Monthly Archives: november 2016

  • 0

Werkconferentie Duurzame logistiek in de Bouw

Tags : 

Op 13 oktober 2016 werd in Vlaardingen de werkconferentie duurzame logistiek in de Bouw georganiseerd. In een tweetal eerder georganiseerde sessies in 2015 ging het over mogelijkheden en kansen van efficiëntere logistiek. De gemeente Vlaardingen heeft hierbij het VOP-project ingediend als voorbeeldproject. Dit project is momenteel in uitvoering. Bij de bijeenkomst waren 30 aanwezigen.

Duurzaam en Efficiënte bouwlogistiek richt zich op het slimmer organiseren van de aan- en afvoer van materialen en goederen op en rond de bouwplaats. De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 30% van de transportbewegingen in onze regio. Daarnaast is het effect van het bouwverkeer in de regio op de luchtkwaliteit (CO2, NOx, fijn stof) circa 5%. Door een gezamenlijke aanpak kunnen we in 2020 gestructureerd 40% minder vervoersbewegingen realiseren.

Het project in de VOP is gelegen in het centrum van Vlaardingen. Deze wijk is druk, heeft parkeerproblematiek en is moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten. Doordat het riool aan vervanging toe is, wordt de wijk heringericht en in het project wordt efficiënte bouwlogistiek toegepast. In deze sessie werden, naast een projectbezoek, de eerste resultaten gedeeld door gemeente en aannemer. In workshops is gediscussieerd hoe reductie en duurzamer bouwverkeer te realiseren c.q. te stimuleren valt.

In dit VOP-project is een reductie van 600 vrachtwagenbewegingen à 5 kilometer in de binnenstad gerealiseerd. Dit betekent minder hinder voor de burgers van de gemeente Vlaardingen, veiliger werken en schonere lucht (brandstofbesparing van 1000 liter).

De Winnende Quote: Een betere wereld begint bij logistiek. Kies voor een duurzame logistiek. Geef ruimte voor creativiteit van de inschrijver.

Wil je meer weten of betrokken worden?

  • Vanuit de Regionale Samenwerking ism platform Logistiek in de Bouw zijn wij op zoek naar nieuwe voorbeeldprojecten?
  • Wil je ondersteuning in jouw project rondom BLVC-plannen, bouwlogistiek en de vertaling in aanbestedingsdocumenten?
  • Of wil jij in jouw project omgevingshinder en efficiente bouwlogistiek opnemen?

 Wij helpen je graag!!!

 Neem dan contact op met: Cor Luijten, gemeente Rotterdam, cjlm.luijten@rotterdam.nl, 06-20139731


  • 0

Bijeenkomst Massastabilisatie in Vlaardingen

Tags : 

Eind september werd in Vlaardingen de draagkracht van een toekomstige locatie voor een weg door middel van massa stabilisatie verhoogd. Omdat deze techniek pas twee keer eerder in Nederland is toegepast, waarvan één keer door de Provincie Zuid-Holland, organiseerde de gemeente Vlaardingen samen met het Netwerk en de aannemer een bijeenkomst voor een select groepje geïnteresseerden. Het werd een nuttige bijeenkomst waarbij de techniek werd toegelicht en werd nagedacht over manieren om deze techniek, die in het buitenland vaker wordt toegepast, in Nederland beter op het netvlies te krijgen.

Wat is Massastabilisatie?

Massastabilisatie is een vorm van grondverbetering waarbij slappe ondergronden versterkt worden door het toevoegen van een bindmiddel. Vaak wordt als bindmiddel cement, al dan niet gemend met kalk of ander toeslagmaterialen, gebruikt. Dit bindmiddel wordt met behulp van perslucht via een slang in de grond verwerkt. De slang is gemonteerd op een kraan met een speciale arm. Aan het eind van de arm zit een snij kop die er ook voor zorgt dat de grond en het bindmiddel goed gemengd worden. De kraan is ook voorzien van een plaatsbepaling systeem en een digitaal monitoring systeem, zodat de machinist vanuit de cabine het proces goed kan sturen en monitoren. Direct na het mengen wordt de grond voor belast om de sterkteontwikkeling en homogeniteit te garanderen. Een maand na het realiseren van de stabilisatie kan worden begonnen met het aanbrengen van verhardingen.

 


  • 0

Duurzaam bouwen in de logistiek

Tags : 

Op 13 oktober 2016 werd in Vlaardingen de werkconferentie duurzame logistiek in de Bouw georganiseerd. In een tweetal eerder georganiseerde sessies in 2015 ging het over mogelijkheden en kansen van efficiëntere logistiek. De gemeente Vlaardingen heeft hierbij het VOP-project ingediend als voorbeeldproject. Dit project is momenteel in uitvoering. Bij de bijeenkomst waren 30 aanwezigen.

