Monthly Archives: mei 2017

  • -

Op zoek naar de X-factor in Lansingerland

De relatie tussen overheid en bewoners is veranderd. Van ‘de gemeente maakt plannen en voert ze uit’ gaan we steeds meer naar ‘we doen het samen’. Aandacht voor de behoefte en beleving van bewoners is daarbij onmisbaar. Vanuit die gedachte ging de gemeente Lansingerland aan de slag met belevingswaardeonderzoek en stuitte daarbij al gauw op de positieve invloed van het ‘wow-effect’.

Olaf Stillebroer, gemeente Lansingerland en projectbureau PPB Nootdorp: “Wij zochten als gemeente naar een manier om de beleving van onze inwoners te meten en een plek te geven in beheer en onderhoud. We willen meer dan in het verleden vanuit vraag en behoefte opereren.” Samen met LiSadvies kwam de gemeente tot een belevingswaardemodel, gekoppeld aan de kernwaarden van assetmanagement.

Prioriteiten Annet Muller, LiSadvies: “In het model staan verwachtingen van bewoners over de buitenruimte centraal. Daarnaast geeft het model richting aan de prioritering van maatregelen. Aan welke knoppen moet je draaien om de beleving te verbeteren? Ligt de sleutel bij beheer, moet er wat veranderen aan de inrichting of kunnen we beter inzetten op gedragsverandering?” Randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak zijn (naast verwachtingsmanagement): communicatie, monitoring en maatwerk.

Belevingswereld Waar worden mensen blij en minder blij van? Oftewel: wat zijn de belangrijke ‘satisfiers’ en ‘dissatisfiers’? Beleving is voor een deel subjectief en afhankelijk van leefstijl of type mens (gebaseerd op de indeling volgens Jung). Zo willen ‘gele’ mensen bijvoorbeeld graag alles samendoen, terwijl ‘rode’ mensen vooral warm lopen voor actie en afwisseling. Daarnaast wordt de belevingswaarde bepaald door de omgeving, die volgens een bepaalde logica is gerangschikt. Zodra die logica wordt doorbroken, levert dat irritatie op. Een voorbeeld: als een fietspad ineens links in plaats van rechts ligt, dan voelt dat onprettig.

Wow-effect Uit onderzoek blijkt dat de basis op orde moet zijn om ergernis te voorkomen. Overlast, criminaliteit en een buitenruimte die niet schoon, heel en veilig is, zorgen voor ergernis. Daarentegen staan een mooie architectuur en uitzicht op groen en water garant voor het zogenaamde ‘wow-effect’. Veel maatregelen verminderen weliswaar de irritatie, maar leiden niet direct tot een grotere burgertevredenheid. Dat is wel het geval als de gemeente erin slaagt een wow-effect te creëren.

Versterken eigenaarschap Olaf Stillebroer: “Met de nieuwe aanpak hoopt Lansingerland ook het eigenaarschap van bewoners te versterken. De belevingswaarde wordt periodiek gemonitord. Dan polsen we ook meteen de bereidheid van bewoners om met ons mee te werken. Het uiteindelijk doel: een buitenruimte die optimaal aansluit op gebruik en behoefte in Lansingerland. Positieve beleving begint waar ergernissen eindigen!”

Platform Assetmanagement Metropoolregio De aanpak van Lansingerland werd gepresenteerd in het Platform Assetmanagement Metropoolregio, onder voorzitterschap van de gemeente Rotterdam. Deelnemers (provincie, gemeenten en waterschappen) komen vier keer per jaar samen om kennis te delen over assetmanagement.


  • -

Een betere aanpak en meer samenwerking door app meldingenregistratie

Rotterdam ontwikkelde een app voor een betere registratie en analyse van meldingen in de buitenruimte. De achterliggende gedachte: een preciezere registratie maakt onderliggende oorzaken zichtbaar. Een proef toont aan: de app draagt bij aan een effectievere aanpak van problemen en een betere samenwerking. Dit jaar volgt de uitrol in de hele stad.

