Monthly Archives: maart 2017

 • -

IMPRESSIES NETWERKBIJEENKOMST ZOETERMEER op 13 maart 2017

In de gezelliger foyer van het stadstheater van Zoetermeer werden we bijgepraat over de plannen die Zoetermeer heeft met het outlet center (http://www.hollandoutletmall.nl/) en de renovatie van het winkelgebied. Met name het ruimte geven aan initiatieven van ondernemers en het invullen op thema van de openbare ruimte in de winkelgebieden levert veel levendigheid op.

Daarna is er een inleiding gegeven over de nieuwe omgevingswet. Met name de kansen die dit geeft op het beheer van de buitenruimte kwam aan de orde. Theus van den Broek van Antea en Frans Gerssen van Innofra gaven een toelichting op hun adviezen voor Zoetermeer. In de presentatie vindt u meer informatie. (link??)

Door Ronald Zandbergen zijn wat laatste nieuwtjes uit het netwerk gedeeld. Met name de toetreding van Drechtsteden en Alphen tot het netwerk is mooi nieuws.

De bijeenkomst eindigde geanimeerd met een hapje en een drankje.


 • -

Jaarverslag 2016 Regioingenieur

Ontwikkeling Regioingenieur 2016

November 2016

Leden

Per 1-1-2016 waren er 23 gemeenten, 4 waterschappen de provincie Zuid Holland en 2 regionale vervoersbedrijven HTM en RET aangesloten bij het netwerk.

Onlangs hebben Pijnacker/Noordorp en Nissewaard te kennen gegeven te overwegen om het netwerk per 1.1.2017 te verlaten. Met de gemeentes zal een gesprek worden aangegaan om duidelijk te krijgen waarop deze afweging is gebaseerd.

Organisatie

Naar aanleiding van de rapportage ”Koersdocument 2016 een verder” van Arjan Bosker en Cees Rensen is er begin dit jaar besloten om een nieuwe strategie te volgen. In de praktijk houdt dit in dat dankzij de programmamanager, Jaap Kooman, het fundament is gelegd maar dat er nu een transitie zal komen die het netwerk meer zal activeren. Om het netwerk te activeren en signalen op te vangen is Cees Rensen als netwerkmanager gestart. De netwerkmanager is verantwoordelijk het signaleren van vragen en actuele onderwerpen uit het netwerk. Bezoeken worden afgelegd met een goede regelmaat teneinde te verbinden en te faciliteren. Per 1 juli 2016 is de volgende stap gemaakt en is Jaap Kooman als programmamanager gestopt zijn de de taken herverdeelt.

De stuurgroepleden zijn verantwoordelijk voor de programmaonderdelen. Inmiddels is een half jaar op de nieuwe wijze gewerkt en de uitdaging ligt met name bij de communicatie naar de deelnemers.

Communicatie

De website die begin 2016 in de lucht ging had niet de functionaliteit die er van werd verwacht. In november 2016 is een nieuwe versie van de website gereed gekomen die een betere functionaliteit heeft. Verwacht wordt dat met deze basis er verder gebouwd kan worden aan het verbeteren van de comummunicatie met het netwerk. Ook zullen er nieuwsbrieven worden opgesteld die verwijzen naar de website.

Vooral een locatie waar bestanden te vinden zijn die relevant zijn voor de leden van het netwerk is een belangrijke aanvulling.

Sponsorbijdrage

Door het vertrek van de programmamanager kwamen de uitgaven op een lager niveau te liggen en worden de spronsorbijdragen voor 2017 verlaagd. Er komt meer budget voor de ondersteuning van de activiteiten. Ook in 2016 is budgetruimte over om te besteden aan netwerkactiviteiten.

 

Activiteiten

Op 27 oktober 2016 is er een werkbezoek geweest aan de A12 parallelstructuur van de Provincie Zuid Holland. Er waren 20 deelnemers.

Eind september 2016 is door Peter de Block van de gemeente Vlaardingen een expertise bijeenkomst massastabilisatie georganiseerd.