Duurzame en Efficiënte bouwlogistiek richt zich op het slimmer organiseren van de aan- en afvoer van materialen en goederen op en rond de bouwplaats. De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 30% van de transportbewegingen in onze regio. Daarnaast is het effect van het bouwverkeer in de regio op de luchtkwaliteit (CO2, NOx, fijn stof) circa 5%. Door een gezamenlijke aanpak kunnen we in 2020 gestructureerd 40% minder vervoersbewegingen realiseren.

Het project in de VOP is gelegen in het centrum van Vlaardingen. Deze wijk is druk, heeft parkeerproblematiek en is moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten. Doordat het riool aan vervanging toe is, wordt de wijk heringericht en in het project wordt efficiënte bouwlogistiek toegepast. In deze sessie werden, naast een projectbezoek, de eerste resultaten gedeeld door gemeente en aannemer. In workshops is gediscussieerd hoe reductie en duurzamer bouwverkeer te realiseren c.q. te stimuleren valt.

In dit VOP-project is een reductie van 600 vrachtwagenbewegingen à 5 kilometer in de binnenstad gerealiseerd. Dit betekent minder hinder voor de burgers van de gemeente Vlaardingen, veiliger werken en schonere lucht (brandstofbesparing van 1000 liter).

De Winnende Quote:

Een betere wereld begint bij logistiek. Kies voor een duurzame logistiek. Geef ruimte voor creativiteit van de inschrijver.

 

Wil je meer weten of betrokken worden?

– Vanuit de Regionale Samenwerking i.s.m. platform Logistiek in de Bouw zijn wij op zoek naar nieuwe voorbeeldprojecten.

– Wil je ondersteuning in jouw project rondom BLVC-plannen, bouwlogistiek en de vertaling in aanbestedingsdocumenten?

– Of wil jij in jouw project omgevingshinder en efficiente bouwlogistiek opnemen?

 Wij helpen je graag!!!

Neem dan contact op met:

Cor Luijten, gemeente Rotterdam, cjlm.luijten@rotterdam.nl, 06-20139731


  • 0

Uitnodiging: EMVI-DAG 23 november

Tags : 

EMVI (tegenwoordig: Beste Prijs-KwaliteitsVerhouding) is een niet meer weg te denken gunningscriterium bij aanbestedingen in de GWW-sector. Vanaf 2013 wordt EMVI veelvuldig toegepast. Soms succesvol en soms minder succesvol. We vinden het tijd om met elkaar de wijze waarop we EMVI formuleren en ervaren tegen het licht te houden. Nog belangrijker is om met elkaar onze EMVI’s door te ontwikkelen. Dat gaan we doen op 23 november.

Sprekers en workshops

• De EMVI-dag zal worden geopend door de heer Ruud van Harten, wethouder van de gemeente Vlaardingen.
• De dag wordt geleid door de heer Fredo Schotanus, adviseur bij Significant en docent aan de Universiteit Twente.
• Verder zullen er enkele EMVI-deskundigen inleidingen verzorgen die behoren bij meerdere workshops. Tijdens de workshops kunt u aan de slag gaan met onderwerpen als Laagste Prijs of EMVI, best practise EMVI-modellen, het handhaven van toezeggingen gedaan in de winnende inschrijving, etcetera.

Programma

Circa 10 november ontvangt u het programma van de EMVI-dag en kunt u een keuze maken uit de te volgen workshops.

Aanmelden

De dag staat open voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers die ervaring hebben met EMVI. Bent u geïnteresseerd in deelname, dan kunt u zich aanmelden voor deze dag. Als u zich opgeeft, dan verzoeken we u wel om een EMVI op te sturen en daarbij aan te geven wat u er goed aan vond of juist minder goed.

U kunt u zich aanmelden voor de EMVI-dag via het secretariaat van de regionale samenwerking:  Christine Autar Bhagal; c.autarbhagal@rotterdam.nl

 

 


  • 0

Startbijeenkomst Speerpuntprogramma Kabels en Leidingen

Tags : 

15 december 2015, Hotel New York, Rotterdam

Voor de eerste kennismaking met het programma Kabels en Leidingen was grote belangstelling. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, vervoersbedrijven en waterschappen waren aanwezig. Na een uitgebreide kennismaking is lang stilgestaan bij de issue’s van elke lagere overheid binnen de regio. Uit de 24 aangeleverde issue’s is een top-3 gemaakt waar de werkgroep van Kabels en Leidingen mee aan de slag gaat om een programma te maken voor 2016.

De bijeenkomst in Hotel New York (Rotterdam) werd starte met een groep werd welkom geheten door Ronald Zandbergen (Hoofd Ingenieursbureau, gemeente Rotterdam). Na een nadere kennismaking met het Netwerkeen inleiding en nadere De top-3 issus’s zijn: Uniformering updaten wet en regelgeving en ordening ondergrond (mogelijkheden samenvoegen Nuts en Telecom), Verlegregelingen en –kosten (herziening bestaande overeenkomsten) en Programmeringen / planningen: werk met werk maken, samenwerking in de sleuf, een gezamenlijke aannemer/bestek, laagst maatschappelijke kosten.