uur.

 • Opening door Johan Vermeer, Gemeente Rotterdam
 • Introductie BIM: Wat is BIM en waarom is het van belang? Hein Corstens, adviseur
 • Toelichting Digitale Agenda, door Erik Dolle, VNG
 • Ervaringen gemeente Rotterdam, digitaal beheren en bouwen, door Joris Goos (programmamanager)
 • Omgevingswet en BIM, welke informatiebehoefte komt hieruit voort, door Esther van Kooten Niekerk, Kadaster (Informatiehuis Bouw)
 • Ervaringen gemeente Den Haag, Edward de Wit
 • Inventariseren informatiebehoeften vanuit diverse rollen (in subgroepen): Omgevingswet, Digitale stad, Gebouwendossier, Assetbeheerder, Opdrachtgeversrol.
 • Oogst bespreken en nadere afspraken maken.
 • Nabeschouwing

Borrel, ca. 17:00 uur


 • -

Uitnodiging afstudeerpresentaties Beheer Vaarwegen & Duurzame Oevers

Datum: dinsdag 10 januari 2017

Tijd: 15:00 – 16.30 met aansluitend een borrel

Waar: Provinciehuis, Zuid Hollandlaan, Den Haag

Aanmelden tot 5 januari 2017 bij pea.grasveld@pzh.nl


 • -

Hoe beheers je een project terwijl de omgeving steeds nieuwe eisen stelt?

De complexiteit van projecten neemt steeds verder toe. De behoefte aan kennisontwikkeling rondom project,- en scopebeheersing wordt daarmee ook steeds belangrijker. Hoe beheers je nu je project terwijl de omgeving steeds nieuwe eisen stelt? De beantwoording van deze vraag staat centraal in de bijeenkomt:

 

PROJECT- EN SCOPEBEHEERSING LANGS DE HOEKSE LIJN

 

Op woensdag 12 januari presenteren wij de nieuwste kennis en ervaringen op projectmanagement:

-Een casus uit de praktijk: De bouw van de Hoekse Lijn

-Samenwerking bevorderen: Ervaring uit het netwerk wordt gepresenteerd

-Kennismaking met collega’s uit de branche: Hoe hebben zij De Hoekse Lijn beheersbaar gehouden?

 

We nodigen u graag uit om bij deze dag aanwezig te zijn.

 

REGIO INGENIEURS, SPEERPUNT PROJECTMANAGEMENT

Datum  : donderdag 12 januari 2017

Tijd        : 10.00 uur – 15.30 uur

Locatie : Gemeentehuis Maassluis, Koningshoek 93.050, 3144 BA Maassluis

Programma:

-09.45 uur Inloop

-10.15 uur Welkom en opening door dagvoorzitter en praatje vanuit Regio Ingenieur

-10.30 uur Presentatie “De bouw van de Hoekse Lijn”

-11.00 uur Pauze

-11.15 uur “Mutual Gains Approach”. Samen werken aan eigen belangen

-12.15 uur Lunch

-13.00 uur Hoekse lijn in de praktijk: Welke lessen zijn geleerd en hoe worden die toegepast?

-14.30 uur Samenvatting en nabespreken

-15.15 uur Samenvatting en doorkijk naar aanstaande bijeenkomsten

-15:30 uur Borrel


 • 0

Werkconferentie Duurzame logistiek in de Bouw

Tags : 

Op 13 oktober 2016 werd in Vlaardingen de werkconferentie duurzame logistiek in de Bouw georganiseerd. In een tweetal eerder georganiseerde sessies in 2015 ging het over mogelijkheden en kansen van efficiëntere logistiek. De gemeente Vlaardingen heeft hierbij het VOP-project ingediend als voorbeeldproject. Dit project is momenteel in uitvoering. Bij de bijeenkomst waren 30 aanwezigen.

Duurzaam en Efficiënte bouwlogistiek richt zich op het slimmer organiseren van de aan- en afvoer van materialen en goederen op en rond de bouwplaats. De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 30% van de transportbewegingen in onze regio. Daarnaast is het effect van het bouwverkeer in de regio op de luchtkwaliteit (CO2, NOx, fijn stof) circa 5%. Door een gezamenlijke aanpak kunnen we in 2020 gestructureerd 40% minder vervoersbewegingen realiseren.