De leidinggevende bijeenkomsten zijn omgedoopt in netwerkbijeenkomsten. Het doel is om een breder publiek te trekken dan alleen managers. Er zijn 3 netwerkbijeenkomsten geweest: in Maassluis, Midden Delfland en Krimpen aan den IJssel. De inhoudelijke onderdelen blijken belangrijk voor de deelnemers aan het netwerk. Hiermee wordt afgewogen of met al dan niet naar het overleg komt. De bijeenkomsten zullen worden geëvalueerd en voor 2017 zal met de uitkomst hiervan de programmering van de netwerkbijeenkomsten worden vastgesteld.

De stuurgroep is 5 maal bijeen geweest.

Organisatie / MRDH

Samenwerkingsovereenkomst

De Samenwerkingsovereenkomst Collegiale Bijstand is nu 1,5 jaar operationeel. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam zijn op het gebied van ingenieurs-, regie- en adviesdiensten een convenant aangegaan om een bijdrage te leveren aan het efficient inrichten en beheren van de openbare ruimte.

Deze pilot zal nog worden geevalueerd en mogelijk verder worden opengesteld voor meer deelnemers binnen de regio.

MRDH / RNE – Rifkin

Met het opstellen van een projectbeschrijving voor Rifkin heeft het netwerk een gezamenlijk geluid laten horen naar de MRDH.

 

Samenwerken

Het Netwerk kent 8 speerpuntprogramma’s met werkgroepen van medewerkers, allen aangestuurd door een stuurgroep lid. Deze verschillende speerpuntprogramma’s hebben allen een programma waarbinnen verschillende activiteiten worden georganiseerd.

Duurzaamheid

In het kader van het speerpunt duurzaamheid is er op 13 oktober 2016 een bijeenkomst Logistiek in de bouw geweest. Daarnaast is er op 23 november 2016 een bijeenkomst over EMVI geweest. Voor het onderwerp Duurzaamheid is een rapport Duurzaamheid in Moederbestekken beschikbaar. Dit zal weer via de website en bezoeken onder de aandacht worden gebracht.

Halftime

Voor Halftime zijn verder geen activiteiten geweest in 2016. De methodiek van Half Time is te vinden op de website www.halftime.nl.

Contractmanagement

Op 3 december 2015 is er een prima bezochte bijeenkomst geweest over professioneel opdrachtgeversschap. Hier was prof Marleen Hermans aanwezig die een inleiding hield. Voor dit speerpunt zijn voorbereidingen gestart om medio2017 een activiteit in het kader van professioneel opdrachtgeversschap te organiseren.

Past Performance

De groep die dit onderwerp onder zijn hoede heeft is dit jaar meerdere malen bijeengekomen. Inmiddels is duidelijk dat de afspraken hierover voldoende geborgd zijn en wordt er bezien of er een ander onderwerp kan worden opgepakt met de groep.

Kabels en Leidingen

Op de bijeenkomst in december 2015 is een lijst met onderwerpen samengesteld die in 2017 een vervolg gaat krijgen.

Asset management

Het onderwerp leeft onder de deelnemers aan het netwerk. Krijgt in 2017 zeker een vervolg.

Projectmanagement

Op 16 maart 2016 is er een goed bezochte bijeenkomst geweest in de RET remise in Ridderkerk over het onderwerp projectmatig werken. Inmiddels is er een voorbereidingsgroep uit het netwerk aan de slag met het voorbereiden van de vervolgbijeenkomst op 12 januari 2017 in Maassluis.


 • -

Marktdag “Durven-doen!”

Op donderdagmiddag 6 april 2017 is er een bijzondere bijeenkomst waarbij de relatie Opdrachtnemer – Opdrachtgever centraal staat. Het netwerk Regioingenieurs organiseert samen met de Stichting Rondom GWW (MKB) en Bouwend Nederland een middag waarin partijen elkaar beter kunnen leren kennen, maar vooral ook concreet met elkaar aan de slag kunnen gaan.

De middag wordt georganiseerd rondom vier centrale thema’s vanuit de Marktvisie (RWS) en actuele inhoud:

 • Contact in plaats van contract: hoe blijft de relatie goed tijdens de bouw?
 • Leading principles (houding en gedrag): helpt dat in de samenwerking Opdrachtnemer – Opdrachtgever?
 • SE (System engineering) en BIM (Building Information Modelling): wat heeft dat nou met samenwerken te maken?
 • Innovatie: wat verwachten Opdrachtnemer – Opdrachtgever van elkaar?