Foto: chalk drawn David Zinn.

De app, een initiatief van Rotterdamse riool- en wegbeheerders, draagt ook bij aan het ontwikkelen van een ‘gemeenschappelijke taal’, wel zo handig bij de implementatie van assetmanagement. De proef richtte zich op meldingen over voetpaden en wateroverlast.

Verzakt voetpad Een verzakt voetpad kan komen door bijvoorbeeld boomwortels, poreuze rioolbuizen, onderspoeling (zand onder het voetpad ‘lekt weg’ in kelders of kruipruimtes onder woningen) of een door ratten gegraven gangenstelsel. De oorzaak bepaalt welke maatregel het meest effectief is en ook welke partij nodig is om het probleem te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. Dankzij de informatie uit de app krijgen beheerders inzicht in de grootste risico’s voor de kwaliteit van voetpaden in de stad.

Afstemming maatregelen Met de objectieve informatie uit de app kunnen zij de maatregelen in hun beheerplan onderbouwen en het gesprek aangaan met bijvoorbeeld pandeigenaren (in geval van onderspoeling) of de collega’s van Schone Stad (verantwoordelijk voor maatregelen tegen rattenoverlast). Zo draagt de app bij aan een betere afstemming van maatregelen en samenwerking met interne en externe partners.

Wateroverlast Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 42% van de meldingen over wateroverlast gaat over wateroverlast binnenshuis. Die kan echter meerdere oorzaken hebben, denk aan het gebouw zelf, de huisaansluiting of het hoofdriool. Als het probleem te maken heeft met het hoofdriool, dan zijn hier vaak ook weer meerdere mogelijke oorzaken aan te wijzen: een gescheurde leiding, wortelingroei of een verstopping door zand of vet. Dankzij de app wordt informatie over oorzaak, asset, faalmode en gevolg gestructureerd opgeslagen; belangrijk voor een goede analyse en een effectief beheer van de stad.

Landelijke uitrol De meldingenregistratie voorziet in een behoefte die ook bij andere gemeenten speelt. Daarom pakt Stichting Rioned samen met gemeenten en adviseurs van Partners4UrbanWater de landelijke uitrol op als onderdeel van een nieuw kwaliteitssysteem om uniform data en informatie te kunnen uitwisselen binnen de rioleringssector. De landelijke uitrol maakt het ook mogelijk te gaan benchmarken.

Bekijk de animatie van Rioned waarin het idee van de meldingenregistratie wordt toegelicht. Link naar https://www.youtube.com/watch?v=em7MVJ7ezXs

 


  • -

Projectbezoek Eikenhof De Lier; integrale wijkophoging met licht ophoogmateriaal

In de Bomenwijk in De Lier is gestart met het ophogen van de Eikenhof met licht ophoogmateriaal (EPS). De werkzaamheden zijn complex door de samenloop van vele factoren:

 

 

Allemaal zaken die de projectleider van de Gemeente Westland, Kees Nagelkerke, kan toelichten.

 

Op donderdag 15 juni 2017 om 13.00 uur bent u welkom in de bouwkeet aan de Chrysant (gelegen naast het werkgebied). Het projectbezoek duurt 2 uur tot uiterlijk 15.00 uur. Maximaal aantal deelnemers: 20

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: c.autarbhagal@Rotterdam.nl.

 

Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

 

 


  • -

Projectbezoeken

Bij de partners in het netwerk zijn meerdere bijzondere projecten in voorbereiding / uitvoering. Voor de komende maanden staan er de volgende projectbezoeken op het programma:

 

Integrale ophoging woonwijk in De Lier met lichte ophoogmaterialen (15 juni om 13 uur)

In De Lier wordt een wijk integraal aangepakt (van riolering tot herinrichting openbaar gebied) en opgehoogd met lichte ophoogmaterialen. De werkzaamheden worden uitgevoerd met EPS blokken. De projectleider kan alles vertellen over de uitdagingen die dat met zich mee brengt. (zie ook de uitnodiging in de nieuwsbrief)

 

Spoorzone Delft (juli)

De spoortunnel is in gebruik en er wordt hard gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte die vrij is gekomen nadat het spoor onder de grond is verdwenen. Ook wordt de laatste hand gelegd aan een parkeergarage. Aan de hand van een maquette worden de plannen toegelicht en er kan een kijkje in de nieuwe parkeergarage worden genomen.