Het project in de VOP is gelegen in het centrum van Vlaardingen. Deze wijk is druk, heeft parkeerproblematiek en is moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten. Doordat het riool aan vervanging toe is, wordt de wijk heringericht en in het project wordt efficiënte bouwlogistiek toegepast. In deze sessie werden, naast een projectbezoek, de eerste resultaten gedeeld door gemeente en aannemer. In workshops is gediscussieerd hoe reductie en duurzamer bouwverkeer te realiseren c.q. te stimuleren valt.

In dit VOP-project is een reductie van 600 vrachtwagenbewegingen à 5 kilometer in de binnenstad gerealiseerd. Dit betekent minder hinder voor de burgers van de gemeente Vlaardingen, veiliger werken en schonere lucht (brandstofbesparing van 1000 liter).

De Winnende Quote: Een betere wereld begint bij logistiek. Kies voor een duurzame logistiek. Geef ruimte voor creativiteit van de inschrijver.

Wil je meer weten of betrokken worden?

 • Vanuit de Regionale Samenwerking ism platform Logistiek in de Bouw zijn wij op zoek naar nieuwe voorbeeldprojecten?
 • Wil je ondersteuning in jouw project rondom BLVC-plannen, bouwlogistiek en de vertaling in aanbestedingsdocumenten?
 • Of wil jij in jouw project omgevingshinder en efficiente bouwlogistiek opnemen?

 Wij helpen je graag!!!

 Neem dan contact op met: Cor Luijten, gemeente Rotterdam, cjlm.luijten@rotterdam.nl, 06-20139731


 • 0

Bijeenkomst Massastabilisatie in Vlaardingen

Tags : 

Eind september werd in Vlaardingen de draagkracht van een toekomstige locatie voor een weg door middel van massa stabilisatie verhoogd. Omdat deze techniek pas twee keer eerder in Nederland is toegepast, waarvan één keer door de Provincie Zuid-Holland, organiseerde de gemeente Vlaardingen samen met het Netwerk en de aannemer een bijeenkomst voor een select groepje geïnteresseerden. Het werd een nuttige bijeenkomst waarbij de techniek werd toegelicht en werd nagedacht over manieren om deze techniek, die in het buitenland vaker wordt toegepast, in Nederland beter op het netvlies te krijgen.

Wat is Massastabilisatie?

Massastabilisatie is een vorm van grondverbetering waarbij slappe ondergronden versterkt worden door het toevoegen van een bindmiddel. Vaak wordt als bindmiddel cement, al dan niet gemend met kalk of ander toeslagmaterialen, gebruikt. Dit bindmiddel wordt met behulp van perslucht via een slang in de grond verwerkt. De slang is gemonteerd op een kraan met een speciale arm. Aan het eind van de arm zit een snij kop die er ook voor zorgt dat de grond en het bindmiddel goed gemengd worden. De kraan is ook voorzien van een plaatsbepaling systeem en een digitaal monitoring systeem, zodat de machinist vanuit de cabine het proces goed kan sturen en monitoren. Direct na het mengen wordt de grond voor belast om de sterkteontwikkeling en homogeniteit te garanderen. Een maand na het realiseren van de stabilisatie kan worden begonnen met het aanbrengen van verhardingen.

 


 • 0

Duurzaam bouwen in de logistiek

Tags : 

Op 13 oktober 2016 werd in Vlaardingen de werkconferentie duurzame logistiek in de Bouw georganiseerd. In een tweetal eerder georganiseerde sessies in 2015 ging het over mogelijkheden en kansen van efficiëntere logistiek. De gemeente Vlaardingen heeft hierbij het VOP-project ingediend als voorbeeldproject. Dit project is momenteel in uitvoering. Bij de bijeenkomst waren 30 aanwezigen.

Duurzame en Efficiënte bouwlogistiek richt zich op het slimmer organiseren van de aan- en afvoer van materialen en goederen op en rond de bouwplaats. De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 30% van de transportbewegingen in onze regio. Daarnaast is het effect van het bouwverkeer in de regio op de luchtkwaliteit (CO2, NOx, fijn stof) circa 5%. Door een gezamenlijke aanpak kunnen we in 2020 gestructureerd 40% minder vervoersbewegingen realiseren.

Het project in de VOP is gelegen in het centrum van Vlaardingen. Deze wijk is druk, heeft parkeerproblematiek en is moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten. Doordat het riool aan vervanging toe is, wordt de wijk heringericht en in het project wordt efficiënte bouwlogistiek toegepast. In deze sessie werden, naast een projectbezoek, de eerste resultaten gedeeld door gemeente en aannemer. In workshops is gediscussieerd hoe reductie en duurzamer bouwverkeer te realiseren c.q. te stimuleren valt.

In dit VOP-project is een reductie van 600 vrachtwagenbewegingen à 5 kilometer in de binnenstad gerealiseerd. Dit betekent minder hinder voor de burgers van de gemeente Vlaardingen, veiliger werken en schonere lucht (brandstofbesparing van 1000 liter).

De Winnende Quote:

Een betere wereld begint bij logistiek. Kies voor een duurzame logistiek. Geef ruimte voor creativiteit van de inschrijver.

 

Wil je meer weten of betrokken worden?

– Vanuit de Regionale Samenwerking i.s.m. platform Logistiek in de Bouw zijn wij op zoek naar nieuwe voorbeeldprojecten.

– Wil je ondersteuning in jouw project rondom BLVC-plannen, bouwlogistiek en de vertaling in aanbestedingsdocumenten?

– Of wil jij in jouw project omgevingshinder en efficiente bouwlogistiek opnemen?

 Wij helpen je graag!!!

Neem dan contact op met:

Cor Luijten, gemeente Rotterdam, cjlm.luijten@rotterdam.nl, 06-20139731


 • 0

Uitnodiging: EMVI-DAG 23 november

Tags : 

EMVI (tegenwoordig: Beste Prijs-KwaliteitsVerhouding) is een niet meer weg te denken gunningscriterium bij aanbestedingen in de GWW-sector. Vanaf 2013 wordt EMVI veelvuldig toegepast. Soms succesvol en soms minder succesvol. We vinden het tijd om met elkaar de wijze waarop we EMVI formuleren en ervaren tegen het licht te houden. Nog belangrijker is om met elkaar onze EMVI’s door te ontwikkelen. Dat gaan we doen op 23 november.

Sprekers en workshops

• De EMVI-dag zal worden geopend door de heer Ruud van Harten, wethouder van de gemeente Vlaardingen.
• De dag wordt geleid door de heer Fredo Schotanus, adviseur bij Significant en docent aan de Universiteit Twente.
• Verder zullen er enkele EMVI-deskundigen inleidingen verzorgen die behoren bij meerdere workshops. Tijdens de workshops kunt u aan de slag gaan met onderwerpen als Laagste Prijs of EMVI, best practise EMVI-modellen, het handhaven van toezeggingen gedaan in de winnende inschrijving, etcetera.

Programma

Circa 10 november ontvangt u het programma van de EMVI-dag en kunt u een keuze maken uit de te volgen workshops.

Aanmelden

De dag staat open voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers die ervaring hebben met EMVI. Bent u geïnteresseerd in deelname, dan kunt u zich aanmelden voor deze dag. Als u zich opgeeft, dan verzoeken we u wel om een EMVI op te sturen en daarbij aan te geven wat u er goed aan vond of juist minder goed.

U kunt u zich aanmelden voor de EMVI-dag via het secretariaat van de regionale samenwerking:  Christine Autar Bhagal; c.autarbhagal@rotterdam.nl

 

 


 • 0

Startbijeenkomst Speerpuntprogramma Kabels en Leidingen

Tags : 

15 december 2015, Hotel New York, Rotterdam

Voor de eerste kennismaking met het programma Kabels en Leidingen was grote belangstelling. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, vervoersbedrijven en waterschappen waren aanwezig. Na een uitgebreide kennismaking is lang stilgestaan bij de issue’s van elke lagere overheid binnen de regio. Uit de 24 aangeleverde issue’s is een top-3 gemaakt waar de werkgroep van Kabels en Leidingen mee aan de slag gaat om een programma te maken voor 2016.