Vanuit deze thema’s willen we samen resultaat boeken. Na pitches over de onderwerpen ter inspiratie gaan we onze intenties omzetten in concrete afspraken: van wie wil je iets leren of wat kun jij de ander brengen? Hierover maken we één op één afspraken waarmee we aan de slag kunnen en die we nog diezelfde dag presenteren aan onze leidinggevenden.

De bijeenkomst begint om 13.00 uur op de RDM Campus in het ICDuBo gebouw.

De uitnodigingen voor de bijeenkomst zijn ondertussen verzonden. Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel graag de bijeenkomst willen bijwonen: neem dan contact op met DurvenDoen@wshd.nl

 


 • -

Netwerkbijeenkomst 13 maart 2017

Op maandag 13 maart 2017 is er een netwerkbijeenkomst voor de sponsors van het netwerk. Deze bijeenkomsten worden steeds bij andere sponsors van het netwerk georganiseerd. Het is de kans om wat te horen van actuele ontwikkelingen en elkaar op een informele wijze te ontmoeten.

 

Gastheer is deze keer Peter de Visser, hoofd Stadsbeheer, Zoetermeer

Locatie: Foyer Stadstheater Zoetermeer, Theaterplein 10 2711 EK Zoetermeer

 • 15:30 inloop en ontvangst
 • 16:00 Uitleg over de upgrade Stadshart/stadhuisplein en ontwikkelingen Outletcentre incl. een korte excursie.
 • 17:00 Omgevingswet en stadsbeheer – presentatie en discussie
 • 17:40 Uit het netwerk (Ronald Zandbergen)
 • 18:00 Buffet en netwerken

 

Deze keer verhindert? De netwerkbijeenkomst hierna is op 26 juni 2017 vanaf 15.30 uur. Gastheer is Rob Gussekloo van de gemeente Voorburg – Leidschendam.


 • -

Verslag EMVI-BPKV workshop: Thema’s

Dinsdagmiddag 24 januari 2017 van 14.00 – 17.00 uur

Locatie Gemeentehuis Haarlemmermeer in Hoofddorp

Op 24 januari 2017 was in Hoofddorp de vervolgsessie op de succesvolle EMVI-BPKV-dag van 23 november 2016 in Delft. De Gastheer van de BPKV –middag was de gemeente Haarlemmermeer. Samen met de gemeente Gouda (Arie Boekee), Bouwend Nederland (Hessel Heins-Wunderle) en de regionale samenwerking Rotterdam-Den Haag (Cor Luijten) werd deze middag georganiseerd. Totaal waren 35 emvi-toepassers vanuit publieke opdrachtgevers en opdrachtnemers afkomstig uit de GWW-sector aanwezig. BPKV (Beste Prijs Kwaliteits Verhouding) is 1 van de 3 gunningscriteria.

Opvallend op de EMVI-BPKV-dag van 23 november 2016 was dat nadrukkelijk benoemd werd dat de dialoog tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever meer aandacht zou moet krijgen. Dit was dan ook de basis van de opzet van deze middag. In twee workshopsrondes werd een verdiepingsslag gemaakt, waarbij opdrachtgevers aangaven wat zij belangrijk vinden en de opdrachtnemers hoe zij dit ervaren c.q. oppakken. Een boeiende middag als resultaat.

Programma:

 

WELKOM door Ad Staal:

De heer Ad Staal van de gemeente Haarlemmermeer opende de middag en verwelkomde iedereen. Deze bijeenkomst was de derde in rij over het thema EMVI-BPKV. In mei 2016 was in Gouda de eerste sessie waarbij is ingegaan op de transactiekosten die bij EMVI horen en de discussie EMVI versus EMVI-light. In november 2016 was de EMVI-BPKV-dag waarbij het gehele traject in 6 stappen is doorlopen. Nu gaan we verdiepen richten welke thema’s vinden we handig en waarom.

 

Terugblik resultaten EMVI-BPKV-dag en toelichting BPKV door Cor Luijten:

De heer Cor Luijten van de gemeente Rotterdam gaf een toelichting over BPKV en het programma van de middag.

In de aanbestedingswet 2012 was een onderverdeling gemaakt tussen Gunnen op laagste prijs en Gunnen op EMVI. Hierbij werd ook gehanteerd EMVI, tenzij ….. Sinds 2016 is er een aanpassing in de aanbestedingswet gekomen waardoor er drie gunningscriteria onder de term EMVI vallen.

EMVI (sinds 2016):

 1. Laagste Prijs
 2. Laagste kosten
 3. Beste Prijs Kwaliteits Verhouding (BPKV); “de oude emvi”Enkele toegelichte opmerkingen:
 • In het contract staan de eisen en hou deze apart van de BPKV
 • BPKV: dit betreft de wens (extra kwaliteit) die het doel en haar doelmatigheid dient
 • Thema’s waar het verschil gemaakt kan worden (onderscheidend)
 • Tip: pas op teveel (sub)criteria
 • Tip: pas op te lange toelichtingen/plannen van aanpak
 • Tip: Licht toe wat je wilt
 • Er zijn: Kwaliteitscriteria (geobjectiveerd) en Prestatiecriteria (extra prestaties)
 • Er zijn: Meetlatten en Plan van Aanpak; hoe beoordeel je en hoe kun je controleren?
 • Doe alleen een BPKV wanneer je het ook daadwerkelijk snapt.
 • BPKV-THEMA: Wat, Waarom en Hoe
 • Voorbeeld: Maak je van Bouwveiligheid (V&G) een BPKV-gunningscriterium? Dit in de licht gezien dat V&G strak in de wet is vastgelegd.

 

Workshopronde 1: welke thema’s wel en niet

In workshopronde 1 werd in 3 verschillende groepen ingegaan op de vraag: Welke thema’s willen Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben? En waarom? Welke thema’s hebben we en wat wil je daarmee bereiken? Thema’s zoals planning, risico’s, omgevingsonderwerpen worden veel toegepast en werden als zinvol ervaren, terwijl er ook wel discussie was of ze nog wel onderscheidend zijn. Thema’s zoals Social Return, Veiligheid, duurzaamheid algemeen, CO2-prestatieladder daar waren de meningen sterk over verdeeld in termen van onzin tot zinvol. Dus dit vraagt om nadere overdenking vanuit opdrachtgeverskant.

 

Thema’s: diverse omgevingsthema’s:

 • Wat: omgevingsmanagment, Omgeving, Communicatie, Omgevingshinder, fasering, bereikbaarheid, verkeershinder, beperken overlast, uitvoeringswijze, uitvoering planning
 • Waarom: draagvlak bewoner, imago ON/OG, voor de klant, begrip, verwachtingen naar stakeholders, beïnvloedbaar afbreukrisico
 • Hoe: alles benoemd in Plan van Aanpak met de volgende opmerkingen; 1) Alleen de onderwerpen, 2) Differentiatie niet beoordelen, 3) Input; hoe doe je het, 4) Presentatie toelichtend, 5) Opdrachtgever: transparant voorwerk meegeven (via blvc-structuur) en 6) Kansen smart

 

Thema’s: risico’s

 • Wat: risicobeheersing (& eventueel kansen)
 • Waarom: beperken risico’s (kans is DE WENS)
 • Hoe: Als OG 3 risico’s benoemen en 2 door ON; beheersmaatregelen beschrijven via Risman-methodiek

 

Thema: duurzaamheid

 • Wat: duurzaamheidsimago (bijv: inzet machines, vervoer, lcc-product/materiaal)
 • Waarom: toekomst bestendig/lager onderhoud, beperking CO2-uitstoot
 • Hoe: Pro-actieve houding, Certificatie, Co2 uitstootgegevens (LCC)

 

Benoemde Themas WEL:

 • Omgaan met vrijkomende materialen
 • Materiaalkeuze (alternatief is functioneel specificeren)
 • Kansen in relatie met projectdoelstellingen (functioneel)
 • Risicobeheersing
 • Werkwijze, uitvoeringswijze gelinkt aan planning
 • Maatschappelijke Winst

 

Thema’s ter discussie:

 • SROI, social return
 • Ontzorgen
 • Duurzaamheid, circulaire economie gebruikt in algemene termen
 • Veiligheid (pro-actieve houding, arbo en omgevingsveiligheid)
 • Bouwveiligheid (V&G)
 • Zaken die jezelf niet bedenkt
 • Snellere bouwtijd, uitvoeringsduur, bouwtijd, oplevertijd, planning
 • Meekoppelkansen
 • Omgevingsmanagement, omgevingshinder
 • Algemeen: Ruimtelijke kwaliteit, extra kwaliteit
 • Intern proces
 • CO2-prestatieladder
 • Organisatie/projectteam/procesbewaking

 

Workshopronde 2: Aan de slag met het schrijven van BPKV

In workshopronde 2 zijn we aan de slag gegaan met concrete voorbeelden van waarom BPKV en het wat. Hierbij werden enkele BPKV-voorbeelden gebruikt om te verbeteren. Vanuit opdrachtnemerskant kwamen diverse kritische opmerkingen. Opmerkingen, zoals : het is niet smart genoeg, ga het anders met elkaar organiseren tot daar wil ik graag op inschrijven en voor deze BPKV gaan. Er waren ook opmerkingen over de hoogte van de fictieve korting en de daaraan gekoppelde boetes. Realiteit en kosten dienen in balans te zijn.

 

Informatie over EMVI-BPKV en de gewijzigde aanbestedingswet:

Meer info over BPKV zie:

https://www.pianoo.nl/themas/beste-prijs-kwaliteitverhouding-beste-pkv/handreikingen-beste-pkv

Meer info over de aanbestedingswet:

https://www.pianoo.nl/search/site/aanbestedingswet

Webinars:

EMVI basis Fredo Schotanus – https://www.youtube.com/watch?v=y_71AiogzIc

EMVI gevorderd Fredo Schotanus – https://www.youtube.com/watch?v=a59Q7shfeoI

EMVI gewichten en scoren Jan Telgen – https://www.youtube.com/watch?v=l2ynTnkPdwA

Gewijzigde aanbestedingswet, Henk Wijnen en Floris de Boer – https://www.youtube.com/watch?v=td9kqF7k1rg&index=6&list=PLDECj5rpezsFw59xbm2tEiBiz32FkRvGT

 

Gemeente Gouda; Arie Boekee

Gemeente Haarlemmermeer; Ad Staal

Bouwend Nederland: Hessel Heins Wunderle

Regionale Samenwerking Rotterdam – Den Haag: Cor Luijten.

 


 • -

Afdeling Projecten & Uitvoering van Waterschap Hollandse Delta @Innovatiekas

Inspiratie en innovatie als motivatie voor 2017

Een nieuw jaar. 365 lege bladzijden om te vullen. Natuurlijk met ‘business as usual’, alleen beter. Maar ze bieden ook kansen voor nieuwe, bijzondere en innovatieve dingen. Dat klinkt heel eng en spannend. Maar is het ook eng en spannend? Om hier meer bij stil te staan hebben we het afdelingsoverleg dit jaar gekoppeld aan een mooie locatie: RDM Rotterdam. Hier hebben we een rondleiding in het Innovation Dock gehad van een paar medewerkers van de Gemeente Rotterdam. De ruimte ruikt naar ontwikkeling en ademt inspiratie.

Vooraf is een selectie gemaakt om van 4 bedrijfjes een korte toelichting te krijgen. Hierin is gekeken naar de raakvlakken van WSHD. We hebben korte presentaties gehad van:

 • Het Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam – @ innovatiekas. Toelichting op de ontwikkeling van een drijvende waterzuivering;
 • Dutch Drone Company. Mogelijkheden voor het inzetten van drones voor bijvoorbeeld inspecties van allerlei objecten (tunnels, bruggen, windmolens etc.);
 • HR-Marine, over de inzet van onbemande bootjes voor inspecties en metingen. Duidelijk was hierbij de samenwerking met de studenten van Hogeschool van Rotterdam die deze toepasbaarheid aan het (door)ontwikkelen zijn;
 • Jules Dock over het toepassen van composiet in plaats van hout, staal of beton. (voor bijvoorbeeld brugleuningen , boten, helmen etc.).

Rondlopend was duidelijk merkbaar dat overal wel iets van verteld had mogen worden. Deze ruimte inspireert! Diverse visitekaartjes en gegevens zijn uitgewisseld. Misschien het begin van een nieuwe samenwerking? Misschien is het allemaal niet spannend en eng. Soms moet je het gewoon doen, net zoals de bedrijven en Gemeente Rotterdam in het Innovation Dock.

Helaas was de tijd te kort of de inspiratie teveel…

Meer info: Waterschap Hollandse Delta is net als de Gemeente Rotterdam deelnemer van Het netwerk voor regionale samenwerking voor Ingenieursdiensten, www.regioingenieurs.nl


 • -

Werkgroep Assetmanagement Metropoolregio

Binnen het netwerk Regioingenieur is de werkgroep Assetmanagement metropoolregio actief.  In de afgelopen vergadering is  de aanpak van de gemeenten Zoetermeer en Rotterdam gedeeld over bewonersparticipatie.

De leden ontmoeten elkaar zo’n vier keer per jaar om ervaringen en kennis over assetmanagement met elkaar te delen.

 Onderstaand de link naar het verslag met als titel: Maatwerk (wat wil de burger?) en samenwerking tussen disciplines belangrijk bij assetmanagement.

http://www.rotterdam.nl/enwatwildeburger

 

 

 


 • -

Ontwerp Sebastiaansbrug klaar

15 februari 2017 - Het voorontwerp van de nieuwe St. Sebastiaansbrug is klaar. Naar verwachting wordt in 2018 begonnen met de werkzaamheden en rijdt tram 19 eind 2019 of begin 2020 over de brug richting TU-wijk en Technopolis.

Ontwerp Sint Sebastiaansbrug

 

De nieuwe Sebastiaansbrug wordt een basculebrug, net als de huidige brug uit 1963. Dat betekent dat het brugdek open en dicht gaat met behulp van een contragewicht. Het nieuwe ontwerp voorziet, net als de huidige brug, in een doorvaarthoogte van 4,5 meter. Voor bus en tram zijn twee rijstroken beschikbaar aan de oostzijde van de brug, gemotoriseerd verkeer rijdt over twee keer één rijstrook. Aan weerszijden van de brug komen vrijliggende voet- en fietspaden.

Beperking geluidoverlast

Eerder haalde de rechter een streep door een omgevingsvergunning voor een ander brugontwerp uit 2014, na bezwaren van omwonenden en belangengroepen over het geluidsrapport. In het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met het geluid. Zo zal geluidsoverlast worden beperkt door toepassing van geluidarm asfalt en een ingegoten spoorstaaf voor de tram. Ook wordt rubber toegepast tussen metalen platen, zodat trillingen zoveel mogelijk worden voorkomen. En als de tram in de bocht zal piepen, dan komt er een smeerinstallatie.

Ontwerp

De vier zijkanten van de brug krijgen groenblijvende beplanting, terwijl de onderdoorgangen voor voetgangers en fietsers van metselwerk worden voorzien. Het beton aan de onderzijde van de brug wordt geschilderd. Het ontwerp maakt gebruik van bestaande elementen, zoals de middenpijler, kolommen en basculekelder. De vierkante kolommen worden omgevormd naar ronde kolommen. Het voorlopig ontwerp is voorgelegd aan de stadsbouwmeester. Gemeente Rotterdam is gevraagd om het project te begeleiden.

Samenwerking

Gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de uitgangspunten voor ontwerp en kosten zijn opgenomen. De drie partijen hebben gezamenlijk belang bij de brug, die aan vervanging toe is, omdat de huidige aanbruggen in slechte staat zijn en scheuren vertonen. Daardoor kan zwaar verkeer niet over de brug. Dat geldt ook voor tramlijn 19 richting TU-campus en Technopolis.

Stedelijke uitstraling

Het is een sober ontwerp geworden, met een stedelijke uitstraling, zegt wethouder Lennart Harpe: “Ik ben zeer tevreden met het feit dat we in goed overleg met provincie en MRDH tot overeenstemming zijn gekomen over het ontwerp. Kijkend naar de strenge kaders van budget en planning constateer ik dat we erin zijn geslaagd belangrijke stappen te zetten in geluid beperkende maatregelen en uitstraling van de brug.”

Planning

Binnenkort wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De werkzaamheden zullen naar verwachting in het tweede kwartaal 2018 beginnen. Afhankelijk van de uitvoeringsmethode rijdt de tram eind 2019 of begin 2020. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

http://www.omroepwest.nl/nieuws/3352148/Delft-presenteert-na-eerdere-mislukkingen-nieuw-plan-voor-Sebastiaansbrug

 


 • -

Waterschap Hollandse Delta, afdeling Projecten & Uitvoering, afdelingsoverleg en rondleiding RDM op 20 december 2016

Inspiratie en innovatie in 2016 als motivatie voor 2017

Het laatste afdelingsoverleg van het jaar moet bijzonder zijn. Een kritieke terugblik, met daaruit de successen vieren. Het jaar goed en positief afsluiten als start voor het nieuwe jaar.

Een nieuw jaar.

365 lege bladzijden om te vullen. Natuurlijk met ‘business as usual’, alleen beter. Maar ze bieden ook kansen voor nieuwe, bijzondere en innovatieve dingen. Dat klinkt heel eng en spannend. Maar is het ook eng en spannend? Om hier meer bij stil te staan hebben we het afdelingsoverleg dit jaar gekoppeld aan een mooie locatie.

De Rotterdamse Droogdok Maatschappij, afgekort RDM. RDM Rotterdam is dé plek voor innovatie in de haven. Hier werken bedrijven, studenten en onderzoekers samen aan technische projecten die bijdragen aan de slimste haven. Een inspirerende plek.

Hier hebben we een rondleiding in het Innovation Dock gehad van een paar medewerkers van de Gemeente Rotterdam. Het Innovation Dock is een onderdeel van het RDM. Eigenlijk een hele grote ‘loods’ (of loodsen) welke op zichzelf al een rondleiding waard is. Diverse vakwerken houden vloer en dak gescheiden. Echt vakmanschap. Echter tussen deze vloer en dak is een bijzondere invulling gegeven aan de ruimte. Diverse innovatieve bedrijven ‘huren’ hier een grondoppervlak. Door de open opzet ontstaat hier een soort van enorm uitvinderslaboratorium waarin van allerlei disciplines bezig zijn om slimme, snelle, eenvoudige en hee-waarom-heb-ik-daar-niet-aan-gedacht-oplossingen uit te werken. Dit leidt soms tot spontane samenwerkingen en nieuwe ontwikkelingen. De ruimte ruikt naar ontwikkeling en ademt inspiratie.

Vooraf is een selectie gemaakt om van 4 bedrijfjes een korte toelichting te krijgen. Hierin is gekeken naar de raakvlakken van WSHD. We hebben korte presentaties gehad van:

 • Het Ingenieursbureau – innovatiekas RDM Rotterdam. Toelichting op de ontwikkeling van een drijvende waterzuivering;
 • Dutch Drone Company. Mogelijkheden voor het inzetten van drones voor bijvoorbeeld inspecties van allerlei objecten (tunnels, bruggen, windmolens etc.);
 • HR-Marine, over de inzet van onbemande bootjes voor inspecties en metingen. Duidelijk was hierbij de samenwerking met de studenten van Hogeschool van Rotterdam die deze toepasbaarheid aan het (door)ontwikkelen zijn;
 • Jules Dock over het toepassen van composiet in plaats van hout, staal of beton. (voor bijvoorbeeld brugleuningen , boten, helmen etc.).

Rondlopend was duidelijk merkbaar dat overal wel iets van verteld had mogen worden. Deze ruimte inspireert! Diverse visitekaartjes en gegevens zijn uitgewisseld. Misschien het begin van een nieuwe samenwerking? Misschien is het allemaal niet spannend en eng. Soms moet je het gewoon doen, net zoals de ondernemingen in het Innovation Dock.

Helaas was de tijd te kort of de inspiratie teveel, het was echter tijd voor de afsluitende borrel. Hier werd In het IcDuBo nog even gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Bedankt namens de afdeling Projecten & Uitvoering van waterschap Hollandse Delta!