 

Groot onderhoud Maastunnel (juli)

Aan de Maastunnel wordt groot onderhoud verricht. Met een bezoek aan de zuidelijke ventilatiegebouw wordt er uit de doeken gedaan welke maatregelen zijn genomen om te kunnen werken zonder een verkeersinfarct. Ook zal de historie van de Maastunnel worden toegelicht. Het ventilatiegebouw is in ieder geval de moeite waard!

 

Ophoging woongebied Zoeterwoude (gemeente Alphen aan de Rijn) met innovatieve materialen. (NNB)

Bij het ophogen van een woongebied wordt schuimglas toegepast. Hier zal bij het projectbezoek nader op in worden gegaan.

 

Rotterdamse Baan (september / oktober)

Het project tunnel Rotterdamse Baan in Den Haag komt in het najaar op het diepste punt. De tunnelboormachine kan daarna aan het werk. Je wordt bijgepraat over de stand van zaken van het project en de wijze waarop de uitdagingen beheersbaar blijven.

 

RDM werf (oktober/november)

Op de RDM werf bevindt zich het innovatiecentrum van jonge start ups. Hier is te zien welke ontwikkelingen er te verwachten zijn in de komende jaren voor Infra en Beheer!

 

Alle projectbezoeken zullen via een aparte uitnodiging worden verstuurd. Let op je mailbox!.


  • -

Interessante bijdragen gevraagd!

Bij alle partners in het netwerk worden mooie dingen gerealiseerd. Dit delen met collega’s in het netwerk is niet vanzelfsprekend. Als je een mooi project hebt opgeleverd, of een interessant artikel hebt gepubliceerd, deel dat dan met ons. De nieuwsbrief heeft een bereik van 1000 geadresseerden.

Denk ook aan vacatures of een project waar een projectleider voor wordt gezocht.

Bijdrages indienen bij info@regioingenieur.nl

 

 


  • -

Marktdag ‘Durven, Doen!’ wat zijn de resultaten?

Donderdagmiddag 6 april 2017 was er een bijzondere bijeenkomst op de RDM campus in Rotterdam waar de relatie tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers in de (water)bouw centraal stond. Vertegenwoordigers van de Nederlandse Waterschappen, het netwerk Regioingenieurs, Stichting Rondom GWW (MKB) en Bouwend Nederland kwamen daar samen om concrete afspraken rondom de vernieuwde Marktvisie Waterschappen te maken. Het volledige artikel is te lezen op de website van waterschap Hollandse Delta

Nu, zes weken later, gaan wij starten met de inventarisatie van de eerste resultaten van de afspraken die zijn gemaakt. Vanuit het netwerk zijn al positieve berichten gehoord over de nieuwe contacten die zijn ontstaan tijdens en na de bijeenkomst. Zodra de inventarisatie is afgerond, zullen wij u op de website informeren over de resultaten.

Mocht u uw ervaringen alvast willen delen, dan kunt u een e-mail bericht sturen naar: c.autarbhagal@Rotterdam.nl


  • -

EMVI

EMVI is een gunningscriterium en sinds 2012 wordt dit veelvuldig toegepast. Na een paar jaar van ervaring opgedaan te hebben met EMVI is het hoogtijd om het e.e.a. nader met elkaar te evalueren. Door de regio is in november 2016 op de bouwcampus in Delft een EMVI-dag georganiseerd. Aan de hand van een zestal EMVI-stappen is het gehele proces van EMVI onder de loep genomen. Een zeer levendige dag, waarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers actief hebben bijgedragen aan het succes van deze dag. In januari 2017 heeft de regio wederom een EMVI-middag georganiseerd in Hoofddorp. Hier werd gediscussieerd over de emvi-criteria. Van beide bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Mocht je dit gemist hebben of wil je nog eens terugkijken dan willen we jullie wijzen op een Webinar over EMVI. Dit EMVI-webinar is gehouden in maart 2017 en terug te zien via:

https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-werken-met-bpkv

 

Tevens willen we jullie meegeven op welke wijze de gemeente Gouda dit webinar heeft gevolgd.

https://weg.platformwow.nl/nieuws/2017/04/tip-webinar-kijken-met-je-afdeling.