De bijeenkomst in Hotel New York (Rotterdam) werd starte met een groep werd welkom geheten door Ronald Zandbergen (Hoofd Ingenieursbureau, gemeente Rotterdam). Na een nadere kennismaking met het Netwerkeen inleiding en nadere De top-3 issus’s zijn: Uniformering updaten wet en regelgeving en ordening ondergrond (mogelijkheden samenvoegen Nuts en Telecom), Verlegregelingen en –kosten (herziening bestaande overeenkomsten) en Programmeringen / planningen: werk met werk maken, samenwerking in de sleuf, een gezamenlijke aannemer/bestek, laagst maatschappelijke kosten.


 • 0

Innovatieve toepassingen bij de Snelbinder

Tags : 

De Snelbinder

De Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein in Naaldwijk, is voorzien van innovatief en duurzaam asfalt. Dit asfalt is duurzamer, veiliger voor de fietser en goedkoper in realisatie en onderhoud. Het wegdek bevriest in de winter tot – 5°C niet en er is nauwelijks meer kans op gladheid.

De vraag van de Provincie Zuid-Holland bij de start van het pilotproject was: “Hoe benutten we de kennis en innovatie uit de markt, zodat we de meeste waarde voor de beste prijs krijgen?“. Met behulp van Best Value Procurement is dit ptimaal benut. Aannemer Mourik Groot-Ammers B.V. heeft ‘asfalt met antivries’ ontwikkeld en het in juni 2015 aangebracht op deze fietsverbinding. Het resultaat van dit innovatief duurzaam asfalt met ‘antivries’ t.o.v. traditioneel asfalt is: 87% minder strooien, 18% minder CO2 uitstoot en 11% minder onderhoudskosten.

Antivriesasfalt De Snelbinder werkt

Het antivriesasfalt dat is aangebracht op De Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein in Naaldwijk, werkt. Dit blijkt uit testen die de afgelopen weken zijn uitgevoerd. Door het antivriesasfalt bevriest het wegdek in de winter tot minimaal -5°C niet, waardoor het veiliger is voor fietsers.

Geen ijsvorming

De winter heeft even op zich laten wachten, maar de afgelopen weken was het zover. Het kwik bereikte een temperatuur van onder het vriespunt. Een eerste test voor het antivriesasfalt op de Snelbinder. En wat blijkt? Het antivriesasfalt werkt. Sensoren in het wegdek meten verschillende zaken, zoals temperatuur, vochtigheid en zoutgehalte van het wegdek. Op basis van deze gegevens is te achterhalen of het antivriesasfalt haar werk doet. Een visuele inspectie afgelopen nacht op De Snelbinder bevestigt dit. Het asfaltwegdek had een temperatuur onder nul en er vond geen ijsvorming plaats.

“Het is fantastisch dat het antivriesasfalt de afgelopen nachten bewezen heeft dat het werkt. Dit hadden we natuurlijk ook verwacht, maar het blijft toch wachten op de bevestiging uit de praktijk” volgens Marian van Aacken, projectleider van de provincie Zuid-Holland.

Duurzaam en innovatief

De Snelbinder, onderdeel van het 3-in-1 project, werd in juni 2015 voorzien van innovatief en duurzaam asfalt. Dit asfalt is duurzamer, veiliger voor de fietser en goedkoper in realisatie en onderhoud. Het wegdek bevriest in de winter tot minimaal -5°C niet. De provincie reduceert met het nieuwe asfalt de CO2-uitstoot met 18%. Aannemer Mourik Groot-Ammers B.V. heeft het asfalt voor de Nederlandse markt ontwikkeld en heeft het aangebracht op de fietsverbinding.

De provincie ZH wil overgaan op schone, betaalbare en betrouwbare energie. Daarom stimuleren zij innovatie bij de aanleg van wegen en fietspaden en dragen daarmee bij aan de nationale energiedoelstelling.

Meer informatie is te vinden op de website.


 • 0

Werkconferentie Publiek Opdrachtgeverschap ‘groot succes’

Tags : 

Op 3 december 2015 heeft het Netwerk een werkconferentie georganiseerd bij het waterschap Hollandse Delta. Onder de sprekers van het eerste deel waren gastheer Arnoud van Vliet (secretaris-directeur HD, namens de regionale overheid), Ronald Zandbergen (voorzitter van het Netwerk), prof. Marleen Hermans (Hoogleraar TUDelft, namens het onderwijs) en Albert Martinus (directeur Lindeloof, voorzitter stichting rondom GWW, namens de regionale markt). Dagvoorzitter was Jaco ter Wal (projectmanager Tauw).

Werkconferentie

In het tweede deel van de conferentie moesten de managers, onder leiding van prof. Marleen Hermans, aan het werk. Allereerst werd de stand van zaken rondom professioneel opdrachtgeverschap bij de regionale publieke spelers geïnventariseerd en in een maturity model van de TUDelft verwerkt. Daarna werden de ontwikkelrichtingen en onderzoeksvragen met de groep vastgesteld.

SAMENWERKING

Uniek aan deze bijeenkomst was naast het vele werk dat in korte tijd verzet werd de samenstelling van de groepen, waar regionale markt, onderzoek en overheid samenwerkten. Namens de organisatie was Wilbert Jansen (gemeente Rotterdam) erg tevreden: “kijkend naar de opbrengsten van die middag dan zien we dat er weer een stap is gemaakt om elkaar beter te leren kennen binnen het netwerk van de regionale samenwerking. Daarnaast was het interessant/inspirerend om de sprekers vanuit diverse invalshoeken, lagere overheden, regionale markt en wetenschap, te horen over publiek opdrachtgeverschap“.
Ilse Ramler, namens het waterschap Hollandse Delta, was erg blij met de hoge opkomst. Voor haar een teken dat dit onderwerp hoog op de agenda staat: “bij Hollandse Delta zijn we hier al mee bezig en werken dit nu zeker verder uit“.
Jaap Kooman, programmamanager van het Netwerk, was eveneens in zijn nopjes: “goed dat de partners uit de samenwerkingsovereenkomst met de regionale markt, stichting Rondom GWW, hier aan mee deden. Dat zou enkele jaren geleden nog niet mogelijk zijn“.

Maturity Model Publiek Opdrachtgeverschap

De oogst van de werkconferentie, waarbij gebruikt werd gemaakt van het ‘Maturity Model Professioneel Opdrachtgeverschap’ van de TU-Delft (download hier het model), werd verzameld op flipovers met daarop respectievelijk de genoemde ontwikkelingen en ontwikkelpunten (zie bijgaande foto’s). ‘Kennis borgen en delen‘ en ‘Mobiliteit‘ kwamen respectievelijk als nummer 1 en 2 naar voren tijdens de werkconferentie.

Vervolg Onderzoek

Een aantal koplopers vanuit het Netwerk bekijken nu samen met Marleen Hermans hoe ze deze bevindingen kunnen verwerken in een vervolgonderzoek, waarbij de opgedane kennis beschikbaar komt voor alle leden van het Netwerk. Hierbij zal nadrukkelijk de samenwerking met de markt (en onderwijs) ook aan de orde komen. Marleen Hermans over de samenwerking met de markt en het onderwijs: “Er is veel meer ruimte binnen de huidige


 • 0

Bezoek A12 parallelstructuur

Tags : 

Reden van de aanleg van de Parallelstructuur A12

De provincie Zuid-Holland breidt het wegennetwerk rond Gouda uit. Onder de naam ‘Parallelstructuur A12’ komen er twee nieuwe wegen bij: de Extra Gouwekruising en de Moordrechtboog. Zo versterkt de provincie het wegennetwerk in de regio. De aanpak zorgt voor een hogere capaciteit op de provinciale wegen. Bovendien verbetert de bereikbaarheid van de regio en neemt de verkeersveiligheid rondom Gouda toe.

Door de aannemer Heijmans en de Provincie Zuid-Holland zijn we uitgebreid rondgeleid op het werk nadat er in een kantoorgebouw in Gouda een toelichting op de werkzaamheden is gegeven. Met 20 collega’s is het een leerzame en interessante ochtend geweest.