Monthly Archives: april 2017

  • -

Vacature Adviseur verkeersregeltechniek en DVM

Bij de Provincie Zuid Holland is een interessante vacature ontstaan voor een gedreven adviseur verkeersregeltechniek.

De functie behelst het adviseren op strategisch en tactisch niveau over dynamisch verkeersmanagement en verkeersregeltechniek op wegen binnen de eigen dienst, maar ook projecten binnen en buiten de provincie;

Met de volgende link kun je meer informatie vinden over de vacature.

https://www.linkedin.com/jobs/view/270907560/


  • -

Vruchtbare bijeenkomst Gemeenten en BIM

Input voor pilotstarter Digitale Agenda 2020?

 

Het was volle bak bij de workshop Gemeenten en BIM op 23 maart bij het BIM Loket. Ruim 50 deelnemers vanuit gemeenten, omgevingsdiensten en een select groepje adviseurs gingen met elkaar het gesprek aan over het hoe en waarom van BIM bij gemeenten. Dat werd ook wel tijd, want gemeenten ontbreken op dit moment nog grotendeels in de BIM-wereld. Terwijl zij als beheerder van grote hoeveelheden relevante data bij uitstek van de partij zouden moeten zijn.

Jacqueline Meerkerk, directeur van het BIM Loket sprak vorig jaar Pieter van Teeffelen van Dataland over de samenwerking met gemeente Rotterdam om een activiteit te organiseren voor gemeenten. Daaruit is deze workshop, als project onder het BIM Loket, voortgekomen.

Na de opening door Johan Vermeer directeur bij gemeente Rotterdam en een algemene inleiding over BIM door Hein Corstens volgden presentaties van twee gemeenten die al langer met BIM aan de weg timmeren: Rotterdam (Joris Goos) en Den Haag (Edward de Wit), en gaf Esther van Kooten Niekerk van het Kadaster een inleiding over het Informatiehuis Bouw dat in ontwikkeling is. Erik Dolle van de VNG gaf een korte presentatie over de Digitale Agenda 2020, die gericht is op het versterken van de samenwerking tussen gemeenten. Via de zogenoemde Pilotstarter kunnen gemeenten innovaties delen met anderen, en deze opschalen. Het thema BIM en gemeenten zou een interessante case hiervoor kunnen zijn.

Uit de plenaire terugkoppeling van de workshop kwamen enkele hoofdlijnen naar voren:

1. Kennis is cruciaal om BIM bij gemeenten te stimuleren. Er is behoefte aan een kennisprogramma dat gericht is op uitwisseling van voorbeelden en bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Zien is geloven. Te denken valt aan een roadshow of aan een experimenteerruimte. Ook de inzet van kenniscoaches is genoemd. Belangrijk is dat het echte verhaal wordt verteld, niet alleen de verkooppraatjes waarin alles goed gaat. De concrete suggestie werd gedaan om een gemeentekaart te maken, waarop te zien is wie (contactpersonen) er met wat (thema’s) bezig is.

2. Gemeenten hebben behoefte aan een duidelijk groeipad/roadmap: Waar gaat het eigenlijk om (doel), en welke stappen kan ik zetten als gemeente om aan te haken op de ontwikkeling? Wat maakt het aantrekkelijk om hier in te stappen (wortel)? Wat is de visie op het gebruik van informatie in gemeentelijke processen? Hoe krijg je mensen mee? Wat is de meerwaarde? Hoe kunnen onderdelen van BIM als middel worden ingezet. Daarbij moet er aandacht zijn voor schaalverschillen tussen gemeenten. Digitale vaardigheden zijn van groot 2 belang. Kennisopbouw via leren van pilots (ook met aannemers). Is er een volgorde aan te geven? Wat kan de gemeente nu al doen? Eerste stappen: data op orde, hergebruik informatie, slimmer gebruik informatie. De ervaring leert dat de benadering zowel top down (beleid, opleggen, wetgeving) als bottom up (gewoon doén, voorbeelden oppakken) moet zijn.

3. Koppeling van de toetsing van initiatieven/vergunningaanvragen voor bouwwerken met behulp van een 3D stadsmodel (milieuzones, bezonning, e.d.). Ook inzetbaar voor communicatie met burgers. Dit is een lopend initiatief van o.a. Den Haag en Rotterdam. De toepassingsrichtlijn BIM Basis ILS is een bruikbaar instrument hierbij.

4. Er liggen kansen voor BIM in de openbare ruimte. Denk aan het beheer van kabels en leidingen. Hebben we het over dezelfde dingen? Uitwisselbaarheid. De basis: Objectgericht, Vastleggen van eisen in een vraagspecificatie, Welke informatie wil ik digitaal teruggeleverd krijgen van de bouwer?, etcetera. Hierbij kan BIM een schakelfunctie vervullen. Het gaat dan om het aanbieden van diensten voor gemeenten op het gebied van de informatiehuishouding rond openbare ruimte en vastgoed, gebruik makend van landelijke standaarden voor (gemeentelijke) objecten (IMGeo/BGT, IMBOR, NEN, CB-NL e.d.). Organisatie van de informatie-uitwisseling binnen een gemeente en gemeenschappelijk gebruik van informatie over openbare ruimte en bouwwerken. Soms zal deze informatie ook gedeeld worden met externe partijen.

Er zat veel energie op deze bijeenkomst, mede dankzij dagvoorzitter Pieter van Teeffelen. De conclusie is dat er meer dan voldoende aanknopingspunten zijn voor verdere activiteiten. Op de vraag wie er concreet mee wilden werken aan een case voor de Pilotstarter, meldden zich de gemeenten Amsterdam, Harderwijk, Rotterdam en Wijchen. Wie wil kan zich hierbij nog aansluiten. Stuur een e-mail naar info@bimloket.nl, en vermeld uw gemeente, naam, mailadres en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met u op. De eerste twee voorstellen zijn het meest basaal voor gemeenten en worden nu verder uitgewerkt voor indiening bij de pilotstarter van de Digitale Agenda 2020 van de VNG.

 


  • -

Nieuwe maatregelen ondergrond vergroten ruimte realisatie ambities stad

Nieuwe visie ondergrond zorgt voor toekomstbestendige fysieke basis voor een resilient Rotterdam
De Rotterdamse buitenruimte is volop in ontwikkeling. De inrichting van boven- en ondergrond is cruciaal voor het functioneren van de stad en om de kwaliteit van de leefomgeving op niveau te houden. Om de buitenruimte aantrekkelijk en leefbaar te houden, verdwijnen steeds meer traditioneel bovengrondse objecten zoals vuilcontainers, parkeergarages en openbaar vervoer naar de ondergrond. Waardoor op bepaalde plekken in de stad grote druk op de ondergrond ontstaat, die een meer duurzame en toekomstbestendige aanpak vraagt.
Met de nieuwe visie ondergrond is het mogelijk maatregelen te nemen om intensiever en flexibeler om te gaan met de ondergrondse ruimte. Het slimmer inrichten van de ondergrond en het toepassen van (nieuwe) technieken maakt de ondergrond veerkrachtig. Ook zorgt het voor minder hinder door werkzaamheden aan ondergrondse objecten.
Ondergrond onder druk
De ondergrond is in gebruik voor zo’n dertig verschillende voorzieningen, zoals gas-, water- en elektriciteitsleidingen, maar ook boomwortels, ondergrondse vuilcontainers, parkeergarages en openbaar vervoer bevinden zich onder de grond. Verschillende ontwikkelingen en daarbij horende werkzaamheden maken het noodzakelijk anders om te gaan met de ruimte onder de grond. Zo zorgt het steeds intensievere gebruik van de ondiepe ondergrond ervoor dat de ruimte onder onze voeten steeds schaarser wordt. Gasleidingen worden de komende decennia verwijderd en het elektriciteitsnet verandert door steeds meer lokaal produceren van energie. Stadsverwarming en koude transport zal onder de straat meer ruimte vragen en ook nieuwe energieleidingen voor warmte-koudeopslag (WKO) wordt vaker toegepast. Door klimaatverandering gaat het meer en intensiever regenen waardoor aanpassing van riolering, vergroening van de stad en gebruik van waterbergingen nodig zijn. Ook het gebruik van telecomkabels neemt toe door het groeiende gebruik van digitale middelen.
Technologische ontwikkelingen
Of een meer duurzame inrichting van de ondergrond wenselijk of noodzakelijk is, wordt bij elke nieuwe renovatie of herinrichting van de buitenruimte aan de hand van een nieuwe afwegingssystematiek overwogen. Afwegingen worden genomen aan de hand van het ambitieniveau van de straat, de mate van verminderde bereikbaarheid, het aantal functies die samenkomen, de kosten-batenanalyse en de planning. Zo wordt voorkomen dat na vernieuwing van de bovengrond korte tijd later de straat weer open moet voor werkzaamheden aan ondergrondse objecten. Daarnaast beschrijft de nieuwe beleidsvisie ondergrond hoe te komen tot een duurzame indeling van de ondergrond, zoals het bundelen, in meerdere lagen leggen en zonder graven (sleufloos) aanleggen van kabels en leidingen. Geen nieuwe technieken, maar technieken die in ontwikkeling zijn en voor kabels en leidingen nog niet vaak gebruikt worden.

Robert Fruinstraat
Voorbeeld van een duurzame en toekomstbestendige aanpak van de ondergrond is te vinden in de ‘Straat van de Toekomst’ in Delfshaven; de Robert Fruinstraat. De Robert Fruinstraat heeft een rioleringsopgave en vervanging van grote bundels hoogspanningsleidingen door Stedin is nodig. De nodige werkzaamheden worden gebruikt om een participatief project op te starten met als doel de straat te verduurzamen (vergroening, schone energie en wateropvang) en sociale cohesie te versterken. In de Robert Fruinstraat is het slimmer indelen van de ondergrond één van de activiteiten om na herinrichting ervoor te zorgen dat in de straat voor langere tijd geen werkzaamheden meer nodig zijn. Door het intensieve gebruik van de ondergrond en ruimtegebrek wordt gekeken naar een oplossing in het meerlaags leggen van kabels en leidingen door bijvoorbeeld Utility Ducts of een leidingentunnel.


  • -

Wat is een boom waard?

Groen en bomen zijn van grote waarde voor de stad. Ze verminderen in hete zomers de hittestress, vangen fijnstof af en verminderen CO2. Maar zou het niet handig zijn om voor Rotterdamse bomen te kunnen berekenen wat ze waard zijn? Dat is nu net het doel van de uit de VS overgewaaide methode iTree. Rotterdam onderzoekt samen met andere gemeenten en kennisinstellingen de bruikbaarheid ervan voor het Nederlandse boombeheer.

De methode iTree is ontwikkeld in de VS. Het is een innovatieve manier van rekenen waarmee de bijdrage van bomen aan CO2-reductie, fijnstofafvang, hittestress en wateropvang wordt bepaald; belangrijke informatie die kan helpen bij het maken van de juiste keuzes in het boombeheer van de stad. Rotterdam doet mee aan een landelijke proef om te kijken of de methode ook geschikt is voor toepassing in Nederland.

Rotterdamse pilot 1.000 Rotterdamse bomen doen mee in de pilot: 500 in de wijk Groenenhagen (IJsselmonde) en 500 in Vreewijk (Feijenoord). Binnenkort start het veldwerk om alle nodige informatie over deze bomen te verzamelen. Tony Pipping, assetmanager groen van de gemeente Rotterdam, is enthousiast: “Wij zien veel kansen in het toepassen van i-Tree. Straks hopen we voor Nederlandse bomen de bijdrage aan CO2-reductie, fijnstofafvang, hittestress en wateropvang te kunnen vertalen in euro’s. Dit is voor ons belangrijke informatie bij het opstellen van een strategische boomvervangingsstrategie en het tegen elkaar afwegen van maatregelen in het boombeheer.”

Meeste rendement En het onderling afwegen van maatregelen -ook tussen assets (groen, wegen, bruggen) onderling- is precies de kern van het risicogestuurd beheer in Rotterdam, ook wel assetmanagement genoemd. Er wordt altijd gezocht naar de juiste balans tussen kosten, prestaties (opbrengsten) en risico’s. Tony Pipping: “Wij gaan voor de maatregelen met het meeste rendement voor onze stad en de Rotterdammer. Bomen met veel waarde voor de stad wil je graag behouden.” Platform iTree Bedrijfsleven, overheden en partners uit onderwijs en wetenschap slaan de handen ineen om alle beschikbare kennis in het vakgebied te bundelen. Het Platform wil i-Tree ECO toepasbaar maken voor alle Nederlandse organisaties in het boombeheer. Stadswerk en brancheorganisatie VHG zijn initiatiefnemer en opdrachtgever. Verder doen (behalve Rotterdam) mee: de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Dordrecht en Heerhugowaard, Wageningen Universiteit, Hogeschool van Hall Larenstein en vijf boomadviesbureaus.

De resultaten van het onderzoek worden in 2018 verwacht.


  • -

HALFTIME

Wij vestigen uw aandacht op de Halfime Tribune op donderdag 11 mei van 9.30 – 12.00 uur in de Bouwcampus te Delft.

De Halftime methodiek richt zich met name op het versnellen van complexe infraprojecten.

Onderstaand vind je meer info.

 

UITNODIGING Halftime Tribune

GWW-projecten efficiënter aanleggen Een slimme planning, goede samenwerking en de juiste contractvorm maken het mogelijk GWW-projecten efficiënter uit te voeren.  Ofwel: een goede voorbereiding is het halve werk: Halftime. Wij nodigen u als ervaringsdeskundige uit voor een Halftime Tribunebijeenkomst rond twee recente projecten die volgens dit principe zijn uitgevoerd. De herinrichting van het Beursgebied in Amsterdam en de aanleg van de fietsbrug Sydneystraat op de grens van Schiedam en Rotterdam. Doel van de bijeenkomst: leren van de praktijk.

 

Datum: 11 mei, 9.30 – 12.00 uur. Locatie: Van der Burghweg 1, De Bouwcampus in Delft

 

GWW-projecten  worden volgens het principe van Halftime, gestuurd op tijd. Wat meer efficiëntie betekent. Het stimuleert de bouwpartners om onderling beter samen te werken en vooruit te denken. De logistiek in een project verbetert, de uitvoeringstijd loopt terug en de faalkosten gaan omlaag. Zeker in combinatie met een passende aanbestedingsvorm. Een kortere uitvoeringstijd reduceert bovendien de hinder voor de omgeving en het verkeer. De rol van de omgeving verandert in 2019 bovendien door de invoering van de Omgevingswet. Dat vraagt meer van de uitvoering. Halftime loopt hierop vooruit. Hoe dat er in de praktijk uitziet kunt u zelf ervaren tijdens de volgende Tribune bijeenkomst.  Ervaringsdeskundigen wisselen daar ervaringen uit rond concrete projecten. Het programma ziet er als volgt uit:

9.30      Welkom en introductie op het programma door Geert-Jan Verkade van SBRCURnet

9.40      Herinrichting Beurgebied Amsterdam  Ton de Rijcke, gemeente Amsterdam en Paul Beljaars, van Hattum Blankevoort

10.30    Schiedam fietsbrug Sydneystraat Mozafar Said, gemeente Rotterdam

11.20     Reflectie door Marcel Hertogh, hoogleraar Integraal ontwerp en beheer TU Delft

11.30     Vragen en discussie

12.00     Afsluiting
Herinrichting Beursgebied en aanleg ondergrondse fietsenstalling Beursplein Het Beursplein, de Beursstraat en de Oudebrugsteeg in het centrum van Amsterdam worden opnieuw ingericht. Onder het Beursplein komt een fietsenstalling voor 1.700 fietsen. De aannemer wordt door de gemeente uitgedaagd overlast voor de omgeving tijdens de aanleg tot een minimum te beperken. Meer info

Schiedam fietsbrug Sydneystraat De aanleg van de fietsverbinding tussen Schiedam en Rotterdam kende een zeer krappe planning, ook was beperking van hinder, bereikbaarheid en omgevingsbewust werken belangrijk. Daarom is het project aanbesteed op basis van design & construct. Meer info

 

Aanmelden U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor deze bijeenkomst en bijdragen aan de discussie.

 

Geert-Jan Verkade

Programmamanager Deltattechnologie


  • -

Bijeenkomst met de markt “Durven Doen” op 6 april 2017

De bijeenkomst had een dynamisch en interactief karakter. De onderwerpen gingen over samenwerking tussen opdrachtgever en opdracht nemer. De thema’s waren: “Contact in plaats van contract” “Leading princeples” “SE en BIM” “Innovatie”. Na vier pitches, waarbij steeds een opdrachtnemer en een opdrachtgever aan het woord waren, liet Rick Lagerweij van Baanbreker is de Bouw ons zien hoe de samenwerking in de praktijk loopt en hoe moeilijk dit vaak is! Na deze inspirerende woorden gingen we aan de slag. We gingen met elkaar in gesprek over één van de thema’s. Daarna werden er koppels opdrachtgever / opdrachtnemer gevormd die samen afspraken hebben gemaakt en deze hebben vastgelegd op een polaroid. Via deze link zijn de foto’s te vinden van de bijeenkomst: https://goo.gl/photos/tbwF44MHh1px4wUK7 .

Polaroidsfoto’s: https://goo.gl/photos/FcBUzthSgwEdruyD7.

 Dit filmpje geeft een leuke impressie van de middag: Durven,doen 6april.

De intentie is om over 3 maanden een review te doen naar de resultaten van de afspraak en hiervan melding te maken op de site.

 


  • -

Deskundigheid gezocht!

De gemeentes Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel organiseren voor de zomer een interne ‘conferentie’ over de vraag hoe het gezamenlijke ingenieursbureau (vanaf 10-1-2018) het beste kan worden ingericht.

Wij zoeken een collega die als ‘externe deskundige’ wil aanschuiven.

Informatie bij Arjan Bosker (06-52071023).

 

 


  • -

Aan de slag met ruimtelijke adaptie

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten we onze steden en dorpen (her)inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken, kunnen we ons voorbereiden op klimaatverandering, waarbij we rekening moeten houden met hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming.

Op de website https://ruimtelijkeadaptatie.nl/ vindt u meer informatie.

We zijn benieuwd in hoeverre er interesse is om over dit onderwerp een kennisdeler te organiseren. Als je bent geïnteresseerd laat dit dan weten bij Cees Rensen (c.rensen@pzh.nl).


  • -

Netwerkbijeenkomst op maandag 26 juni 2017

De volgende netwerkbijeenkomst is bij de gemeente Voorburg – Leidschendam. De locatie is het monumentale gemeentehuis. De inloop is vanaf 15.30 uur. De aanvang is om 16.00 uur.

De navolgende projecten zullen we deze middag bezoeken en informatie over krijgen:

 

Rioolgemaal van Ruysdaellaan

Vervanging en verplaatsing van het gemeentelijk rioolgemaal aan de Van Ruysdaellaan en aanleg van een rioolleiding tussen de huidige en nieuwe locatie door middel van een ondergrondse boring langs de Noordsingel.

Het project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de partners binnen de afvalwaterketen.

 

Revitalisering De Rietvink

Integrale ophoging en herinrichting van de wijk De Rietvink waarbij van gevel tot gevel de openbare ruimte en de voortuinen van de woningen wordt gerevitaliseerd. In nauwe samenwerking met de bewoners en nutsbedrijven is de problematiek rondom de verzakkingen aangepakt.

 

Kolfschotenlaan

De gemeente voert groot onderhoud uit aan de Burgemeester Kolfschotenlaan en moet de duurzaamste straat van de gemeente worden. Door de toepassing van o.a. LED-verlichting, Cradle to Cradle producten, bestrating die CO2-uitstoot vermindert, natuurvriendelijke oevers proberen we dit doel te bereiken. Uiteindelijk is deze straat het voorbeeld voor toekomstige projecten.

 

Mall of the Netherlands

Nieuwbouw, renovatie en herinrichting van het verouderde winkelcentrum Leidsenhage tot een volledig overdekt, uniek winkelcentrum Mall of the Netherlands. Door het toevoegen van vernieuwende winkelconcepten, internationale retailers, een bioscoop, een ondergrondse parkeergarage van 1300 plaatsen en extra horecaprogramma, speelt eigenaar Unibail-Rodamco in op de trends en ontwikkelingen in de Retail.

 


  • -

Uitnodiging Symposium Anders Verlegd

Is het ook uw ervaring dat de verlegging van kabels en leidingen bij projecten een lastig onderwerp is dat risico’s kan veroorzaken? En heeft u wel eens gedacht: ‘Dat kan anders’. Dan nodigen wij u van harte uit bij ons symposium ANDERS VERLEGD waarin de Leidse aanpak bij de verleggingen van kabels en leidingen in het project Ontsluiting Bio Science Park centraal staat.

Vernieuwende aanpak  In de Leidse aanpak hebben we gekozen voor een samenwerking waarin we de verleggingsopgave hebben geïntegreerd in het D&C contract. De gemeente Leiden heeft hierin namens netbeheerders Dunea, Liander, Liandon en Nuon Warmte als opdrachtgever opgetreden voor het verleggen van de kabels en leidingen. Heijmans was als opdrachtnemer van het project Ontsluiting Bio Science Park integraal verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van alle verleggingen.

Meerwaarde Door af te wijken van de gebruikelijke paden, waarbij kabels en leidingen vooraf buiten het werk om worden verlegd, hebben we een aantal voordelen weten te bereiken. Zo is de doorlooptijd van het hele project aanzienlijk korter geworden, zijn coördinatierisico’s beperkt gebleven, is er minder overlast voor de omgeving geweest en heeft het werk minder gekost. Zonder dat het ten koste is gegaan van de kwaliteit van de verleggingen. De Leidse aanpak heeft dan ook substantiële meerwaarde voor alle betrokken partijen opgeleverd.

Gezamenlijk  Op donderdag 20 april delen wij, samen met de netbeheerders en opdrachtnemer, graag onze ervaringen over deze aanpak en de samenwerking met andere opdrachtgevers, netbeheerders, bouwondernemingen, vakspecialisten en andere geïnteresseerden. Dit doen we op het symposium ANDERS VERLEGD.  Betrokkenen vertellen hoe ze in eerste instantie tegen het initiatief aankeken, maar bovenal wat het hen heeft opgeleverd. Daarna willen we graag met u in gesprek om zo kennis, kunde en energie te bundelen en nog meer kansen te verzilveren. Na afloop ontvangt u als deelnemer de publicatie ANDERS VERLEGD.

 

Programma

13.00 uur   Inloop

13.30 uur   Welkom door Chris de Vor, programmanager Bereikbaarheid en ambtelijk opdrachtgever project Ontsluiting Bio Science    Park, gemeente Leiden

13.35 uur  ‘Anders door visie’, aanpak samenwerking door Fred Gonlag, gemeente Leiden

13.45 uur  ‘Voorkom een bloedbad’ door Pieter van Leeuwen, gemeente Leiden

14.00 uur  ‘Angst vooraf’ door Bart Noordhoek van Alliander

14.10 uur  ‘Vinger aan de pols’ door Eric van Can van Dunea

14.20 uur  ‘Uit handen geven’ door Matthijs de Graaf van Nuon

14.30 uur  ‘Grip op het project’, Guido Bosman van opdrachtnemer Heijmans over de voordelen van deze werkwijze

14.45 uur  ‘Onderzoek Kabels & Leidingen grote projecten’ door Pedro Kooistra Centrum Ondergronds Bouwen

14.50 uur  Pauze

15.15 uur   Paneldiscussie met deelnemers

16.30 uur  Borrel   Locatie Holiday Inn Leiden Haagse Schouwweg 10 2332KG Leiden

 

Meld u aan!

Zin in een inspirerende middag? Luisteren naar en in gesprek met vakgenoten? Meepraten over een nieuwe manier van werken? Meld u dan onder vermelding van uw naam, organisatie en functie aan voor ANDERS VERLEGD bij Anneke Fokkema via a.fokkema@leiden.nl  Deelname aan het symposium is gratis. We hebben een beperkt aantal plekken, dus reageer snel. Vol = vol. U kunt u aanmelden tot 14 april.

Graag tot 20 april!

 

Met vriendelijke groet,

Fred Gonlag en Pieter van Leeuwen

Projectteam Ontsluiting Bio Science Park

Gemeente Leiden