 

Met vriendelijke groet,

Cor Luijten Adviseur Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Telefoon 010 – 4897695 Mobiel 06 – 20 13 97 31 Website www.rotterdam.nl

  • -

Projectleider gebiedsontwikkeling

36 uur

Functie

Als projectleider in het team Gebiedsontwikkeling ben je integraal verantwoordelijk voor de realisering van (complexe) projecten op het gebied van woningbouw, groen en recreatie en infrastructuur (onderdeel van de Structuurvisie Westland 2025).

Je onderhandelt met marktpartijen, overlegt met inwoners en stakeholders in je project en je zorgt ervoor dat overeenkomsten met marktpartijen gesloten worden. Verder stuur je en draag je zorg voor de voortgang, het resultaat, het budget, de kwaliteit, omgevingsmanagement en de informatievoorziening van je project. je geeft leiding aan projectmedewerkers.

Het zorgen voor planningen, begrotingen en diverse rapportages en het opstellen van nota’s voor B&W en de gemeenteraad horen ook tot je werkzaamheden. Hierin initieer, communiceer, coördineer en evalueer je alle werkzaamheden die nodig zijn om een project te laten slagen.

Dit alles doe je door het toepassen van projectmatig werken: dit draag je uit naar je collega’s zowel binnen het team als daarbuiten.

Wij vragen

Je hebt WO werk- en denkniveau bij voorkeur op het gebeid van Planologie/project/locatieontwikkeling in combinatie met projectmanagement. Daarnaast heb je opleidingen gevolgd op het gebied van locatie- of gebiedsontwikkeling en heb je minimaal 4 tot 7 jaar aantoonbare ervaring met het leiding geven aan ontwikkeling van locaties door middel van projectmatig werken. Je bent doel- en resultaatgericht, zelfsturend, oplossingsgericht, betrokken en een energieke persoonlijkheid. Daarnaast ben je omgevingsbewust en toon je tactisch en strategisch, sterk communicatief en politiek sensitief gedrag. Je bent gewend in een complex bestuurlijke omgeving te werken. In je werk sta je voor je projecten, organisatiebreed zoek je de samenwerking op.

Wij bieden

Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 5.384,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Een interne kandidaat van de gemeente Westland met een aanstelling voor onbepaalde tijd behoudt deze aanstelling. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Organisatie

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Medio 2017 verhuizen we naar twee nieuwbouwlocaties in Naaldwijk. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Team
In het team Gebiedsontwikkeling werken projectleiders, projectondersteuners, planeconomen en aan- en verkopers. Het team initieert projecten die een concrete invulling geven aan de structuurvisie Westland 2025. Het gaat hierbij om o.a. woningbouwprojecten; projecten om bedrijven te realiseren; om projecten met een gemeentelijke grondexploitatie, om grotere projecten van marktpartijen waarbij de gemeente faciliteert en projecten die met gemeentelijke middelen worden gefinancierd. Dit zijn onder andere projecten op infrastructureel gebied. Het team stuurt deze projecten aan en draagt actief bij aan de verbetering van de interne en externe samenwerking in gebiedsontwikkeling en projectmanagement.

Contact en procedure

Wil je meer informatie, neem dan contact op met mevrouw C.A.J.A. Scheers-van Deursen, teammanager Ruimte via telefoonnummer (0174) 672 511. De eerste gesprekken zijn gepland op 7 juni 2017.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 26 mei 2017.

Acquisitie naar aanleiding van deze aanstelling wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren